Engelsk-dansk oversættelse af "to agree on"

EN

"to agree on" dansk oversættelse

EN

to agree on {transitivt verbum}

volume_up
to agree on (også: to agree upon)
The Commission and Member States will have to agree a new time schedule.
Kommissionen og medlemsstaterne bør blive enige om en ny tidsplan.
There are no opportunities to agree on binding rules which have to be followed.
Der mangler muligheder for at blive enige om bindende regelsamlinger, som skal overholdes.
It is easy to agree on that, but the Algerian Government cannot do it by itself.
Det kan vi hurtigt blive enige om, men det magter den algeriske regering ikke alene.

Eksempelsætninger "to agree on" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishIn truth, do you believe that they will agree on this extremely important issue?
Tror De helt ærligt, at de vil nå frem til en aftale om et så vigtigt spørgsmål?
EnglishAnyone who looks at the Commission's report can only agree with the rapporteur.
Den, der læser Kommissionens beretning, kan kun erklære sig enig med ordføreren.
EnglishParliament can decide with majorities: in the Council, we need all 15 to agree.
Parlamentet kan beslutte med et flertal, vi skal i Rådet have accept fra alle 15.
EnglishSince I entirely agree with its proposals, I shall not reiterate its content now.
For jeg er fuldstændig enig i hans forslag, og jeg vil ikke gentage indholdet nu.
EnglishUnfortunately, I must say that I do not agree with all of the conclusions reached.
Desværre må jeg sige, at jeg ikke er enig i alle de konklusioner, der er draget.
EnglishThat is why I agree with you that we should set up a scientific research centre.
Derfor er jeg enig med Dem: Vi bør oprette et videnskabeligt forskningscenter.
EnglishMr President, I think we all agree that a European legal area must be created.
Hr. formand, jeg tror, at vi alle er enige om at skabe et europæisk retsområde.
EnglishBut I believe we will manage to agree on many points during the vote tomorrow.
Jeg tror dog, at vi i morgen under afstemningen kan blive enige på mange punkter.
EnglishDoes he agree with me that conscription is incompatible with a modern mobile force?
Er han enig med mig i, at værnepligt er uforeneligt med en moderne mobil styrke?
EnglishNevertheless, there are a few points on which I fail to agree with the rapporteur.
Alligevel er der en række punkter, hvor jeg har en anden mening end ordføreren.
EnglishI do not, however, agree that what we have to defend here is the EU's interests.
Men jeg er ikke enig i, at det, vi her skal forsvare, er Unionens interesser.
EnglishI therefore very much agree with the overall conclusion of Mr Andersson's report.
Jeg er derfor meget enig i den samlede konklusion i Jan Anderssons betænkning.
EnglishI agree with what Mrs Frahm and Mrs Bonino said about the situation of women.
Jeg er enig med fru Frahm og fru Bonino i det, de sagde om kvindernes situation.
EnglishI fully agree that we could obtain much more for the money which is to be spent.
Og jeg er helt enig med ham i, at for det man skal betale, kunne man få meget mere.
EnglishI can understand that from a theoretical point of view and agree in principle.
Det kan jeg forstå ud fra en teoretisk synsvinkel, og i princippet er jeg enig.
EnglishWe agree on many points, including those voiced by the President of the Commission.
Vi er enige på mange punkter, for øvrigt også i det, kommissionsformanden sagde.
EnglishMr President, I can only say that I agree with the additional remarks completely.
Hr. formand, jeg kan blot sige, at jeg er helt enig i de supplerende bemærkninger.
EnglishI would welcome those statements and I entirely agree with what has been said.
Jeg bifalder disse udtalelser, og jeg er fuldt ud enig i det, der er blevet sagt.
EnglishThere is no reason why, against this background, we should agree to grant discharge.
Der er ingen grund til, at vi på den baggrund skulle acceptere at give decharge.
EnglishThere is not one male politician who does not agree to the involvement of women.
Der er ingen mandlige politikere, som ikke anerkender kvindernes deltagelse.

Lignende oversættelser "to agree on" på dansk

on præposition
Danish
on adverbium
to cotton on verbum
to catch on verbum
to reflect on verbum
Danish
to rat on verbum
Danish
to move on verbum
to check up on verbum
to verge on verbum
Danish
to go on verbum
to cheat on verbum
Danish
to put on verbum
to rely on verbum