EN

agreement {substantiv}

volume_up
Clearly, until there is agreement on every aspect, there will be no agreement.
Naturligvis bliver der ingen aftale om noget som helst, før der kan indgås en aftale om alt.
The final agreement will be an association agreement not a mere trade deal.
Den endelige aftale bliver en associeringsaftale og ikke kun en handelsaftale.
This agreement is a new illustration of this in the field of telecommunications.
Denne aftale er et nyt eksempel herpå inden for telekommunikationsområdet.
They can only do it by agreement and by sitting down to reach that agreement.
Problemerne kan kun løses gennem enighed, og ved at man sætter sig sammen for at nå til enighed.
There is broad agreement between the institutions on the initial scope of the centre.
Der er bred enighed mellem institutionerne om centrets indledende arbejdsområde.
This requires agreement on the decommissioning procedures and the timescale.
Der skal være enighed om nedlukningsprocedurer og tidshorisont.
We are giving our assent to an agreement which is necessary and worthwhile for Europe.
Vi stemmer her for en overenskomst, som er nødvendig og lønsom for Europa!
The single market cannot run purely on advice tendered in regard to a possible agreement.
Det indre marked kan ikke fungere alene med henstillingen om en eventuel overenskomst.
We have here an important agreement between management and labour.
Det er en vigtig overenskomst mellem arbejdsmarkedets parter.
If agreement was not reached at that stage, fresh leftovers would be created.
Hvis man på ny ikke opnåede overensstemmelse, blev der skabt nye resterende punkter.
So there will be consultation and agreement on the appointment of Commissioners.
Der er således samråd med hensyn til udnævnelsen af kommissærer, og der er overensstemmelse derom.
They are compromise amendments designed to bring about agreement with the Council.
Der er tale om kompromisændringsforslag, hvormed der skal opnås overensstemmelse med Rådet.
The US army also has 200 military advisers in Georgia, with Putin's agreement.
USA ' s hær råder ligeledes over 200 militære rådgivere i Georgien med Putins samtykke.
The document from Mr van Miert will be presented with my agreement.
Hr. van Mierts dokument vil blive fremlagt med mit samtykke.
Consensus means a universal agreement, but the text adopted did not enjoy such approval.
Konsensus betyder samtykke fra alle, men den vedtagne tekst opnåede ikke en sådan godkendelse.
What we cannot do is come up with an agreement and afterwards WTO tell us it is not compatible.
Hvad vi ikke kan gøre, er at nå frem til en aftale og så bagefter få at vide af WTO, at den ikke er i overenstemmelse med reglerne.

Eksempelsætninger "agreement" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishThe Council is also in agreement, Mr President, as established at the trialogue.
Hr. formand, jeg er ligeledes indforstået, som det blev aftalt på trepartsmødet.
EnglishSpain stands to benefit particularly from the agreement to open up regional aid.
Spanien står til at få særlig gavn af aftalen om at lukke op for regionalstøtte.
EnglishThirdly, Russia and the Ukraine must be encouraged to sign the Vienna agreement.
For det tredje opmuntres Rusland og Ukraine til at tiltræde Wiener-konventionen.
EnglishOn this point, however, the Commission was not in agreement with the assistants.
På dette punkt var Kommissionen imidlertid uenig med undervisningsassistenterne.
EnglishThe Committee has made up its mind that this is, on balance, a sound agreement.
Udvalget har besluttet sig for, at dette er en god aftale - mere god end dårlig.
EnglishIt is therefore a useful method, but one to be used sparingly and by agreement.
Det er derfor en brugbar metode, som kun skal anvendes sjældent og efter aftale.
EnglishEven so, I think we were right not to let this stand in the way of an agreement.
Alligevel finder jeg det rigtigt, at vi ikke lod det stå i vejen for en aftale.
EnglishThat is why this agreement should not lower environmental and social standards.
Derfor må denne aftale ikke nedbryde de sociale standarder og miljøstandarderne.
EnglishA lot of progress has also been made in terms of the interinstitutional agreement.
Angående den interinstitutionelle aftale er der ligeledes sket store fremskridt.
EnglishIt took five years of negotiation to reach the agreement in the maritime sector.
Det tog fem år med forhandlinger at nå frem til aftalen i den maritime sektor.
EnglishWithout stronger leadership from the EU, there can and will be no final agreement.
Uden et stærkere lederskab fra EU hverken kan eller vil vi få en endelig aftale.
EnglishThat agreement was nevertheless concluded without any prior democratic debate.
Aftalen blev imidlertid indgået, uden at der først foregik en demokratisk debat.
Englishon support for a framework agreement in the Former Yugoslav Republic of Macedonia.
om støtte til en rammeaftale med Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien.
EnglishIn my view it is incompatible with the provisions of the association agreement.
Det er efter min mening ikke foreneligt med bestemmelserne i associeringsaftalen.
EnglishIn other words, the agreement is not brilliant, but it is reasonably satisfactory.
Med andre ord, aftalen er ikke strålende, men den er rimeligt tilfredsstillende.
EnglishWe are aware that this climate change agreement also entails costs for industry.
Vi ønsker at sikre, at EU kan spille en aktiv rolle i alle disse bestræbelser.
EnglishIt is, however, the agreement that was possible under the current circumstances.
Det er imidlertid den aftale, der var mulig under de nuværende omstændigheder.
EnglishOn a previous occasion an agreement on parttime work was approved in this House.
Ved sidste lejlighed her i kammeret blev en aftale om deltidsarbejde godkendt.
EnglishParliament was very keen to get an agreement and the Commission helped in this.
Parlamentet var meget opsat på at få en aftale, og Kommissionen bidrog til dette.
EnglishI should like to ask about progress with the association agreement with Morocco.
Jeg vil gerne spørge Dem, hvordan det går med associeringsaftalen med Marokko.

"agreement govern" dansk oversættelse

agreement govern
Danish
  • aftale regulerer
Mere chevron_right

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

Synonymer (engelsk) for "agreement":

agreement
in agreement
English