EN

agreements {flertal}

volume_up
agreements (også: deals)
The Commission is not the negotiator of these agreements in the external arena.
Kommissionen er ikke forhandler vedrørende disse udadrettede aftaler.
The details of this should also be decided by interinstitutional agreements.
Enkeltheder bør ligeledes fastsættes ved hjælp af interinstitutionelle aftaler.
This individualisation is unacceptable as a basis for labour market agreements.
Denne individualisering som grundlag for aftaler på arbejdsmarkedet er uacceptabel.

Eksempelsætninger "agreements" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishIs Deby aware that he is irrevocably bound to honour the agreements he has made?
Er Déby klar over, at han uigenkaldeligt skal holde sig til de indgåede aftaler?
EnglishAt least we must have Parliament involved in these nuclear agreements in future.
I det mindste må vi have Parlamentet involveret i disse atomaftaler i fremtiden.
EnglishOur aim is for the first agreements to be signed during the course of this year.
Vores mål er, at de første aftaler bliver underskrevet i løbet af indeværende år.
EnglishWe also warmly welcome the processes or the agreements concerning health policy.
Vi glæder os meget over processerne og aftalerne på det sundhedspolitiske område.
EnglishThe Commission continues to work towards full implementation of these agreements.
Kommissionen fortsætter sit arbejde mod en fuld gennemførelse af disse aftaler.
EnglishI should like to finish off with a word on the future regional trade agreements.
Afslutningsvis enkelte bemærkninger om de fremtidige regionale handelsaftaler.
EnglishI do not think we can simply put our trust in industry's own voluntary agreements.
Efter min mening kan vi ikke stole alene på industriens egne frivillige aftaler.
EnglishIf I combine both things, it may be possible to reach new agreements with the US.
Hvis man kombinerer begge dele, er det måske muligt at indgå nye aftaler med USA.
EnglishThe Union should now be focusing on the effective implementation of agreements.
Nu bør Unionen også koncentrere sig om en effektiv gennemførelse af aftalerne.
EnglishWe have objections to these agreements on grounds of both procedure and content.
Vi har indvendinger mod disse aftaler både af procedure- og indholdsmæssige grunde.
EnglishHow can we use the association agreements and the MEDA programme to support them?
Hvordan kan vi udnytte associationsaftalerne og Meda-programmet til at støtte dem?
EnglishI understand what you said now, that they will not apply if agreements are signed.
Jeg forstår det, De sagde nu, at de ikke gælder, hvis der er undertegnet aftaler.
EnglishThe content of the agreements has progressed steadily between Lomé I and Lomé VI.
Fra Lomé I til Lomé VI har der været en stadig forbedring af aftaleindholdet.
EnglishRecent agreements between Germany and France do by no means serve this purpose.
De nylige aftaler mellem Tyskland og Frankrig er fuldstændig utilstrækkelige.
EnglishThis individualisation is unacceptable as a basis for labour market agreements.
Denne individualisering som grundlag for aftaler på arbejdsmarkedet er uacceptabel.
EnglishWe can only have informal consultations mostly related to international agreements.
Vi kan kun afholde uformelle høringer i forbindelse med internationale aftaler.
EnglishThese principles must form part of EU bilateral and multilateral trade agreements.
Jeg frygter også, at importen af tekstilvarer ikke er tilstrækkelig overvåget.
EnglishRepealing or renegotiating the agreements already adopted is not the solution.
Ophævelse eller genforhandling af allerede indgåede aftaler er ikke nogen løsning.
EnglishIt would also be preferable if better agricultural agreements were concluded.
Det ville også være at foretrække, at der blev indgået bedre landbrugsaftaler.
EnglishThe evaluation of the Lomé agreements in the 90s made that abundantly clear.
Evalueringen af Lomé-konventionerne i 1990 ' erne har ganske tydeligt vist dette.

Synonymer (engelsk) for "agreement":

agreement
in agreement
English