EN

aim {substantiv}

volume_up
This organisation was founded with the aim of encouraging trade liberalisation.
Organisationen blev grundlagt med det formål at fremme en handelsliberalisering.
The stated aim of the war was the elimination of weapons of mass destruction.
Krigens erklærede formål var eliminering af masseødelæggelsesvåben.
This aid was created with the sole aim of compensating for price reductions.
Den blev indført med det ene formål at kompensere for prisreduktionerne.
So once again transparency is the aim, and I believe we shall achieve that aim.
Lad mig gentage, at gennemskuelighed er målet, og jeg tror, at vi når dette mål.
The main aim of the talks is to ensure the quality of services on offer.
Forhandlingernes essentielle mål er at sikre kvaliteten af tjenesteydelsestilbud.
Education is a very important aim, and I hope it is an aim that we shall achieve.
Uddannelse er et særdeles vigtigt mål, og jeg håber, at vi når det.
It is not the Commission's aim to concern itself with this area.
Det er ikke Kommissionens hensigt at begynde at beskæftige sig med det.
But it is the aim of the Union to seek to build links with Algeria.
Men Unionen har til hensigt at søge at opbygge forbindelser med Algeriet.
I believe that the legislative authority had a clear aim in choosing this formulation.
Den lovgivende myndigheds hensigt med denne formulering var efter min opfattelse klar.
aim (også: sight)
The sole aim of the directive is to better regulate the financial markets.
Direktivet tager udelukkende sigte på at opnå bedre regulering af kapitalmarkederne.
The aim of the first is to renew the suspension of the extraordinary set-aside.
Det første ændringsforslag tager sigte på at videreføre ophævelsen af den ekstraordinære jordudtagningssats.
It is a good innovation whose aim is more than purely educational.
Det er en god nyskabelse, som har mere end blot et pædagogisk sigte.
The main aim of the proposal is to improve protection for airline passengers.
Forslagets vigtigste målsætning er forbedringen af beskyttelsen af flypassagerer.
The aim of this proposal is to harmonise the European regulations.
Dette forslags målsætning er harmonisering af den europæiske lovgivning.
Judged against this aim, one is bound to say that the programme has been a fiasco.
Med den målsætning for øje må man konstatere, at programmet har været en fiasko.
aim (også: intention, purpose)
But that reduction and that aim only makes sense if it is to create more jobs for those who are out of work.
Men en nedsættelse i dette øjemed har kun mening, hvis der hermed skabes flere arbejdspladser til dem, der ikke er i beskæftigelse.

Eksempelsætninger "aim" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishThis organisation was founded with the aim of encouraging trade liberalisation.
Organisationen blev grundlagt med det formål at fremme en handelsliberalisering.
EnglishSo once again transparency is the aim, and I believe we shall achieve that aim.
Lad mig gentage, at gennemskuelighed er målet, og jeg tror, at vi når dette mål.
EnglishThe clarification we seek serves the aim of securing legitimacy and transparency.
Den præcisering, vi søger at opnå, fremmer retssikkerheden og gennemsigtigheden.
EnglishOur aim is for the first agreements to be signed during the course of this year.
Vores mål er, at de første aftaler bliver underskrevet i løbet af indeværende år.
EnglishJudged against this aim, one is bound to say that the programme has been a fiasco.
Med den målsætning for øje må man konstatere, at programmet har været en fiasko.
EnglishThat is the aim of enlargement, to unite the whole of Europe in a European Union.
Det er målet med udvidelsen, hvis vi vil forene hele Europa i en Europæisk Union.
EnglishThe first task will be to clarify the aim of the strategy that we are to pursue.
Det drejer sig først om at klarlægge det endemål, vi skal have med strategien.
EnglishWhat appears to be a laudable aim, however, could also be a double-edged sword.
Men det, der ligner et prisværdigt mål, kan også være et våben, der giver bagslag.
EnglishThe Council and the European Parliament must throw themselves behind that aim.
Både Rådet og Europa-Parlamentet skal fuldstændigt forpligte sig til dette mål.
EnglishIt should aim to support Belarusian society without supporting the authorities.
Formålet bør være at støtte det belarussiske samfund uden at støtte myndighederne.
EnglishThey both aim for the same goal: a better, cheaper, more reliable patent system.
De har samme mål, nemlig et bedre, billigere og mere pålideligt patentsystem.
EnglishThe aim of these measures is to increase the quality of the tobacco produced.
Målet med disse foranstaltninger er at øge kvaliteten af den fremstillede tobak.
EnglishThe Council says that the aim is to combat tax evasion and cigarette smuggling.
Rådet siger, at det forsøger at bekæmpe skattebedrageri og smugleri af cigaretter.
EnglishOur aim is to ensure a high-quality, clutter-free experience for our end users.
Vores mål er at sikre en problemfri oplevelse i høj kvalitet for vores slutbrugere.
EnglishIf we do not, nobody will understand or forgive us for not realising our aim.
Hvis vi ikke gør det, vil ingen forstå eller tilgive os for ikke at nå vores mål.
EnglishIt must be the aim of all Europeans to ensure peace and stability in our continent.
Det må være alle europæeres mål at sikre fred og stabilitet i vores verdensdel.
EnglishThe aim of the common fisheries policy is to maintain sustainable fish stocks.
Formålet med den fælles fiskeripolitik er at opretholde bæredygtige fiskebestande.
EnglishThe war on poverty must continue to be the overriding aim of development policy.
Øverste mål for udviklingspolitikken skal fortsat være fattigdomsbekæmpelse.
EnglishThe decisions we are to adopt today aim to improve the quality of the service.
Med de beslutninger, vi vedtager i dag, forsøger vi at forbedre ydelsens kvalitet.
EnglishMr van Velzen was one of many who said that our aim is a great pan-European market.
Som blandt andre hr. van Velzen sagde, ønsker vi et stort tværeuropæisk marked.