Engelsk-dansk oversættelse af "alongside"

EN

"alongside" dansk oversættelse

DA
EN

alongside {adverbium}

volume_up
alongside
This is ambitious and begs thorough consideration, working alongside all other Member States.
Det er ambitiøst og kræver grundige overvejelser i samarbejde med alle andre medlemsstater.
Det går hånd i hånd med forebyggende foranstaltninger.
The idea of competition as advocated by the Commission sits uncomfortably alongside social progress.
Konkurrencebegrebet, der forfægtes af Kommissionen, går dårligt sammen med begrebet social udvikling.

Eksempelsætninger "alongside" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishMy group also places question marks alongside two specific Commission proposals.
Min gruppe sætter også spørgsmålstegn ved to konkrete forslag fra Kommissionen.
EnglishAlongside Piet Dankert we have been working to try to make sure that takes place.
Ved siden af Piet Dankert har vi arbejdet på at forsøge at sikre, at dette sker.
EnglishAlongside the Council's formal legal argument, the Commission also has objections.
Ud over Rådets formelle juridiske argument har Kommissionen også indvendinger.
EnglishAlongside this action plan for Africa, there is apparently a new plan by the FAO.
Foruden denne handlingsplan for Afrika findes der efter forlydende en ny plan fra FAO.
EnglishWe are fighting alongside the people of Europe to put a stop to more imperialist wars.
Vi kæmper sammen med Europas befolkninger om at standse nye imperialistiske krige.
EnglishThis is a check to be done alongside the mathematical check on the figures.
Det er en kontrol, som man skal foretage ud over den matematiske kontrol af tallene.
EnglishWe need strong Community instruments working alongside the instruments of the CFSP.
Vi har brug for solide EF-instrumenter, der kan anvendes sammen med FUSP-instrumenter.
EnglishRather, the Commission is called upon to work alongside the US Government.
Vi beder derimod Kommissionen om at samarbejde med den amerikanske regering.
EnglishAlongside this, the free exchange of services also impacts on the developing countries.
Desuden påvirker også den frie handel med tjenesteydelser udviklingslandene.
EnglishIt would be good if a second track were opened alongside the ratification track.
Det vil være hensigtsmæssigt at indlede en ny proces sideløbende med ratifikationsprocessen.
EnglishFor a very long time, there has been talk of the European pillar alongside the American one.
Man har allerede længe talt om den europæiske søjle ved siden af den amerikanske.
EnglishAlongside rights, of course, as everyone realises, there are duties.
Det er klart, at der foruden rettighederne også er pligter, hvilket alle forstår.
EnglishIn the next millennium Europe must acquire more political power alongside its economic power.
Europa skal i det nye årtusinde til sin økonomiske styrke lægge politisk styrke.
EnglishThe MEP in question has no right to class himself alongside Mandela.
Det omtalte parlamentsmedlem har ingen ret til at sammenligne sig med Mandela.
EnglishSecondly, they will be discussed alongside the employment guidelines.
For det andet skal de forhandles ved siden af beskæftigelsesretningslinjerne.
EnglishHowever, alongside those fears are facts and the facts should put the fears into context.
Men ved siden af frygten er der kendsgerninger, og de bør sætte frygten i perspektiv.
EnglishI would also like to fight alongside you to achieve a standard for low-energy housing.
Jeg vil gerne sammen med Dem kæmpe for en ny standard for lavenergihuse.
EnglishIt would also have been nice if Slovenia, Latvia and Lithuania could have been alongside them.
Men det ville være rart, om også Slovenien, Letland og Litauen havde været med.
EnglishWhat is needed is a strong Parliament alongside a strong Commission, Mr Prodi.
Vi behøver et stærkt Parlament sammen med en stærk Kommission, hr.
EnglishSo, Mr President, you must appoint Mr Chance European Commissioner alongside Mr Pascal Lamy.
Så, hr. formand, vi må udnævne tilfældet til europæisk kommissær på lige fod med hr.

Synonymer (engelsk) for "alongside":

alongside
English