Engelsk-dansk oversættelse af "also called"

EN

"also called" dansk oversættelse

EN

also called [eksempel]

volume_up
also called
This new multiannual programme – also called The Hague Programme – builds on the Tampere Programme.
Det nye flerårige program - også kaldet Haag-programmet - bygger på Tampere-programmet.
Bookmarks (also called favorites in Internet Explorer) let you visit your favorite webpages with one click.
Bogmærker (også kaldet Foretrukne i Internet Explorer) giver dig mulighed for at besøge dine foretrukne websider med ét klik.
Malware, also called badware, is malicious software that attempts to steal sensitive information from your computer, send spam, or commit fraud.
Malware, også kaldet badware, er ondsindet software, der forsøger at stjæle følsomme oplysninger fra din computer, sende spam eller begå bedrageri.

Eksempelsætninger "also called" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishThat report also called for the Commission to declare a European Year of Sport.
I betænkningen dengang blev det også krævet, at Kommissionen udråber et sportens år.
EnglishThe High Court of Malaysia has also called for the Parliament to review its use.
Den malaysiske højesteret har også opfordret parlamentet til at revurdere brugen af loven.
EnglishOur Arab friends are also called upon to maintain their commitment to the peace effort.
Vores arabiske venner bør også opfylde deres forpligtelser over for fredsprocessen.
EnglishAlso, what is often called Eurospeak, now as ever, acts as a barrier to ordinary people.
Også det såkaldte EU-sprog er nu som før en barriere over for befolkningerne.
EnglishMr Korakas, you also called for more confidence and regionalisation.
Hr. Korakas, De opfordrede også til en større grad af tillid og regionalisering.
EnglishFinally, we have also called for more objective criteria for the location.
Vi har endelig også opfordret til mere objektive kriterier for hjemstedet.
EnglishThen Saul, (who also is called Paul,) filled with the Holy Ghost, set his eyes on him,
Men Saulus som også kaldes Paulus blev fyldt med den Helligånd så fast på ham og sagde:
EnglishOf course, the Federal German Government is also called upon to act here.
Naturligvis er der også blevet krævet noget af den tyske forbundsregering.
EnglishThat is what is also called meeting each other halfway at the expense of fisheries.
Man kalder det også at mødes på halvvejen på bekostning af fiskeriet.
EnglishThe European Parliament also called for such actions in its resolution.
Europa-Parlamentet bad også om sådanne foranstaltninger i sin beslutning.
EnglishWe regard that as an important signal, a signal also called for by the European Parliament.
Deri ser vi et vigtigt signal, og tillige et signal for Europa-Parlamentets vedkommende.
EnglishSome of the provisions of the constitution have also been called into doubt.
Der blev også sået tvivl om nogle af forfatningens bestemmelser.
EnglishThe role of the so-called independent monitoring body is also called into question.
Det såkaldte uafhængige organs rolle er endvidere til debat.
EnglishThe PPE-DE Group also called upon the Prime Minister to resign.
PPE-DE-Gruppen opfordrede også premierministeren til at tage sin afsked.
EnglishParliament and the Council are also called upon to take up all the challenges presented by these reforms.
Parlamentet og Rådet skal også til fulde tage udfordringen med disse reformer op.
EnglishThis new multiannual programme – also called The Hague Programme – builds on the Tampere Programme.
Det nye flerårige program - også kaldet Haag-programmet - bygger på Tampere-programmet.
EnglishThe Commission has also called on the OAU to make its contribution to the settlement of this conflict.
Kommissionen opfordrer ligeledes OAU til at bidrage til en løsning på denne konflikt.
EnglishWe are also called upon to exercise budgetary discipline in our management of European finances.
Derudover stilles der også krav til det europæiske budget om at overholde budgetdisciplinen.
EnglishWe, particularly the Commission and the Council, are also being called upon to react.
Også vi skal gøre noget, navnlig Kommissionen og Rådet.
EnglishI therefore refer in particular to the conclusions, where action is also called for.
Derfor henleder jeg især opmærksomheden på konklusionerne, som går ud på, at der skal gribes ind også her.

Lignende oversættelser "also called" på dansk

also adverbium
Danish
to be called verbum