Engelsk-dansk oversættelse af "to amend"

EN

"to amend" dansk oversættelse

EN to amend
volume_up
[amended|amended] {verbum}

1. generel

If what comes from the Commission is sensible, we only need to amend it to improve, simplify or clarify.
Hvis det, der kommer fra Kommissionen, er fornuftigt, skal vi kun ændre det for at forbedre, forenkle eller tydeliggøre teksten.
Better to heed calls to amend and improve existing legislation than to embark on new proposals.
Det er bedre at imødekomme opfordringerne til at ændre og forbedre den eksisterende lovgivning end at gå i gang med nye forslag.
The report which we have voted on today at first reading is concerned with a legislative proposal to amend Directive 91/ 671/ EEC.
FR) Den betænkning, som vi har vedtaget i dag under førstebehandlingen, drejer sig om et lovgivningsforslag, der skal forbedre direktiv 91 / 671 / EØF.

2. jura

to amend
Consequently, unanimity will be necessary to amend this directive.
Derfor er det nødvendigt med enstemmighed for at ændre direktivet.
In this case, the instrument necessary to amend a directive is another directive.
I den henseende er den nødvendige normative rang for at ændre et direktiv et andet direktiv.
The Commission has therefore decided to amend its original proposal.
Kommissionen har derfor besluttet at ændre sit oprindelige forslag.

Eksempelsætninger "to amend" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishIf it is necessary to amend the international rules for this, then we must do so.
Hvis det er nødvendigt at tilpasse de internationale regler, skal vi gøre det.
EnglishBut the Commission proposal to amend the cancer directive is far from satisfactory.
Men Kommissionens forslag til ændring af kræftdirektivet er langt fra godt nok.
EnglishThe Commission accepts this position and will amend its original proposal accordingly.
Kommissionen indtager denne holdning og ændrer sit oprindelige forslag derefter.
EnglishVery well, we shall amend the Minutes so that your remarks are properly reported.
Udmærket, vi retter protokollen, således at Deres indlæg fremgår korrekt.
EnglishWell now, the Commission will need to do so and we can then amend it again if necessary.
Okay, den skal gøre det, og vi kan så om nødvendigt på ny stille ændringsforslag.
EnglishI urge you to support this initiative to amend the Rules of Procedure.
Jeg beder om Deres støtte til dette initiativ til ændring af forretningsordenen.
EnglishWe must also think about the reforms we would need in order to amend the Treaties.
Endelig må vi gøre os tanker om reformer, som kræver en traktatsændring.
EnglishIt will be open to Parliament to amend the legal principles if it so wishes.
Det er muligt for Europa-Parlamentet at modificere retsgrundlaget, hvis det ønsker det.
EnglishRejection of application 40 to amend is completely unreasonable for SMEs.
En forkastelse af ændringsforslag 40 kan umuligt komme på tale for SMV ' er.
EnglishWe do not need to amend the Treaty, simple rules of procedure would be quite enough.
Traktatændring er ikke nødvendig, en forretningsorden er tilstrækkelig.
EnglishBut we never agreed with the proposals to amend or add to the sale name.
Men vi har aldrig støttet forslagene til ændring eller supplering af varebetegnelsen.
EnglishWe as a Committee are asking the Commission to amend the 1986 directive.
Vi som udvalg opfordrer Kommissionen til at ajourføre direktivet fra 1986.
EnglishParliament has not even had the opportunity to discuss or amend this agreement.
Parlamentet har ikke engang haft lejlighed til at drøfte aftalen eller stille ændringsforslag.
EnglishAfter all, it was the BSE crisis which prompted the proposal to amend Directive 85/ 374.
Det var jo i anledning af BSE-krisen, at ændringen af direktiv 85 / 374 blev foreslået.
EnglishI also regret that we have missed the opportunity to amend the annexes.
Jeg beklager også, at vi har forpasset lejligheden til at se nærmere på bilagene igen.
EnglishI nevertheless wanted to amend the Commission's initial proposal.
Jeg ønskede derfor visse ændringer af Europa-Kommissionens oprindelige forslag.
EnglishI think we need to amend and clarify the basis of the matters about which we are talking.
Jeg tror, at der her må ske en ændring og præcisering af grundlaget for det, vi taler om.
EnglishA European law of the Council may amend the Statute of the European Investment Bank.
Statutten for Den Europæiske Investeringsbank kan ændres ved en europæisk lov vedtaget af Rådet.
EnglishWe will have to evaluate whether it would be appropriate to amend the Rules of Procedure.
Vi skal se på, hvorvidt det er hensigtsmæssigt at foretage en ændring af forretningsordenen.
EnglishWe will end up having to amend the relevant treaties if that is to happen.
Til det formål skal de relevante traktater langt om længe ændres.