Engelsk-dansk oversættelse af "annex"

EN

"annex" dansk oversættelse

volume_up
annex {substantiv}
EN

annex {substantiv}

volume_up
The large discrepancy between Annex I and Annex II is perhaps symptomatic of this.
Måske er den store diskrepans mellem bilag I og bilag II symptomatisk.
However, the issue of training is appropriately addressed in Annex III and Annex IV.
Uddannelsesspørgsmålet behandles imidlertid i tilstrækkelig grad i bilag III og bilag IV.
Everything is subject to Annex 3, while Annex 4 should only be used where it is relevant.
Alt skal igennem bilag 3, medens bilag 4 skal bruges, hvor det er relevant.

Eksempelsætninger "annex" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishHowever, the substance which Mr Ferrer proposes is already included in the annex.
Det stof, som fru Ferrer foreslår, er imidlertid allerede omfattet af bilaget.
EnglishIn my view this contravenes Rule 50 and Annex III of our Rules of Procedure.
Jeg mener, at det strider imod artikel 50 og bilag III i vores forretningsorden.
EnglishYou have allowed us now to move something from the annex into the draft Statute.
De har nu tilladt os at flytte noget fra bilaget over i udkastet til statut.
EnglishThis means that we shall presumably have to debate this annex again in the autumn.
Det betyder, at vi sandsynligvis skal behandle dette bilag igen til efteråret.
EnglishThat is why, with much regret, my group will not support the annex to his proposal.
Derfor kan min gruppe med stor beklagelse ikke støtte bilaget til hans forslag.
EnglishIt is taken as read that the text in the Annex is also taken into consideration.
Det er jo da et faktum, at der tages hensyn til teksten, der står i bilaget.
English The products listed in Annex I shall be subject to Articles III-227 to III-232.4.
De varer, der er opregnet i bilag I, er omfattet af artikel III-227 til III-232.4.
EnglishThese assessments are the key scientific input to the revision of the Annex.
Disse vurderinger er det vigtigste videnskabelige input i ændringen af bilaget.
EnglishTherefore, we also see the programmes proposed in the Annex as minimum requirements.
Derfor betragter vi også de programmer, der foreslåes i bilaget, som mindstekrav.
EnglishThis additional Annex requires approval by a regular majority of the Members.
Det vedføjede bilag kræver tilslutning fra et simpelt flertal af medlemmerne.
EnglishI myself have another two amendments, which concern the Annex to this proposal.
Jeg har selv yderligere to forslag, som vedrører bilaget til dette forslag.
EnglishOn this point of amendment of the annex, the common position deserves sharp criticism.
Med hensyn til tilpasning af bilaget fortjener den fælles holdning skarp kritik.
EnglishWe must also make sure that the information requirements in the annex are clear.
Vi skal også sikre os, at informationskravene i bilaget er helt tydelige.
EnglishThe Member States cannot enter whatever they think is appropriate in Annex IIA.
Medlemsstaterne kan ikke udbetale hvad som helst, som de mener passer ind i bilag IIa.
English- the need to accept the list of priority projects in Annex III without changes;
- behovet for at vedtage listen over prioriterede projekter i bilag III uden ændringer;
EnglishAnnex XV remains in the Accession Treaties and will thus become primary legislation.
Bilag XV forbliver i tiltrædelsestraktaterne og bliver dermed til primær ret.
EnglishThere is no reason for the Statute to contain an annex which is an integral part of it.
Der er ingen grund til, at statutten indeholder et bilag som en del af statutten.
EnglishI refer to Annex VI on the restrictions on the movement of equidae in this area.
Jeg henviser til bilag VI om restriktioner for flytning af enhovede dyr på dette område.
EnglishPlantations in non-Annex I countries could be financed by industrialised countries.
Plantager i lande uden for bilag 1 kan være finansieret af industrilandene.
EnglishWill it be possible to avoid Annex 4 simply by referring to economic conditions?
Vil man kunne undgå bilag 4 alene ved at henvise til økonomiske forhold?

Synonymer (engelsk) for "annex":

annex