Engelsk-dansk oversættelse af "appendix"

EN

"appendix" dansk oversættelse

volume_up
appendix {substantiv}
DA

EN appendix
volume_up
{substantiv}

appendix (også: attachment, enclosure, voucher, annex)
There are, therefore, good reasons not to transfer the African elephant to Appendix I tomorrow.
Der er altså gode grunde til ikke at placere den afrikanske elefant i bilag I i morgen.
Cuba has requested to move the hawksbill turtle back to appendix II.
Cuba har anmodet om på ny at flytte karetteskildpadden over i bilag II.
Secondly, new products may be added to the Appendix to which the PIC procedure applies.
For det andet kan nye produkter, som er underlagt PIC-proceduren, tilføjes bilaget.

Synonymer (engelsk) for "appendix":

appendix

Eksempelsætninger "appendix" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishIt ought to be strömming and silaaki respectively, and the same applied for the Appendix.
Det skal være henholdsvis strömming og silakka; det bør også rettes i bilagene.
EnglishAppendix II contains most of the species regulated by the Commission.
Liste II indeholder de fleste af de arter, der reguleres af Kommissionen.
EnglishHowever, we can welcome the first sentence 'to list the Great White Shark in CITES Appendix II '.
Vi kan imidlertid bifalde første sætning " at optage den store hvide haj på CITES ' liste II ".
EnglishIn relation to the CITES itself, Appendix I is reserved for the most critically endangered species.
Hvad angår CITES, er liste I reserveret til stærkt truede arter.
EnglishMadam President, we should not be regarded, on this side of the House, as an appendix, or indeed an appendicitis.
Fru formand, man skal ikke betragte os i denne side af salen som et vedhæng, for ikke at sige en blindtarm.
EnglishIt is really only Appendix I and Appendix II that require the sanction of the Conference of the Parties in this area.
Det er faktisk kun liste I og II, som forudsætter godkendelse af parterne i konventionen på dette område.
EnglishInternational commercial trade in wild-taken specimens of these species is prohibited in Appendix I.
International kommerciel handel med eksemplarer af disse arter, der er indfanget i naturen, er forbudt i medfør af liste I.
EnglishAnother problem is the appendix which states which vitamins and minerals are to be permitted as food supplements.
De mindre virksomheders og producenters mulighed for at gøre sig gældende på markedet bekymrer mig meget i den henseende.
EnglishIn other words, we will first hold a spit vote on the original text and then vote on Amendment No 2 as an appendix to the paragraph.
Vi stemmer altså først om originalteksten del for del og derefter om ændringsforslag 2 som tillæg til punktet.
EnglishThe original paragraph 5 referred to an 'Australian proposal to list the Great White Shark in CITES Appendix II with a zero quota '.
Det oprindelige punkt 5 henviser til " det australske forslag om at optage den store hvide haj på CITES ' liste II med en nulkvote ".
EnglishI hope you can see to it that the undertakings are integrated into the agreement rather than being a sort of appendix that is not legally binding.
Jeg håber, De kan sørge for, at forpligtelserne bliver en integreret del af aftalen i stedet for en form for tillæg uden retskraft.
EnglishIt welcomes an Australian proposal to list the great white shark in Appendix II of CITES with a zero quota on precautionary principle grounds.
Den bifalder et australsk forslag om at medtage den store hvide haj på liste II i CITES med en nulkvote af hensyn til forsigtighedsprincippet.
EnglishThe first priority that is emphasized everywhere, the scandal of mass unemployment, is being treated here like a sort of appendix to the session.
Den højeste prioritet, der understreges overalt, nemlig massearbejdsløshedsskandalen, bliver her behandlet som en slags appendiks til mødet.
EnglishMr President, we are tending increasingly to become an appendix to the administration, and no longer representatives of the people.
Hr. formand, vi oplever i det hele taget en tendens til, at vi i højere og højere grad er et vedhæng til forvaltningen og ikke længere repræsentanter for folket.
EnglishMadam President, I also propose that when this amendment is adopted, it should be considered to be an appendix to paragraph 7 and not a paragraph in its own right.
Fru formand, jeg foreslår også, at denne ændring, hvis den vedtages, betragtes som en tilføjelse til punkt 7 og ikke som et selvstændigt punkt.
EnglishWe would then vote on a second part - which, I think, those tabling the motion will choose to reject - and finally, as an appendix, we would vote on Amendment No 2.
Vi skal derefter stemme om en anden del - som jeg tror forslagstillerne ønsker at få forkastet - og derefter, som tillæg, skal vi stemme om ændringsforslag 2.
EnglishOn the great white shark issue, the Community has generally supported the Appendix II listing, but rejected the zero quota on legal and scientific grounds.
Med hensyn til spørgsmålet om den store hvide haj har Fællesskabet generelt støttet opførelsen på liste II, men afvist nulkvoten af juridiske og videnskabelige årsager.
EnglishAt the end there is a complicated appendix which seeks to lay down the law on the specifications for codends and even the exact size and shape of codend buoys.
Til sidst er der et kompliceret tillæg, som skal fastsætte lovgivningen om specifikationerne for fangstposer og endog den nøjagtige størrelse og form på fangstposebøjer.
EnglishMr President, I should like to inform you that the salami producer Igloomeat SA Sokoł ów Polska has asked to be deleted from Appendix 12 to the Treaty of Accession.
- Hr. formand, den 17. november så mange medlemmer af Europa-Parlamentet sikkert, hvordan landsholdsspillere blev chikaneret under fodboldlandskampen mellem Spanien og England i Spanien.
EnglishThe co-ordination of energy policies in relation with third countries is a priority and should not just be seen as an appendix but as part and parcel of any future European energy policy.
En samordnet energistrategi over for tredjelande er et prioriteret mål, der ikke bør opfattes som et vedhæng, men som et strukturerende aspekt ved en fremtidig europæisk energipolitik.