Engelsk-dansk oversættelse af "appendix"

EN

"appendix" dansk oversættelse

volume_up
appendix {substantiv}
DA
EN

appendix {substantiv}

volume_up
There are, therefore, good reasons not to transfer the African elephant to Appendix I tomorrow.
Der er altså gode grunde til ikke at placere den afrikanske elefant i bilag I i morgen.
Cuba has requested to move the hawksbill turtle back to appendix II.
Cuba har anmodet om på ny at flytte karetteskildpadden over i bilag II.
Secondly, new products may be added to the Appendix to which the PIC procedure applies.
For det andet kan nye produkter, som er underlagt PIC-proceduren, tilføjes bilaget.

Eksempelsætninger "appendix" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishSecondly, new products may be added to the Appendix to which the PIC procedure applies.
For det andet kan nye produkter, som er underlagt PIC-proceduren, tilføjes bilaget.
EnglishIt ought to be strömming and silaaki respectively, and the same applied for the Appendix.
Det skal være henholdsvis strömming og silakka; det bør også rettes i bilagene.
EnglishThey want to preserve them and the way they can best do this is to keep them in Appendix II.
De ønsker at bevare dem, og det gør de bedst, hvis elefanterne forbliver i bilag II.
EnglishAppendix II contains most of the species regulated by the Commission.
Liste II indeholder de fleste af de arter, der reguleres af Kommissionen.
EnglishCuba has requested to move the hawksbill turtle back to appendix II.
Cuba har anmodet om på ny at flytte karetteskildpadden over i bilag II.
EnglishMoreover, all products listed in the Appendix to which the PIC procedure applies, must be labelled.
Desuden bør alle stoffer fra bilaget, som er underlagt PIC-proceduren, mærkes.
EnglishThere are, therefore, good reasons not to transfer the African elephant to Appendix I tomorrow.
Der er altså gode grunde til ikke at placere den afrikanske elefant i bilag I i morgen.
EnglishHowever, we can welcome the first sentence 'to list the Great White Shark in CITES Appendix II '.
Vi kan imidlertid bifalde første sætning " at optage den store hvide haj på CITES ' liste II ".
EnglishIn relation to the CITES itself, Appendix I is reserved for the most critically endangered species.
Hvad angår CITES, er liste I reserveret til stærkt truede arter.
EnglishThe rapporteur's proposal is to replace the appendix with a simple table; this is necessary and welcome.
Ordførerens forslag går ud på, at man erstatter bilaget med en simpel tabel; det er nødvendigt og velkomment.
EnglishMadam President, we should not be regarded, on this side of the House, as an appendix, or indeed an appendicitis.
Fru formand, man skal ikke betragte os i denne side af salen som et vedhæng, for ikke at sige en blindtarm.
EnglishIt is really only Appendix I and Appendix II that require the sanction of the Conference of the Parties in this area.
Det er faktisk kun liste I og II, som forudsætter godkendelse af parterne i konventionen på dette område.
EnglishInternational commercial trade in wild-taken specimens of these species is prohibited in Appendix I.
International kommerciel handel med eksemplarer af disse arter, der er indfanget i naturen, er forbudt i medfør af liste I.
EnglishAnother problem is the appendix which states which vitamins and minerals are to be permitted as food supplements.
De mindre virksomheders og producenters mulighed for at gøre sig gældende på markedet bekymrer mig meget i den henseende.
EnglishBut that has nothing to do with the fact that southern African elephants should not be moved back into Appendix I.
Men det har intet at gøre med den kendsgerning, at elefanterne i det sydlige Afrika ikke skal flyttes tilbage i bilag I.
EnglishIndeed, I produced an appendix to my report that listed them and this was passed to the Commissioner's service.
Jeg udarbejdede faktisk et bilag til min betænkning med en liste over dem, som jeg videresendte til kommissærens tjenestegren.
EnglishIn other words, we will first hold a spit vote on the original text and then vote on Amendment No 2 as an appendix to the paragraph.
Vi stemmer altså først om originalteksten del for del og derefter om ændringsforslag 2 som tillæg til punktet.
EnglishAs it is, if we were to take them back into Appendix I, it would send the wrong signal to those countries that have a small elephant population.
Som landet ligger nu, ville en overførsel til bilag I sende det forkerte signal til landene med få elefanter.
EnglishThe original paragraph 5 referred to an 'Australian proposal to list the Great White Shark in CITES Appendix II with a zero quota '.
Det oprindelige punkt 5 henviser til " det australske forslag om at optage den store hvide haj på CITES ' liste II med en nulkvote ".
EnglishI would like to amend paragraph 5 of our text: 'welcomes the Australian proposal to list the great white shark in CITES Appendix II '.
Jeg ville gerne have ændret punkt 5 i teksten: " glæder sig over det australske forslag om at optage den store hvide haj på CITES ' bilag II ".

Synonymer (engelsk) for "appendix":

appendix