Engelsk-dansk oversættelse af "approved by"

EN

"approved by" dansk oversættelse

EN

approved by {adverbium}

volume_up
approved by
This agreement was approved in principle by the Conference of Presidents.
Denne aftale blev principielt godkendt af Formandskonferencen.
It has also been approved by all the Member States and the car industry.
Det er desuden blevet godkendt af alle medlemsstaterne og automobilindustrien.
The original Commission proposal was approved by this House without amendment.
Det oprindelige forslag fra Kommissionen blev godkendt af Parlamentet uden ændringer.

Eksempelsætninger "approved by" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishThis was summed up in the resolution we approved in Brussels on 4 December 1997.
Det er essensen af den beslutning, vi vedtog i Bruxelles den 4. december 1997.
EnglishI hope we are finally getting there, and that this directive will be approved.
Jeg håber, at vi nu når frem til et godt resultat og at dette direktiv vedtages.
EnglishOn a previous occasion an agreement on parttime work was approved in this House.
Ved sidste lejlighed her i kammeret blev en aftale om deltidsarbejde godkendt.
EnglishThat is why we approved the " Working Programme for 2010 " for educational systems.
Derfor har vi vedtaget et " arbejdsprogram for 2010 " for uddannelsessystemerne.
EnglishIn 1997, the Council approved a joint action on the maintenance of law and order.
I 1997 vedtog Rådet en fælles aktion om opretholdelse af den offentlige orden.
EnglishThe timetable approved by the Council only contains two targets with binding dates.
Den tidsplan, som Rådet har godkendt, indeholder kun to mål med bindende datoer.
EnglishAfter the first reading in Parliament, the Council approved a common position.
Efter førstebehandlingen i Europa-Parlamentet godkendte Rådet den fælles holdning.
EnglishAn action plan for the EU/ Central Asia will be approved in the next few weeks.
En handlingsplan for EU / Centralasien vil blive godkendt i løbet af de næste uger.
EnglishThe compromise approved by the Conciliation Committee is unacceptable to us.
Det kompromis, man fandt frem til i Forligsudvalget, er ikke acceptabelt for os.
EnglishIf a country does not reply, each individual shipment will have to be approved.
Hvis et land undlader at svare, vil hver enkelt forsendelse skulle godkendes.
EnglishThe budgetary authority approved 400 additional posts for the Commission last year.
Budgetmyndigheden godkendte sidste år yderligere 400 stillinger til Kommissionen.
EnglishFurthermore, I welcome the three-year enlargement plan that the Bureau has approved.
Jeg bifalder endvidere udvidelsesplanen over tre år, som Præsidiet har godkendt.
EnglishIs it true that the contents of all parts of the proposal will be approved?
Er det korrekt, at alle dele af forslaget vil blive godkendt i hele sit indhold?
EnglishThe first amendment reiterates the Commission's policy, and this can be approved.
I det første ændringsforslag gentages Kommissionens politik, og dette kan godkendes.
EnglishSecondly, your reaction to the special report of the Ombudsman which was approved...
For det andet er reaktionen på ombudsmandens særberetning, der blev godkendt...
EnglishI have voted in favour of the report but against approved Amendment Nos 1 and 2.
Jeg har stemt for betænkningen, men mod de vedtagne ændringsforslag 1 og 2.
EnglishA report was therefore drawn up, and we have already approved it in the Committee.
Der er altså lavet en betænkning, og vi har allerede godkendt den i udvalget.
EnglishThen of the 11 amendments which the Commission approved, it only accepted two.
Til gengæld accepterede det kun to ud af de 11 forslag, som Kommissionen godkendte.
EnglishFor not he that commendeth himself is approved, but whom the Lord commendeth.
Thi ikke den der anbefaler sig selv står Prøve men den hvem Herren anbefaler.
EnglishBalanced texts on these subjects are very often approved at Community level.
Ofte godkendes velafbalancerede tekster på disse områder på fællesskabsniveau.

Lignende oversættelser "approved by" på dansk

by præposition
by adverbium
by konjunktion
to abide by verbum
Danish
affected by adjektiv
Danish
accompanied by
to be affected by verbum
powered by
Danish