EN

approximate {adjektiv}

volume_up
approximate
approximate (også: near, close, nearby, nigh)
approximate
This will undermine the credibility of EMU and may invalidate all the claimed advantages of a common currency and approximated budgetary and fiscal policy.
Dette vil undergrave ØMU ' ens troværdighed og vil kunne sætte alle de påståede fordele ved en fælles valuta og en tilnærmet budget- og skattepolitik over styr.

Eksempelsætninger "approximate" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishIt seeks to approximate laws with common minimum penalties.
Den forsøger at tilnærme lovgivningen, så der bliver fælles minimumsstraffe.
EnglishWe need to remember that our objective is to approximate national arrangements on procedures.
For man må huske på, at målet faktisk er at tilnærme nogle nationale bestemmelser om procedurerne.
EnglishThe framework decision does not approximate the age of sexual consent.
I rammeafgørelsen er der ikke fastsat en seksuel lavalder.
EnglishWe use information transmitted by nearby WiFi access points to determine your approximate location.
Vi bruger oplysninger sendt fra nærtliggende WiFi-adgangspunkter for at finde din omtrentlige placering.
EnglishCertainly it is also important to approximate the Member States ' different legislative systems.
Det er sikkert også vigtigt, at der sker en indbyrdes tilnærmelse af de enkelte retssystemer i medlemsstaterne.
EnglishSearch engines use a variety of techniques to imitate how people think and to approximate their behavior.
Søgemaskiner bruger forskellige teknikker til at gengive, hvordan folk tænker, og til at tolke deres adfærd.
EnglishWith the Amsterdam Treaty the European Union will have the possibility to approximate rules relating to prison conditions.
Den Europæiske Union har med Amsterdam-traktaten mulighed for at harmonisere regler vedrørende fængselsforhold.
EnglishThe approximate cost is again ECU 1 million.
EnglishThose figures are extremely approximate.
EnglishThat is the approximate salary structure.
EnglishThe figures, that is the approximate figures which I have received so far have been in the region of between 15 billion and 64 billion ECUs.
De, ganske vist tilnærmelsesvise, tal, som jeg har hidtil har fået, har ligget mellem 15 og 64 milliarder ecu.
EnglishThe Union must make efforts to approximate criminal law and procedures on money laundering and the confiscation of goods.
Unionen må bestræbe sig på at tilnærme straffelovs- og retsplejelovsbestemmelserne om hvidvaskning af penge og konfiskation af formuegoder.
EnglishThat brings us back to the more general need to approximate criminal law called for by the European Council in Tampere.
Dette tydeliggør det mere generelle problem med den nødvendige strafferetlige harmonisering, som Det Europæiske Råd i Tampere udtrykte ønske om.
EnglishI must then at least do an approximate calculation of the potential climatic effects of the global increase in energy production.
Så må jeg i det mindste foretage en grov kalkulation af den mulige klimatiske virkning af en globalt set tiltagende energifrembringelse.
EnglishIt could properly differentiate its executive and legislative roles and in the latter begin to approximate itself to a territorial chamber.
Rådet kunne lave en større differentiering mellem dets udøvende og lovgivende roller og begynde at nærme sig et territorialt kammer.
EnglishWhat we do expect, however, is that the Commission will give us regular updates and that it has an approximate timetable for the accomplishment of this task.
Men vi forventer, at Kommissionen regelmæssigt aflægger midlertidig beretning og også har en omtrentlig tidsramme.
EnglishToday, we can see that however one approaches these needs there is only a very approximate matching of budget estimates and actual requirements.
Vi kan i dag konstatere, at uanset hvordan vi ser på behovene, mangler der sammenhæng mellem budgetoverslagene og virkelighedens behov.
EnglishIn my own Member State, Germany, alone, approximate calculations indicate that the public become liable to over EUR 30 billion in additional taxes every year.
Her skal vi varetage dette ansvar, men ikke aflede opmærksomheden ved at gøre store overskud i oliekoncernerne til temaet her.
EnglishBut in Europe we need to harmonize other things as well, or at least approximate them - levels of excise duty, VAT and other taxes.
Men i Europa er det også nødvendigt at harmonisere andre ting eller i det mindste at foretage en tilnærmelse af dem - punktafgifter, moms og andre skatter.
EnglishEqually, there is rationale behind trying to approximate the fines across the different States to ensure that we have a combined front against these traffickers.
Der er også en logisk begrundelse for at harmonisere bøderne i de forskellige stater, så vi gør fælles front mod menneskesmuglerne.