EN

arrangement {substantiv}

volume_up
The agreement follows an arrangement that was very profitable for the European Union.
Aftalen ligger i forlængelse af en aftale, som var særdeles rentabel for EU.
Firstly, the temporary arrangement aims at ensuring the security of air passengers.
For det første har den midlertidige aftale til formål at garantere sikkerheden for flypassagerer.
The compromise of 60 days seems to me a sensible arrangement.
Et kompromis med 60 dage forekommer mig en fornuftig aftale.
arrangement
Is this part of the arrangement proposed by the Irish presidency?
Indgår det i det arrangement, som det irske formandskab foreslår?
This arrangement works effectively and satisfactorily.
Dette arrangement fungerer effektivt og tilfredsstillende.
We accept this unusual arrangement as a legacy of history.
Vi accepterer dette usædvanlige arrangement, som vi overtager som en historisk arv.
arrangement (også: configuration)
Is this part of the arrangement proposed by the Irish presidency?
Indgår det i det arrangement, som det irske formandskab foreslår?
This arrangement works effectively and satisfactorily.
Dette arrangement fungerer effektivt og tilfredsstillende.
We accept this unusual arrangement as a legacy of history.
Vi accepterer dette usædvanlige arrangement, som vi overtager som en historisk arv.
arrangement (også: precaution)
Such an arrangement could be, as one can well imagine, a recipe for social dumping.
Vi ønsker ligeledes i tide at få kendskab til de planlagte foranstaltninger i forbindelse med Tampere II.
The political groups constitute a practical arrangement for giving MEPs the opportunity to work in conjunction with more or less like-minded people.
De politiske grupper er en praktisk foranstaltning, der skal give medlemmerne mulighed for at arbejde sammen med mere eller mindre ligesindede.
Trans-European networks are, on the face of it, a sensible arrangement which improves both security of supply and competition in the energy market.
De transeuropæiske net er umiddelbart en fornuftig foranstaltning, der øger såvel forsyningssikkerheden som konkurrencen på energimarkedet.
arrangement (også: furniture, accommodation)
I referred to the directive which the Commission has proposed on compulsory arrangements for means of public transport, so that people with special needs can use them.
Jeg henviste til det direktiv, som Kommissionen har foreslået, om en obligatorisk indretning af de offentlige transportmidler, så de kan benyttes af handicappede.
arrangement (også: organisation)
Nor is there anything to support the idea that placing it within the framework of the Community's work on integrated cultural programmes, common financing and so on would be a better arrangement.
Der er heller ikke noget, der taler for, at en placering inden for rammen af Fællesskabets virksomhed med ensartede kulturprogrammer, fælles finansiering osv. skulle være en bedre organisering.
DA

arrangement {en}

volume_up
Indgår det i det arrangement, som det irske formandskab foreslår?
Is this part of the arrangement proposed by the Irish presidency?
Dette arrangement fungerer effektivt og tilfredsstillende.
This arrangement works effectively and satisfactorily.
Vi accepterer dette usædvanlige arrangement, som vi overtager som en historisk arv.
We accept this unusual arrangement as a legacy of history.

Eksempelsætninger "arrangement" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishThis new proposal takes up the main points contained in the first arrangement.
Det nye forslag indeholder i det væsentligste de samme bestemmelser som det første.
EnglishWhy, then, does the Commission continue to defend such an unfair arrangement?
Hvorfor fortsætter Kommissionen da med at forsvare et system, der er så uretfærdigt?
EnglishSo that is where the money is coming from, and that arrangement will be put in place.
Så det er dér, pengene skal komme fra, og den ordning skal nok komme på plads.
EnglishNor can I accept an arrangement whereby those Articles are to be made optional.
Jeg kan heller ikke acceptere en ordning, hvor artiklerne gøres valgfrie.
EnglishI know that the Finance Ministers are looking for some arrangement outside the budget.
Jeg ved, at man blandt finansministrene søger efter en ordning uden for budgettet.
EnglishOne phrase in the text which made provision for this arrangement was deleted.
En formulering i teksten, som indfører et sådan system, er blevet fjernet.
EnglishThe agreement follows an arrangement that was very profitable for the European Union.
Aftalen ligger i forlængelse af en aftale, som var særdeles rentabel for EU.
EnglishFrom the point of view of this Parliament, this type of arrangement cannot be allowed.
Set fra Europa-Parlamentets synspunkt kan denne form for drejninger ikke accepteres.
English'The following Articles 1-5 shall apply by way of a transitional arrangement '.
» nedenstående artikel 1-5 indeholder den overgangsordning der gælder«.
EnglishUnder this arrangement old EU Member States are at an advantage compared with new ones.
Med denne ordning har EU ' s gamle medlemsstater en fordel i forhold til nye.
EnglishSecondly, we need to ensure that we have a proper civilian crisis management arrangement.
For det andet må vi sikre, at vi har en ordentlig civil krisestyringsordning.
EnglishThis arrangement is, in fact, a key element as far as improving road safety is concerned.
Denne ordning er et væsentligt element i forbedringen af færdselssikkerheden.
EnglishThat is an arrangement of which we approve and that appears to operate well.
Det er efter vores mening en god ordning, som lader til at fungere godt.
EnglishThe advantage of making summer time a permanent arrangement would be to make planning easier.
Fordelen ved at gøre sommertid permanent er, at det bliver lettere at planlægge.
EnglishI would ask the President to come to a better arrangement with Air France.
Jeg vil gerne bede formanden om at rejse spørgsmålet over for Air France.
EnglishThe matter becomes even more serious with the Open Day arrangement on 9 May.
Sagen bliver endnu mere alvorlig af Åben Dag-arrangementet den 9. maj.
EnglishWhat we want is a comprehensive, prudent and practicable arrangement for all concerned.
Men vi ønsker en omfattende, alvorligt ment og realistisk ordning for alle implicerede.
EnglishWe believe that the introduction of a Community patent is a completely superfluous arrangement.
Vi mener, at indførelsen af et EF-patent er en helt igennem overflødig ordning.
EnglishAt Parliament's suggestion, a different arrangement was arrived at last year.
Sidste år forsøgte man imidlertid på Europa-Parlamentets initiativ at finde en anden løsning.
EnglishEven the Americans are, for the first time, considering this obvious arrangement.
Selv USA taler, som noget nyt, om denne indlysende løsningsmodel.

Synonymer (engelsk) for "arrangement":

arrangement
arranged