Engelsk-dansk oversættelse af "as a precursor to"

EN

"as a precursor to" dansk oversættelse

EN

as a precursor to [eksempel]

volume_up
as a precursor to

Eksempelsætninger "as a precursor to" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishThe territorial farming contracts model introduced by France was an excellent precursor from this point of view.
På denne baggrund har de regionale driftsaftaler, som er indført i Frankrig, været en udmærket forløber.
EnglishThe Council could not be moved, not even when the precursor programmes Kaleidoscope, Ariane and Raphael finished.
Selv ikke udløbet af de foregående programmer, Kalejdoskop, Ariane og Raphael, har kunnet blødgøre Rådet.
EnglishConsequently, the way effectively to combat drugs lies, primarily, in effective precursor control.
Hvis narkotikamisbrug skal bekæmpes effektivt, må der derfor sættes ind med en effektiv kontrol med stoffernes prækursorer.
EnglishWhere are those precursor chemicals, the munitions?
Hvor er prækursor-kemikalierne og ammunitionen?
EnglishThese bilateral cooperation arrangements are the precursor of the successful application of the common European strategy.
Dette bilaterale samarbejde udgør så at sige forudsætningen for den fælles europæiske strategis succes.
EnglishThis step could serve as a model for or indeed a precursor to the European Union's strategy in the World Trade Organisation.
Dette skridt kunne tjene som forbillede, som en forløber, kort sagt som Den Europæiske Unions strategi i WTO.
EnglishWe are federalists, which is why we regard the Commission as a precursor of the possible Federal Government of tomorrow.
Vi er føderalister, og derfor betragter vi Kommissionen som forløberen for, hvad der kan blive en føderal regering.
EnglishWe have seen this clearly, with the raising of interest rates at the beginning of October, as a precursor of monetary union.
Det så vi med den forhøjelse af rentesatserne i begyndelsen af oktober, som går forud for valutaharmoniseringen.
EnglishThe last precursor to the current conflict took place between 1994 and 1996, a war which cost 100,000 lives.
Det seneste fortilfælde for den nuværende konflikt fandt sted imellem 1994 og 1996, en krig, der kostede 100.000 mennesker livet.
EnglishFor certain Central and Eastern European Countries, the Tempus programme was, in some way, the precursor to joining the Socrates programme.
For nogle central- og østeuropæiske lande har Tempus-programmet været et slags venteværelse før deltagelsen i Sokrates-programmet.
EnglishFinally, we must not forget that in the global marketplace currently being created by the World Trade Organization, uncompetitiveness is a certain precursor of economic failure.
Det ville derfor ikke have været hensigtsmæssigt at indføje yderligere bestemmelser om virksomheders sociale ansvar i denne handlingsplan.
EnglishA number of our colleagues have said that this text is a precursor to the Erika package and, in many respects, it aims to solve a problem that is even more serious.
Den foreliggende tekst kan ses som første skridt i retning af en samlet løsning på problemerne vedrørende forurening fra skibe, med Erikas forlis i frisk erindring.
EnglishMost serious of all is the role of alcohol abuse in triggering or exacerbating mental illness, and especially for young men as the precursor to suicide attempts.
Den mest alvorlige virkning af alkohol er fremkaldelsen eller forværringen af mentale lidelser, og især for unge mænd er alkohol en medvirkende faktor i forbindelse med selvmordsforsøg.
EnglishI believe Schengen may, and indeed should, also function as precursor in terms of twinning the areas without frontiers of the Nordic Union and the European Union.
Jeg finder, at Schengen kan og endda skal spille en rolle som forløber også med hensyn til sammenkoblingen af områderne uden grænser inden for den nordiske pasunion og Den Europæiske Union.
EnglishFirstly, we urgently need to harmonize criminal law provisions for the appropriation of precursor substances, and for the production, trading and consumption of synthetic drugs.
En ting er den påtrængende nødvendige harmonisering af de strafferetlige bestemmelser om afsættelse af prækursorstoffer, om produktion af, handel med og indtagelse af syntetiske stoffer.