Engelsk-dansk oversættelse af "as a rule"

EN

"as a rule" dansk oversættelse

EN

as a rule {adverbium}

volume_up
As a general rule, the transport of live animals is necessary, but not desirable, partly out of consideration for the welfare of the animals and partly because of the risk of infection.
Som udgangspunkt er transport af levende dyr nødvendig, men ikke ønskelig, dels af hensyn til dyrenes velfærd og dels af hensyn til smittefaren.
All other powers currently exercised by UNMIK should, as a rule, be handed over to Kosovo’ s authorities, so that they can govern with full responsibility and full accountability.
Alle de andre beføjelser, der i øjeblikket udøves af UNMIK, bør som udgangspunkt overdrages til myndighederne i Kosovo, således at de kan overtage hele regeringsansvaret.

Eksempelsætninger "as a rule" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishOur objective is the transposition of the British golden rule to European level.
Vi sigter reelt mod at overføre den gyldne britiske regel til europæisk niveau.
EnglishAlthough the rule of co-financing can be retained, it certainly must be modified.
Hvis bestemmelsen om medfinansiering kan bibeholdes, skal den bestemt reguleres.
EnglishFourthly, there is the gradual replacement of the n + 2 rule with the n + 3 rule.
For det fjerde er der den gradvise udskiftning af n + 2-reglen med n + 3-reglen.
EnglishRule 116 gives the President the power to fix a deadline other than of one hour.
Ifølge artikel 116 kan formanden fastsætte en anden frist end fristen på en time.
EnglishIt is about the stabilisation in Europe of peace, democracy and the rule of law.
Det drejer sig om stabilisering af demokratiet, retsstaten og freden i Europa.
EnglishBoth a rule on liability and a satisfactory rule on labelling are a long way off.
Vi er meget langt fra en ansvarsordning og en tilfredsstillende mærkningsordning.
EnglishMadam President, I would like to speak on a point of order pursuant to Rule 101.
Fru formand, jeg tager ordet for at minde om forretningsordenens artikel 101.
EnglishThis rule of law comprises the right to an opportunity to shape one's own life.
Til en sådan retsorden hører retten til en chance for at udforme ens eget liv.
EnglishAfter due consideration, I decided to rule that these amendments were admissible.
Efter moden overvejelse har jeg besluttet, at disse ændringsforslag kan behandles.
EnglishFirstly, it is based on equality and the rule of law, rather than on raw power.
For det første er det baseret på lighed og retsstatsprincippet og ikke på rå magt.
EnglishThe situation of the rule of law and human rights in this country is scandalous.
I dette land er status over retsstaten og menneskerettighederne en skandale.
EnglishIn my view this contravenes Rule 50 and Annex III of our Rules of Procedure.
Jeg mener, at det strider imod artikel 50 og bilag III i vores forretningsorden.
EnglishNow we are asking them to agree to a peace settlement based on continued Serb rule.
Nu forlanger vi, at de skal acceptere en fred under fortsat serbisk herredømme.
EnglishAs a rule, therefore, the product should have been used for 30 years within the EU.
Derfor skal et produkt ifølge reglerne have været anvendt i 30 år inden for EU.
EnglishMr Camre, the rule of law is not an enemy, but the basis of a civilised society.
Det drejer sig om de anklager, der er rejst over for de pågældende personer.
EnglishI also think investors will find welcome protection with the best-execution rule.
Jeg tror også, at investorerne vil bifalde beskyttelse i forbindelse med reglen om.
EnglishWho cannot see that this arbitrary rule blatantly favours the United States?
Hvem kan undgå at se, at denne vilkårlige regel favoriserer USA på det groveste?
EnglishI believe that the fundamental rule is that we must comply with what is agreed.
Jeg mener, at den grundlæggende regel er, at vi skal overholde vores aftaler.
EnglishThe rule of law is not working in France with respect to fruit and vegetables.
Retsstatsbegrebet fungerer ikke i Frankrig, når det gælder frugt og grønsager.
EnglishClearly, at this moment in time, Britain will not accept this basic ground rule.
Det er tydeligt i øjeblikket, at Storbritannien ikke vil acceptere denne grundregel.

Lignende oversættelser "as a rule" på dansk

rule substantiv
a artikel
Danish
a
Danish
a præposition
Danish
as adverbium
as konjunktion