Engelsk-dansk oversættelse af "as opposed to"

EN

"as opposed to" dansk oversættelse

EN

as opposed to [eksempel]

volume_up
as opposed to
This is characteristic of an invention, as opposed to an idea.
Denne er karakteristisk for en opfindelse, i modsætning til en idé.
Thirdly, we have tried to strengthen the use of recycling as opposed to recovery.
For det tredje har vi forsøgt at styrke brugen af genanvendelse i modsætning til genvinding.
Seven, the fund should be outcome-driven as opposed to input-focused.
For det syvende bør fonden være resultatorienteret i modsætning til inputorienteret.

Eksempelsætninger "as opposed to" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishIf that was such a terrible thing, the Greens should have opposed it at the time.
Hvis det altså var så forfærdeligt, skulle De Grønne jo have været imod dengang.
EnglishI am, therefore, also opposed to our requesting a review of the directive now.
Derfor er jeg også modstander af, at vi anmoder om en revision af direktivet nu.
EnglishI would say from the outset that I am opposed to both these extreme approaches.
Jeg vil med det samme sige, at jeg er modstander af begge disse yderholdninger.
EnglishBoth the Council and Parliament opposed such a solution for different reasons.
Både Rådet og Parlamentet modsatte sig en sådan løsning af forskellige årsager.
EnglishLike you, we are also opposed to immediate implementation and to trade sanctions.
Vi er ligesom De imod en øjeblikkelig iværksættelse og imod handelssanktioner.
EnglishIt cannot threaten northern Cyprus, and be constantly opposed to human rights.
Det må ikke true Nordcypern, det må ikke konstant være imod menneskerettighederne.
EnglishApparently Commissioner Bolkestein was opposed to extending this derogation.
Kommissær Bolkestein var mig bekendt imod en forlængelse af undtagelsesordningen.
EnglishOral amendments require the acceptance of the groups and this group is opposed.
Mundtlige ændringsforslag kræver gruppernes accept, og vores gruppe er imod.
EnglishThey are perhaps not opposed to European cooperation, but it does not interest them.
De er måske ikke imod det europæiske samarbejde, men det interesserer dem ikke.
EnglishThe June List is opposed to a single common European policy on asylum and refugees.
Junilisten er modstander af en fælles europæisk politik om asyl og flygtninge.
EnglishThat is one of the reasons why I am actually opposed in principle to a directive.
Det er en af grundene til, at jeg i princippet egentlig er imod et direktiv.
EnglishI believe he is ferociously opposed to the euro, as he has every right to be.
Jeg tror, at han er en stærk modstander af euroen, og det har han ret til at være.
EnglishMr President, I am one of those opposed to cloning, including therapeutic cloning.
Hr. formand, jeg tilhører dem, der er imod kloning, også terapeutisk kloning.
EnglishIt is clear that there are more than 25 Members opposed to changing the vote.
Det er helt klart, at mere end 25 medlemmer er imod ændringen af afstemningen.
EnglishThere were differences of opinion and some delegations firmly opposed to the proposal.
Der var meningsforskelle, og nogle delegationer modsatte sig kraftigt forslaget.
EnglishI am by no means totally opposed to summer time, as it also has its advantages.
Jeg er dog ikke helt modstander af sommertid, for den indeholder også positive sider.
EnglishFurthermore we are opposed to a 'high-tech ' army for the EU, just as we reject NATO.
Vi er i øvrigt modstandere af en " spydspidshær " for EU, ligesom vi afviser NATO.
EnglishWe are opposed, however, to setting up a college of diplomacy for training the staff.
Vi er dog imod, at der oprettes en diplomatskole til uddannelse af personalet.
EnglishMr Oostlander is opposed to the Dutch practice of tolerance, and that is fine.
Hr. Oostlander er modstander af den nederlandske tolerancepraksis, og det er i orden.
EnglishThese positions are fundamentally opposed to those of the European Parliament.
Det er holdninger, som klart er i strid med Europa-Parlamentets holdninger.

Lignende oversættelser "as opposed to" på dansk

opposed adjektiv
Danish
to præposition
Danish
to partikel
Danish
to adverbium
Danish
to konjunktion
Danish
as adverbium
as konjunktion