Engelsk-dansk oversættelse af "asymmetrical"

EN

"asymmetrical" dansk oversættelse

EN

asymmetrical {adjektiv}

volume_up
asymmetrical (også: asymmetric)
Multilateralism must be neither asymmetrical nor imperialist.
Multilateralismen skal hverken være asymmetrisk eller imperialistisk.
That open end could be closed up with an asymmetrical system.
Denne bundløshed kan fjernes ved et asymmetrisk system.
That means that liberalisation must, of necessity, be asymmetrical.
Det betyder, at liberaliseringen nødvendigvis skal være asymmetrisk.

Eksempelsætninger "asymmetrical" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishThe Member States are therefore inherently asymmetrical in this regard.
Der er således en naturlig asymmetri mellem medlemsstaterne på dette område.
EnglishThat means that liberalisation must, of necessity, be asymmetrical.
Det betyder, at liberaliseringen nødvendigvis skal være asymmetrisk.
EnglishMultilateralism must be neither asymmetrical nor imperialist.
Multilateralismen skal hverken være asymmetrisk eller imperialistisk.
EnglishMr Ilaskivi, you also refer to the problem of adjustment in the case of asymmetrical shocks.
Hr. Ilaskivi, De nævnte desuden spørgsmålet om justering i tilfælde af voldsomme asymmetriske valutakursudsving.
EnglishThat open end could be closed up with an asymmetrical system.
Denne bundløshed kan fjernes ved et asymmetrisk system.
EnglishYou know that the asymmetrical shocks of the last 25 years have been greatly amplified by divergent policies.
Som De ved, er disse situationer i de sidste 25 år blevet stærkt forværret som følge af divergerende politikker.
EnglishThe so-called free-trade agreements also make it possible to create a free-trade zone on an asymmetrical basis.
De såkaldte frihandelsaftaler muliggør i øvrigt, at der oprettes et frihandelsområde på et asymmetrisk grundlag.
EnglishBiological weapons are threatening to become part of the asymmetrical warfare which typifies the fight against terrorism.
Biologiske våben er ved at blive en del af den asymmetriske krigsførelse, som kendetegner bekæmpelsen af terrorisme.
EnglishGermany has a neurosis, brought to it during the Weimar Republic, and later confirmed by its reunification and the asymmetrical impact.
Tyskland har en neurose, det har haft siden Weimar, som også blev bekræftet af genforeningen, med det asymmetriske chok.
EnglishThe asymmetrical trade agreement envisages, among other things, the 95 % opening up of European markets to South African exports within ten years.
Den asymmetriske handelsaftale betyder bl.a., at de europæiske markeder i løbet af ti år åbnes 95 % for sydafrikansk eksport.
EnglishOne important point is that the regulation regulates in the spirit of the original telecommunications liberalisation, that is in an asymmetrical way.
Det er et vigtigt punkt, at forordningen reguleres i henhold til den oprindelige telekommunikationsliberalisering, altså asymmetrisk.
EnglishThe reference in the report to asymmetrical crises should automatically trigger a reflection on the warnings which American economists have sounded.
Når betænkningen henviser til asymmetriske chok, så burde det automatisk medføre en overvejelse af de advarsler, som amerikanske økonomer er kommet med.
EnglishTheir relations are marked by asymmetrical'slides ', constantly moving, that so far have been readjusted gently by equal slides in monetary parities.
Deres relationer er markeret af stadige» asymmetriske forskydninger«, som man indtil nu har kunnet afbalancere blidt gennem forskydninger i valutakurserne.
EnglishThe European Central Bank must also take account of the possibility of asymmetrical shockwaves affecting the economy when it determines appropriate monetary policy in Europe.
Den Europæiske Centralbank skal også tage højde for muligheden for asymmetriske chok ved fastlæggelsen af den europæiske monetære politik.
EnglishSecondly, an assessment of the Lomé Agreement in 1996 demonstrated that asymmetrical liberalisation of trade is not exclusively to the advantage of developing countries.
For det andet viste en evaluering af Lomé-konventionen i 1996, at asymmetrisk handelsliberalisering ikke blot skaber fordele for udviklingslandene.
EnglishSo, within the context of a necessarily asymmetrical approach, we must spread the spirit of solidarity that binds us through all production sectors in the Union.
Vores indfaldsvinkel skal således nødvendigvis være asymmetrisk, idet vi fordeler den solidariske indsats, som vi skal yde, på alle Unionens produktionssektorer.
EnglishThis impasse is all the more worrying since the 'asymmetrical shocks ' are not exceptional phenomena or marginal ones as we have heard some people in this Chamber pretend.
Denne blindgyde er så meget mere bekymrende som» asymmetriske chok« ikke er usædvanlige, eller endog marginale, som vi har hørt bekræftet i denne forsamling.
EnglishThe Asian and Latin-American financial crises and their effects on the value of the dollar could indeed be the first asymmetrical shock to affect the various countries of the euro area.
Den finansielle krise i Asien og Latinamerika og dennes indvirkning på dollarens værdi ville nemlig kunne fremkalde det første asymmetriske chok i euroområdets forskellige lande.
EnglishCan Commissioner van Miert give his response to a fundamental asymmetrical trend in the policy that some people support: liberalization within Europe, but resisting competition from outside?
Kan kommissær Van Miert reagere på en fundamental asymmetrisk tendens i den politik, som nogen er tilhænger af: liberalisering inden for Europa, men hindre udefra kommende konkurrence?
EnglishIt also seems to us that the proposal for the European Union to have a stronger budget to allow it to take effective action against asymmetrical economic slumps is the most appropriate one.
Vi synes således, at den foreslåede løsning, der består i, at Den Europæiske Union får et større budget, så der kan gribes effektivt ind over for konjunkturfald, er den rigtigste løsning.

Synonymer (engelsk) for "asymmetrical":

asymmetrical
asymmetric