Engelsk-dansk oversættelse af "at a loss"

EN

"at a loss" dansk oversættelse

EN

at a loss [eksempel]

volume_up
at a loss
The Commission appears to envisage the loss of 12 000 jobs, which are to be recouped over the space of four years.
Kommissionen regner tilsyneladende med et tab på 12.000 arbejdspladser, der skal genskabes i løbet af fire år.
After all, we should remember that since 1986 the average number of vessels shipwrecked each year has been 230, with the loss of more than a thousand people.
Det bør ikke glemmes, at i gennemsnit 230 skibe er forlist hvert år siden 1986 med et tab af menneskeliv på over tusinde personer.

Eksempelsætninger "at a loss" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishIt is not possible, naturally, to repair the human damage and the loss of life.
Man kan naturligvis ikke udbedre de menneskelige skader eller tabet af menneskeliv.
EnglishThis global restructuring plan could lead to the loss of up to 12 000 jobs.
Omstruktureringsplanen vil globalt føre til tab af op til 12.000 arbejdspladser.
EnglishNaturally, we are all seriously concerned about the loss of life on both sides.
Vi er naturligvis alle alvorligt bekymrede over tabet af liv på begge sider.
EnglishChapter 1 draws attention to the problems of revenue loss in the free zones.
I kapitel 1 gøres der opmærksom på problemerne med tab af indtægter i frizonerne.
EnglishThere is also evidence of loss of profitability, premature culling and death.
Der er også dokumenteret rentabilitetstab, for tidlig nedslidning og dødsfald.
EnglishThis dispute is costing the Irish economy£10 million per day in loss of trade.
Arbejdskonflikten koster den irske økonomi 10 millioner pund om dagen i tabt handel.
EnglishCould we please, at some time, have an estimate of the loss of revenue in those zones?
Er det muligt på et tidspunkt at få et overslag over indtægtstabet i disse zoner?
EnglishIf that sort of loss and waste occurs, the scheme should be withdrawn completely.
Hvis der forekommer tab og spild af den størrelsesorden, så bør ordningen helt ophæves.
EnglishThe public already finds globalization difficult, as well as loss of identity.
Borgerne har allerede problemer med globaliseringen og tabet af identitet.
EnglishMaking the work more effective must not result in loss of legal security.
At arbejdet effektiviseres, må ikke resultere i en forringelse i retssikkerheden.
EnglishA minimum salary of 80 % must be guaranteed, with no loss of pension rights.
Der skal garanteres en minimumsløn på 80 % uden tab af pensionsrettigheder.
EnglishBut I am slightly at a loss to know exactly what that will mean in this particular area.
Jeg er dog i tvivl om, hvad det helt præcist betyder for dette specifikke område.
EnglishBecause that is the part of the hearing spectrum industrial hearing loss often destroys.
For det er gerne den del af hørelsen, der mistes ved arbejdsbetingede høreskader.
EnglishOtherwise, it will add to the loss of confidence among producers and consumers.
I modsat fald medvirker vi til at gøre producenter og forbrugere usikre.
EnglishThat comes after a loss of 600 jobs in a small place like Northern Ireland.
Det sker efter et tab af 600 arbejdspladser på et lille sted som Nordirland.
EnglishThis must be corrected, otherwise we could be accused of memory loss and of bias.
At lukke øjnene for virkeligheden har aldrig ført til virkelige løsninger på problemerne.
EnglishOne college in the East Midlands has been faced with the loss of£156, 000 of grant.
En læreanstalt i East Midlands måtte se sig selv miste 156.000£ i støtte.
EnglishThere was also the loss of the, the anniversary of which falls tomorrow, 19 November 2002.
For det første bør der fastsættes lovgivningsmæssige rammer for friheden til søs.
EnglishIt seems to me that equating that with a loss of EUR 14 million is a gross exaggeration.
For mig at se er det en voldsom overdrivelse at tale om et tab på 14 millioner euro.
EnglishIt is reasonable that sales at a loss should be regulated at national level.
Det er fornuftigt, at salg med tab bliver reguleret på nationalt niveau.

Synonymer (engelsk) for "at a loss":

at a loss

Lignende oversættelser "at a loss" på dansk

loss substantiv
a artikel
Danish
a
Danish
a præposition
Danish
at substantiv
Danish
at præposition
at adverbium
Danish
at a time præposition
Danish
at a glance adverbium