Engelsk-dansk oversættelse af "at present"

EN

"at present" dansk oversættelse

DA
EN

at present [eksempel]

volume_up
Present market trends are unlikely to act as an incentive to invest in beef production.
I øjeblikket taler markedsudviklingen ikke for at investere i oksekødsproduktionen.
But such a mood is certainly not observable on the ground at the present time.
Men det er langt fra det billede, der tegner sig blandt borgerne i øjeblikket.
The issue is being decided at present by the Court of Human Rights and will not go away.
Spørgsmålet er under behandling ved Menneskerettighedsdomstolen i øjeblikket.

Eksempelsætninger "at present" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishAt the present time we are looking at what can be done in the field of pensions.
I øjeblikket er vi i færd med at undersøge, hvad vi kan gøre på pensionsområdet.
EnglishToo many people are excluded at the present time, in our own European world too.
Der er i dag for mange, som er udelukkede, også i vores egen europæiske verden.
EnglishUnfortunately, because of personal reasons, I was not present at the final vote.
Desværre var jeg af personlige grunde ikke til stede ved den sidste afstemning.
EnglishAnd he brought the present unto Eglon king of Moab: and Eglon was a very fat man.
Derpå afleverede han Skatten til Kong Eglon af Moab Eglon var en meget fed Mand
EnglishThe EU is at present adopting legislation to promote mobility and road safety.
EU udsteder lovgivning for at fremme den frie bevægelighed og trafiksikkerheden.
EnglishThe present division of funds between Objectives 3 and 4 is already quite similar.
Allerede i dag er der en tilsvarende opdeling af midlerne mellem mål 3 og mål 4.
EnglishMr President, electromagnetic fields are increasingly present in our environment.
Hr. formand, elektromagnetiske felter er i stigende grad en del af vores miljø.
EnglishI must say that I am genuinely concerned about the situation as it is at present.
Jeg må konstatere, at jeg for øjeblikket virkelig er bekymret over situationen.
EnglishWe are glad that this balance is maintained in the Regulation in its present form.
Vi er glade for, at denne forordning i sin nuværende form bevarer denne balance.
EnglishIf they are used as growth stimulants, then they are clearly present in our food.
Hvis de bruges som vækstfremmere, siger det sig selv, at vi også får dem i maden.
EnglishMr President, our group has decided against supporting the present resolution.
Hr. formand, vores gruppe har besluttet ikke at støtte dette beslutningsforslag.
EnglishAt present, China accounts for 40 % of the additional worldwide demand for oil.
I dag står Kina for 40 % af den ekstra efterspørgsel efter olie på verdensplan.
EnglishThere are also tough requirements so that it is not allowed to present any risk.
Der findes også strenge krav om, at det ikke får lov til at indebære nogen risiko.
EnglishI am not sure whether this is still the case or what the present situation is.
Jeg er ikke sikker på, om det er rigtigt, eller hvad den nuværende situation er.
EnglishThe present draft MAI treaty almost caricatures the concept of ultra-liberalism.
Det nuværende udkast til MIA-traktat er ultraliberalistisk indtil det absurde.
EnglishI think I can present you with a budget which has earned Parliament's confidence.
Jeg mener, jeg kan forelægge Dem et budget, som fortjener Parlamentets tillid.
EnglishAt present in my country of Wales there seem to be more inspectors than sheep.
I mit eget land Wales synes der i øjeblikket at være flere inspektører end får.
EnglishAt present, meat-and-bone meal can only be used in pet food or in feed for animals.
I øjeblikket kan kød- og benmel kun bruges i foder til selskabsdyr eller husdyr.
EnglishAs things stand at present, some national markets are more liberalised than others.
I dag er det sådan, at nogle nationale markeder er mere liberaliseret end andre.
EnglishParliament alone cannot be blamed for the present system's shortcomings, however.
Parlamentet alene kan dog ikke bebrejdes disse mangler i det nuværende system.

Synonymer (engelsk) for "at present":

at present
English

Lignende oversættelser "at present" på dansk

present adjektiv
present substantiv
Danish
at substantiv
Danish
at præposition
at adverbium
Danish
to present verbum
at once adverbium
Danish
at the end adverbium
Danish
at time adverbium