Engelsk-dansk oversættelse af "bacteria"

EN

"bacteria" dansk oversættelse

volume_up
bacteria {substantiv}
EN

bacteria {substantiv}

volume_up
Bacteria and microbes cause it to decompose if it is taken away from its oxygen-free state.
Det nedbrydes af bakterie- og mikrobeaktivitet, hvis det tages op fra dets iltfrie tilstand.
However, as a doctor, I must point out that as regards resistance to antibiotics, the problem, unfortunately, is not limited only to the bacteria known as salmonella.
Som læge gør jeg Dem dog opmærksom på, at med hensyn til resistens over for antibiotika, så er problemet desværre ikke begrænset til den ene bakterie, som hedder salmonella.

Eksempelsætninger "bacteria" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishEven worse are the salmonella bacteria which have become resistant to antibiotics.
Endnu værre er de salmonellabakterier, som er blevet antibiotikaresistente.
EnglishThese bacteria can be controlled by chemicals, such as methyl bromide, which is toxic.
Disse bakterier kan bekæmpes med kemikalier som methylbromid, som er giftigt.
EnglishWe therefore have four exceptionally hazardous bacteria that are thriving here in Europe.
Vi har altså fire meget, meget alvorlige bakterier, som florerer her i Europa.
EnglishIt is our contribution to the single European market and the free circulation of bacteria.
Det er vores bidrag til det indre marked og den fri bevægelighed af bakterier.
EnglishThen there is the known resistance to antibiotics which bacteria are developing.
Hertil skal tilføjes den resistens, som bakterier som bekendt udvikler over for antibiotika.
EnglishThese are part of bacteria cells which are naturally present in food.
De er en del af bakterieceller, der naturligvis er til stede i levnedsmidler.
EnglishBacteria and microbes cause it to decompose if it is taken away from its oxygen-free state.
Det nedbrydes af bakterie- og mikrobeaktivitet, hvis det tages op fra dets iltfrie tilstand.
EnglishFinally, the battle against resistant bacteria is not a lost cause.
Til sidst, kampen mod resistente bakterien er ikke tabt på forhånd.
EnglishInstead these bacteria are reacting, they are reacting with mutations, they are reacting with resistance.
Disse bakterier reagerer tværtimod, de reagerer med mutationer, de reagerer med modstand.
EnglishUsually, in a lot of countries, if legionella bacteria is found in any part of a building, that building is closed.
I de fleste lande bliver en bygning lukket, hvis der findes legionellabakterier i den.
EnglishViruses and bacteria, in minimal doses, become vaccines.
Og virus og bakterier i minimale doser bliver til vaccine.
EnglishThis is where Europe needs to take joint action, for viruses and bacteria do not, after all, stop at borders.
Europa skal handle i fællesskab her, for viraene og bakterierne stopper nu engang ikke ved grænsen.
EnglishMr President, Commissioner, we are aware that the problem of antibiotic-resistant bacteria is growing.
Hr. formand, hr. kommissær, vi ved, at problemet med antibiotikaresistente bakterier bliver stadig større.
EnglishBathing waters may be contaminated by bacteria which originate from households, hotels or maybe office buildings.
Badevand kan være forurenet af bakterier fra husholdningerne, hoteller og måske kontorbygninger.
EnglishAs has been stated, bacteria become used to antibiotics after years of use and build up a resistance to them.
Som det er konstateret, bliver bakterierne efter flere års brug vant til og resistente mod antibiotika.
EnglishThey could lead to increased bacteria levels if punctured and would increase costs for transporters.
De vil kunne føre til øgede bakterieniveauer, hvis de punkterer og ville øge omkostningerne for transportørerne.
EnglishA maximum level for the bacteria content of breast-milk substitutes should therefore be set as urgently as possible.
Der bør snarest muligt fastsættes et maksimumsniveau for bakteriekoncentrationen i modermælkserstatninger.
EnglishThe bacteria have become resistant to antibiotics and are spread from animals to humans, also via foodstuffs.
Bakterierne er blevet modstandsdygtige over for antibiotika og spredes fra dyr til mennesker, også via fødevarer.
EnglishThere is a need, for instance, in hospitals, to protect the food of some very vulnerable patients from dangerous bacteria.
Der er f.eks. på hospitaler behov for at beskytte maden til meget sårbare patienter mod farlige bakterier.
EnglishResearch has shown that reducing the use of antibiotics brings a drop in the number of resistant bacteria.
Undersøgelser har vist, at en reduktion i anvendelsen af antibiotika fører til et fald i antallet af resistente bakterier.

"bacterial genes" dansk oversættelse

bacterial genes
Danish
  • bakterielle gener
Mere chevron_right

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

"bacterial genomes" dansk oversættelse

bacterial genomes
Danish
  • bakterielle genomer
Mere chevron_right

"bacterial growth" dansk oversættelse

bacterial growth
Danish
  • bakteriel vækst
  • bakterievækst
Mere chevron_right

Synonymer (engelsk) for "bacteria":

bacteria
English