Engelsk-dansk oversættelse af "Barents Sea"

EN

"Barents Sea" dansk oversættelse

EN

Barents Sea {egennavn}

volume_up
1. geografi
Barents Sea
I must again stress the very great importance of this area as a gateway from Finland to the Barents Sea and the Archangel region.
Jeg vil igen fremhæve områdets betydning som transitområde fra Finland til området ved Barentshavet og Arkhangelsk.
We also support the proposal for a special initiative to promote local and regional cooperation around the Baltic and the Barents Sea.
Vi støtter også forslaget om et særligt initiativ for lokalt og regionalt samarbejde omkring Østersøen og Barentshavet.
Its action plan should extend into the northern region to include Greenland and Alaska, to say nothing of the Barents Sea.
Handlingsplanen for den bør udstrække sig til det nordlige område og omfatte Grønland og Alaska for ikke at tale om Barentshavet.

Eksempelsætninger "Barents Sea" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishAnother point: Mr Väyrinen referred to the Arctic Council and the Barents Sea.
En yderligere bemærkning: Hr. Väyrynen har nævnt Det Arktiske Råd og Bahrentshavet.
EnglishThis poses a major threat to the Barents Sea and the Arctic environment.
Dette indebærer en alvorlig trussel for miljøet i Barents Havet og det arktiske område.
EnglishThe Union must also participate more actively than hitherto in the development of the Barents sea area.
Unionen bør deltage mere aktivt end hidtil i Barentsområdets udvikling.
EnglishAs Mr Tindemans said in his report, the Baltic and Barents Sea cooperation areas partly overlap.
Som det konstateres i Tindemans-betænkningen overlapper Østersø- og Barentsområdet samarbejdsområder delvist hinanden.
EnglishFirst of all the Council and Commission must remember that the Barents sea area is a vital part of the Baltic region.
For det første bør Rådet og Kommissionen huske på, at Barentsområdet er en væsentlig del af Østersøområdet.
EnglishHowever, in the north of the Union - in the Baltic and Barents Sea regions - regional cooperation is also developing.
I EU ' s nordlige del ved Østersøen og Barentsområdet er der imidlertid også et regionalt samarbejde under udvikling.
EnglishOn behalf of the Liberal Group I have tabled two additional amendments referring to cooperation in the Barents Sea area.
Jeg har på vegne af Den Liberale Gruppe indgivet to supplerende ændringsforslag, der vedrører samarbejdet i Barentsområdet.
EnglishI must again stress the very great importance of this area as a gateway from Finland to the Barents Sea and the Archangel region.
Jeg vil igen fremhæve områdets betydning som transitområde fra Finland til området ved Barentshavet og Arkhangelsk.
EnglishAmong other things the gas and oil resources of the Barents Sea area are an important reserve also in terms of European energy provision.
Bl.a. udgør gas- og olieressourcerne i Barents-området en vigtig reserve også for den europæiske energiforsyning.
EnglishIts action plan should extend into the northern region to include Greenland and Alaska, to say nothing of the Barents Sea.
Handlingsplanen for den bør udstrække sig til det nordlige område og omfatte Grønland og Alaska for ikke at tale om Barentshavet.
EnglishWe also support the proposal for a special initiative to promote local and regional cooperation around the Baltic and the Barents Sea.
Vi støtter også forslaget om et særligt initiativ for lokalt og regionalt samarbejde omkring Østersøen og Barentshavet.
EnglishTo us Finns, the development of cooperation both in the Baltic region and in the Barents Sea region of the Arctic is particularly important.
Det er særdeles vigtigt for os i Finland at udvikle samarbejdet både i Østersøområdet og det arktiske Barentsområde.
EnglishThe countries around the Baltic and Barents Sea are especially well placed to establish more opportunities for cooperation with Russia.
Naboskabet med Rusland byder på nye muligheder for udviklingen af samarbejdet specielt blandt stater ved Østersøen og Barentsområdet.
EnglishIn addition, all the Member States of the Barents Sea Council are also members of the Council of Baltic States and the Commission is involved in both on the same terms.
Desuden er alle Barentsrådets medlemslande også medlemmer af Østersørådet, og Kommissionen deltager ligeledes i begge organer.
EnglishIn due course, Nordic cooperation should also be extended to the Barents Sea region, which is rich in natural resources but is also of strategic importance.
Med tiden bør det nordiske samarbejde også omfatte området ved Barentshavet, som har betydelige naturrigdomme, men også strategisk betydning.
EnglishMuch more than a threat - a real, huge and present danger, not confined to Scandinavia alone but spreading through the Barents Sea to a much wider area.
Langt mere end en trussel, en reel fare, enorm, som ikke er begrænset til Skandinavien, men som gennem Barentshavet spreder sig til et langt større område.
EnglishFinally, I hope that all members will support my amendments aimed at ensuring that the Barents Sea area is given the place in the report which it deserves.
Afslutningsvis håber jeg, at alle Parlamentets medlemmer vil støtte mine ændringsforslag, der har til formål at give Barentsområdet den status, som det er berettiget til.
EnglishAccording to the Tindemans report the Union should have a comprehensive policy for northern regions, in the context of which cooperation in the Barents Sea region should be developed.
Ifølge Tindemans-betænkningen bør EU have en helhedsorienteret politik for det nordlige område, der bl.a. skal bidrage til skabelse af et samarbejde i Barentsområdet.
EnglishFurthermore, another northern sea must be included in all co-operation actions, and that is the Barents Sea, which has an immense economic bearing on policy, from the EU standpoint also.
Ud over den skal også andre nordlige dimensioner som Barentshavet, som indeholder store økonomiske muligheder også set fra EU ' s synsvinkel, tages i betragtning i alt samvirke.
EnglishThere are plenty of international experts who could help Russia take stock of the problems and dismantle the nuclear waste present in the submarines in the Barents Sea.
Der er tilstrækkeligt mange internationale eksperter til at hjælpe Rusland med at foretage en opgørelse over problemerne og med at bortskaffe det tilstedeværende atomaffald i ubådene i Barentshavet.

Lignende oversættelser "Barents Sea" på dansk

sea substantiv
Danish
deep sea substantiv
Danish
open sea substantiv