Engelsk-dansk oversættelse af "to be accepted"

EN

"to be accepted" dansk oversættelse

EN

to be accepted {verbum}

volume_up
to be accepted
I hope that Parliament's proposals will be accepted by the Commission and the Council.
Jeg håber, at Parlamentets forslag vil blive accepteret af Kommissionen og Rådet.
I hope that this status will be understood by all and accepted by all.
Jeg håber, at disse regler vil være forståelige og blive accepteret af alle.
It is unlikely therefore that any further change would be accepted.
Det er derfor usandsynligt, at der vil blive accepteret yderligere ændringer.
to be accepted
Turkey must abolish the death penalty before it can be accepted in the European Union.
Tyrkiet skal afskaffe dødsstraffen for at blive optaget i EU.
Turkey must abolish the death penalty if it is to be accepted into the European Union.
Tyrkiet skal afskaffe dødsstraffen for at kunne blive optaget i Den Europæiske Union.
So I believe that we should do our utmost to ensure that Albania gets what it deserves, namely that it is accepted into the community of European democracies, even if that will still take a while.
Jeg mener derfor, at vi bør gøre alt for, at Albanien får, hvad det fortjener, nemlig at blive optaget i de europæiske demokraters fællesskab, selv om det vil vare lidt endnu.

Eksempelsætninger "to be accepted" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishWe have tabled an amendment to that effect, but it was unfortunately not accepted.
Vi har stillet ændringsforslag om det, men det er desværre ikke blevet vedtaget.
EnglishIn seven cases the institution concerned has accepted a draft recommendation.
I syv tilfælde accepterede den pågældende institution et udkast til henstilling.
EnglishIn Amendments Nos 10, 20, 21 and 41, the first sentence can be accepted in full.
I ændringsforslag 10, 20, 21 og 41 kan den første sætning godkendes fuldt ud.
EnglishThis is basically because of two amendments not accepted in the common position.
Primært fordi to af ændringsforslagene ikke er optaget i den fælles holdning.
EnglishThe amendment will therefore be accepted with a slight alteration in the wording.
Ændringsforslaget vil derfor blive medtaget med en mindre redaktionel ændring.
EnglishThis is the highest percentage that we have ever accepted in the last few months.
Det er den højeste procentsats, vi overhovedet har accepteret i de sidste måneder.
EnglishThe importance of alternative energy policy is widely accepted in this House.
Der er i Parlamentet bred enighed om vigtigheden af en alternativ energipolitik.
EnglishAmendment No 5 is covered by Amendment No 22, which is accepted as it stands.
Ændringsforslag 5 er omfattet af ændringsforslag 22, som godkendes, som det er.
EnglishI am very pleased that this is accepted for the first time in many Member States.
Det glæder mig meget, at mange medlemsstater nu for første gang erkender det.
EnglishI think the Commissioner has already said which amendments are being accepted.
Jeg troede, at kommissæren allerede havde sagt, hvilke forslag der accepteres.
EnglishConsequently, Amendments Nos 71, 72, 73, 101, 102, 103 and 107 are not accepted.
Ændringsforslag 71, 72, 73, 101, 102, 103 og 107 kan derfor ikke accepteres.
EnglishAs Amendment No 33 incorporates those aspects, it could be accepted in principle.
Da ændringsforslag 33 omfatter disse aspekter, kan det godkendes principielt.
EnglishFor other activities the Commission accepted that there could be transport aid.
Kommissionen har accepteret, at der kan ydes transportstøtte til andre aktiviteter.
EnglishIn our countries and our constituencies we must lay to rest certain accepted ideas.
Der findes visse udbredte idéer, som vi må aflive i vores lande og valgområder.
EnglishIt has been mentioned that the report was accepted unanimously by the committee.
Der er her blevet sagt, at betænkningen blev enstemmigt vedtaget i udvalget.
EnglishThese amendments can therefore be accepted in principle, after some rewording.
Disse ændringsforslag kan derfor accepteres i princippet efter en vis omredigering.
EnglishI know that the presidency has accepted that partnership is a key principle.
Jeg ved, at formandskabet har accepteret, at partnerskab er et afgørende princip.
EnglishHowever, the libraries have accepted that the rights of authors are a priority.
Men bibliotekerne har accepteret, at ophavsmændenes ophavsrettigheder har førsteret.
EnglishAs a result, two thirds of the amendments can be accepted by the Commission.
Som følge heraf kan Kommissionen acceptere to tredjedele af ændringsforslagene.
EnglishThen of the 11 amendments which the Commission approved, it only accepted two.
Til gengæld accepterede det kun to ud af de 11 forslag, som Kommissionen godkendte.

Lignende oversættelser "to be accepted" på dansk

be attentive
Danish
be inclined adjektiv
Danish
be able to
be alert to the fact that