Engelsk-dansk oversættelse af "to be embedded"

EN

"to be embedded" dansk oversættelse

EN

to be embedded {verbum}

volume_up
to be embedded (også: to be encased)
The dynamic setting of minimum efficiency standards is embedded in the Eco-design Directive.
Den dynamiske udarbejdelse af minimumseffektivitetsstandarder er indlejret i direktivet om miljøvenligt design.
Gem indlejret dokument
It is a people whose Christianity and ethnic roots, which are inextricably tied to Iraqi soil, are deeply embedded in history.
Det er et folk, hvis kristendom og etniske rødder, som er uadskilleligt forbundet med irakisk jord, er dybt indlejret i vores historie.

Eksempelsætninger "to be embedded" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishIn addition, embedded video or other rich media may not be visible in Instant Preview.
Derudover vil indlejrede videoer eller anden rich media muligvis ikke være synlige i Direkte visning.
EnglishIn its new Patents Act of 2005, India now allows embedded systems to be patentable.
Vores første taktiske opgave i morgen er at besejre de overforenklede forslag om at forkaste andenbehandlingen.
EnglishFinally, this Charter of Fundamental Rights, to be laid down in future, should be embedded in the new Treaty.
Endelig bør det fremtidige charter for grundlæggende rettigheder fastlægges i den nye traktat.
EnglishThe dynamic setting of minimum efficiency standards is embedded in the Eco-design Directive.
Den dynamiske udarbejdelse af minimumseffektivitetsstandarder er indlejret i direktivet om miljøvenligt design.
EnglishThis, at least, is well embedded in the proposal.
Dette kommer i det mindste godt til udtryk i forslaget.
EnglishDouble click to activate the embedded
EnglishBoth play a major role and the military component should explicitly be embedded in the wider context of the civil component.
Begge spiller en stor rolle, og de civile anliggender i bredeste forstand skal udtrykkeligt omfatte det militære aspekt.
EnglishOur aim is to ensure that the right of petition is embedded in European consciousness, both in old and new Member States.
Formålet er at øge de europæiske borgeres bevidsthed om retten til at indgive andragender, både i de gamle og nye medlemsstater.
EnglishIts roots are deeply embedded in some of the characteristics which have frequently shown their hideous face throughout human history.
Dets rødder trænger dybt ned i nogle af de karakteristika, der så ofte har vist sit frygtelige ansigt i menneskets historie.
EnglishIt is a people whose Christianity and ethnic roots, which are inextricably tied to Iraqi soil, are deeply embedded in history.
Det er et folk, hvis kristendom og etniske rødder, som er uadskilleligt forbundet med irakisk jord, er dybt indlejret i vores historie.
EnglishWe managed in Johannesburg and we are still managing to keep alive the formulations embedded in the Doha language on this front.
Det ordnede sig i Johannesburg, og det lykkes stadig for os at holde liv i de formuleringer, der ligger i Doha-sprogbrugen på dette område.
EnglishSave the embedded document
EnglishThat is why Parliament is calling for European security and defence policy to be embedded in the structures of the European Commission in future.
Parlamentet anmoder derfor om, at den europæiske sikkerheds- og forsvarspolitik i fremtiden omfattes af Kommissionens strukturer.
EnglishIt would be virtually impossible to quantify these subsidies which have been embedded in the industry over decades of generator construction.
Det ville være så godt som umuligt at kvantificere disse subsidier, der har været en del af industrien i årtiers generatorkonstruktion.
EnglishLater on, software programs were embedded inseparably in an invention in which carriers, software and handlers were again linked and inseparable.
Derpå blev software uløseligt indbygget i en opfindelse, hvor følere, software og effektorer på ny var forenet og uløseligt forbundet.
EnglishEveryone can see that the draft CAP reforms tend to become embedded in the rut defined by the Commission's too liberal tendencies.
Enhver kan se, at reformprojekterne i den fælles landbrugsreform har en tendens til at køre fast i sporene fra Kommissionens alt for liberale indstilling.
EnglishEducation was successful under Erasmus, but I think that, embedded in the Socrates programme, it has fared even better.
Det var allerede tilfældet for uddannelsesområdet under Erasmus, men jeg mener, at i og med det er integreret i Sokrates-programmet, er det blevet styrket endnu mere.
EnglishThese unexpected URLs may be generated by Googlebot trying to follow links found in JavaScript, Flash files, or other embedded content.
Disse uventede webadresser kan blive genereret, hvis Googlebot forsøger at følge de link, der er fundet i JavaScript, Flash-filer eller andet indlejret indhold.
EnglishIt is to Mr Karas's credit that he has clarified this very important idea and embedded it in the report, and I should like to thank him for his efforts.
Det er Othmar Karas ' fortjeneste at have gjort denne vigtige tanke forståelig og forankret i betænkningen, og det vil jeg gerne takke ham for.
EnglishThe long-term importance of the Daphne initiative is the way it can affect grassroots organisations, deeply embedded in all Member States of the Union.
Den langsigtede betydning af Daphne-initiativet ligger i dets påvirkning af græsrodsorganisationer, som er dybt rodfæstede i alle Unionens medlemsstater.

Lignende oversættelser "to be embedded" på dansk

be attentive
Danish
be inclined adjektiv
Danish
be able to
be alert to the fact that