Engelsk-dansk oversættelse af "to be fair"

EN

"to be fair" dansk oversættelse

EN

to be fair {adverbium}

volume_up
The Council did, I must be fair, partly improve the 1985 directive.
Retfærdigvis må jeg sige, at Rådet delvist har forbedret direktivet fra 1985.
To be fair, the Commission does talk about the necessary shift of traffic from the roads.
Retfærdigvis skal det siges, at Kommissionen rent faktisk taler om det nødvendige skift væk fra vejtrafik.
To be fair there were some signs of improvement which have passed largely unacknowledged.
Retfærdigvis skal det siges, at der var visse tegn på bedring, som stort set har været ubemærkede.

Eksempelsætninger "to be fair" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishParliament is right to continue to call for Mr Öcalan to be given a fair trial.
Det er med rette, at Parlamentet fortsat insisterer på en korrekt proces for hr.
EnglishEuropean Citizens rightly expect Europe to be a fair and safe place to live in.
Borgerne i EU forventer med rette, at EU er et retfærdigt og sikkert sted at bo.
EnglishI see a requirement for the new Directives to be progressive, fair and functional.
Jeg mener, at de nye direktiver skal være progressive, rimelige og funktionelle.
EnglishIt is fair to say that we have investigated this case thoroughly and carefully.
Det er kun rimeligt at sige, at vi har undersøgt sagen grundigt og omhyggeligt.
EnglishWe want to see the return of refugees and we want to see free and fair elections.
Vi kræver, at flygtningene kan vende tilbage, og vi kræver frie, retfærdige valg.
EnglishSecondly, Member States with a large population get more than their fair share.
For det andet sikrer de befolkningsrige medlemsstater sig en god del af kagen.
EnglishTo be fair to them, they too have expressed a desire to leave as soon as possible.
Den agerer nu kun som en forretningskommission, som traktaten forpligter den til.
EnglishIt represents an obstacle to the safe, free and fair exercise of citizenship.
Den er en hindring for sikker, fri og retfærdig udøvelse af borgerrettighederne.
EnglishThe key is therefore not to promote free trade, but rather to promote fair trade.
Kodeordet er derfor ikke at fremme frihandel, men i at fremme en retfærdig handel.
EnglishI believe this would be only fair to the committees that are not listed here.
Det er efter min mening også fair over for de udvalg, der ikke står opført her.
EnglishIt is also fair to say, however, that the US has achieved this on its own merits.
Det er ambitionen, at EU også skal tale for de europæiske lande i NATO og FN.
EnglishThe fair, even-handed and transparent application of those rules matters even more.
En retfærdig, upartisk og gennemsigtig anvendelse af reglerne er endnu vigtigere.
EnglishThe elections were indeed free and fair, and we can really be delighted with that.
Valget blev faktisk gennemført frit og fair, og det kan vi virkelig glæde os over.
EnglishUntil then, we must ensure that fair trade organizations have easy import access.
Indtil da må vi sørge for, at fair trade -organisationer får let adgang til import.
EnglishI think it is very fair to wait and see what developments the next few days bring.
Jeg finder det ganske rigtigt, at man afventer udviklingen i de kommende dage.
EnglishThe Conclusions also mention the means of promoting sustainable and fair trade.
I konklusionerne nævnes også midlerne til at fremme bæredygtig og retfærdig handel.
EnglishOur policy will only find acceptance among fishermen if the conditions are fair.
Vi vil kun få fiskernes accept af vores politik, hvis der er retfærdige betingelser.
EnglishMr President, I listened to your statement with a fair degree of astonishment.
Hr. formand, jeg lyttede til Deres redegørelse med temmelig stor forbavselse.
EnglishThis framework forms a solid basis for rigorous and fair negotiations with Turkey.
Denne ramme udgør et solidt grundlag for strenge og fair forhandlinger med Tyrkiet.
EnglishIt is fair both to journalists and to the public interest, and therefore acceptable.
Det tilgodeser både journalisterne og offentligheden og er derfor acceptabelt.

Lignende oversættelser "to be fair" på dansk

fair substantiv
fair adjektiv
trade fair substantiv
Danish
book fair substantiv
Danish
very fair adjektiv
be attentive
Danish
be inclined adjektiv
Danish
to play fair verbum
vocational fair substantiv
be able to
be alert to the fact that