Engelsk-dansk oversættelse af "to be reduced"

EN

"to be reduced" dansk oversættelse

EN

to be reduced {verbum}

volume_up
to be reduced
We were meant to have reduced unemployment to about half of the levels of 1995 by the year 2000.
I år 2000 skulle arbejdsløsheden være reduceret til det halve set i forhold til 1995.
With the measures agreed in this package of legislation, they will be reduced by more than 20 % from the 1995 levels by 2012.
Med foranstaltningerne i denne lovgivningspakke vil emissionerne være reduceret med over 20 % i 2012 i forhold til 1995.
Mr President, in ten years ' time, pollution from the Community's motor vehicles will have been reduced by a total of 70 % compared to what it was in 1990.
Hr. formand, om ti år vil forureningen fra Fællesskabets bilpark være reduceret med i alt 70 % i forhold til, hvad den var i 1990.

Eksempelsætninger "to be reduced" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishLiberalisation must not of course result in reduced safety for railway users.
Liberaliseringen må naturligvis ikke føre til mindre sikkerhed for passagererne.
EnglishI believe that the Community budget allocated to research must not be reduced.
Efter min mening burde man ikke beskære fællesskabsbevillingerne til forskning.
EnglishShe points out that any support should be limited in time and gradually reduced.
Hun understreger, at enhver støtte bør begrænses tidsmæssigt og reduceres gradvist.
EnglishAll of us want to see disparities between the regions reduced as much as possible.
Vi ønsker alle at se ulighederne mellem regionerne reduceret så meget som muligt.
EnglishAt the end of 2002, the amount still to be paid had been reduced by a further 50 %.
Med udgangen af 2002 er de uindfriede forpligtelser yderligere nedbragt med 50 %.
EnglishEuropean agricultural policy has been reduced to the lowest common denominator.
Den europæiske landbrugspolitik blev degraderet til den mindste fællesnævner.
EnglishWe would agree with the Commission that fleets are too large and must be reduced.
Vi er enige med Kommissionen i, at fiskerflåden er for stor og bør reduceres.
EnglishThe boats were tied up in the harbours and the fishermen were reduced to idleness.
Bådene lå fortøjret i havnen, og fiskerne er dømt til at sidde uvirksomme hen.
EnglishIf there are too many military resources, military expenditure should be reduced.
Hvis der er for mange militærressourcer, så bør militærudgifterne reduceres.
EnglishThe activities of the entire Union must be reduced to core areas of policy.
Hele Unionens virke skal føres tilbage til de centrale områder inden for politik.
EnglishThe Commission also failed to take into account how fleet sizes are reduced.
Kommissionen har heller ikke taget højde for, hvordan flåderne skal reduceres.
EnglishPublic deficits are to be reduced without increasing taxes or other charges.
De offentlige underskud skal nedbringes, uden at skatter og afgifter forhøjes.
EnglishI think a reduced rate of VAT might prevent whole urban areas from falling into decay.
Jeg mener, at en nedsat momssats ville kunne stoppe forfaldet af hele byområder.
EnglishTherefore the Council in its own deliberations reduced this item by EUR 375 million.
Derfor har Rådet formindsket dette punkt med EUR 375 millioner i sit eget forslag.
EnglishSurely humanity cannot be reduced to the level of political wheeling and dealing.
Medmenneskeligheden kan da ikke reduceres til blot og bar politisk skalten og valten.
EnglishThis project represents for us a valid minimum provided that it is not reduced.
Det er for os stadig kun et acceptabelt minimum, hvis det ikke formindskes.
EnglishThese payment appropriations had been, rather stupidly, reduced by the Council.
Disse betalingsbevillinger blev, meget uklogt i øvrigt, reduceret af Rådet.
EnglishThat means that the real labour force will be reduced by about 420 people.
Der vil overhovedet ikke finde nogen rekruttering sted i 2007 med dette forslag.
EnglishParliament may remember that it was the Council that reduced the fees the last time.
Parlamentet husker muligvis, at det var Rådet, der sidste gang nedsatte gebyrerne.
EnglishYes, the alternative to new income from taxation is still that of reduced costs.
Ja, alternativet til nye skatteindtægter er stadigvæk mindskede udgifter.

Lignende oversættelser "to be reduced" på dansk

be attentive
Danish
be inclined adjektiv
Danish
be able to
be alert to the fact that