Engelsk-dansk oversættelse af "beyond"

EN

"beyond" dansk oversættelse

DA
DA
EN

beyond {adverbium}

volume_up
The truth is that the objective of employment goes far beyond these issues.
Sagen er jo, at beskæftigelsesmålet går langt ud over disse spørgsmål.
Such a provision cannot be contained in a directive, which does not go beyond these fields.
En sådan bestemmelse kan ikke indgå i et direktiv, som ikke ligger ud over disse områder.
At present, the scope of the register goes far beyond what is necessary.
I dag går registrets beføjelser langt ud over det nødvendige.
Woe to the land shadowing with wings, which is beyond the rivers of Ethiopia:
Hør Land med de surrende Vinger hinsides Ætiopiens Strømme
These things were done in Bethabara beyond Jordan, where John was baptizing.
Dette skete i Bethania hinsides Jordan hvor Johannes døbte.
Beyond these issues lies that of the European Union's constitutional prospects.
Hinsides disse spørgsmål rejser sig spørgsmålet om det forfatningsmæssige perspektiv for Den Europæiske Union.
This is, of course, far beyond the reach of this instrument.
Det går naturligvis langt videre end det, der blev muliggjort i dette instrument.
I realise that, by saying this, I am already going beyond the scope of today ’ s debate.
Men jeg ved, at dette rækker videre end den debat, vi skal beskæftige os med i dag.
So it is a disaster which goes beyond personal damage, beyond family suffering.
Det er således en katastrofe, som går videre end personskader og familiernes lidelser.
beyond (også: then, next, thereafter)
It is aid for the distribution of European films beyond national frontiers.
Programmet støtter udbredelsen af europæisk film på tværs af grænserne.
In my view, this resolution sets an example for constructive and fruitful cooperation which goes beyond the party political divide.
Denne beslutning er efter min opfattelse et eksempel på et konstruktivt og frugtbart samarbejde på tværs af grupperne.
It will also help to promote identification with Europe if the national politicians conduct a fair, open and conscientious debate that extends beyond their own borders.
Identificering med Europa fremmes også gennem en ærlig, åben og omhyggeligt ført debat mellem nationale politikere på tværs af grænserne.

Eksempelsætninger "beyond" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishHowever, the violence it aims to combat is a major problem in Europe and beyond.
Men den vold, det søger at bekæmpe, er et stort problem i Europa og andre steder.
EnglishCoordination which goes beyond what is required will even prove counterproductive.
Samordning, som går videre end nødvendigt, vil vise sig at være kontraproduktivt.
EnglishWe want to go beyond the framework programme and into the European research area.
Vi vil gerne gå ud over rammeprogrammet og ind på det europæiske forskningsområde.
EnglishCould it be that globalization of solidarity lies beyond and outside this view?
Er solidaritet f.eks. ikke noget, der indgår i denne globaliseringsopfattelse?
EnglishOn those three points, then, it is important to go beyond dogmas and sacred cows.
Derfor kan man ikke på disse tre punkter blive ved med dogmerne og de hellige køer.
EnglishWho established the limit beyond which this public service mission is compromised?
Hvem trækker grænsen for, hvornår formålet med den offentlige tjeneste overskrides?
EnglishIt is beyond me why the Christian-Democrats want to wait for another ten years.
Jeg kan ikke forstå, hvorfor de kristelige demokrater vil vente endnu 10 år.
EnglishLet us go beyond our national selfishness which is leading straight into disaster.
Vi skal komme ud over vores nationale egoisme, som fører direkte til en katastrofe.
EnglishWe have already gone well beyond the scheduled finishing time for this debate.
Vi har for længst overskredet den tid, der var fastsat til denne forhandling.
EnglishI personally believe that the scope of the directive goes beyond its objective.
Personligt tror jeg, at dette direktivs gyldighedsområde skyder over målet.
EnglishOn these issues, the public are seeking assurances beyond reasonable doubt.
På disse områder ønsker befolkningen garantier, som er hævet over enhver tvivl.
EnglishThe need for a Community safety policy, however, is, in my view, beyond dispute.
Nødvendigheden af en EU-sikkerhedspolitik er imidlertid efter min mening uomtvistelig.
EnglishI believe that the climate of creativity goes even beyond the climate of innovation.
Jeg mener, at det kreative miljø rækker langt videre end det innovative miljø.
EnglishThis has been proven beyond reasonable doubt by foreign and Austrian studies.
Både udenlandske og østrigske undersøgelser påviser dette i tilstrækkeligt omfang.«
EnglishThose good practices go well beyond the information and consultation of workers.
Disse regler for god praksis går langt ud over information og høring af arbejdstagere.
EnglishI actually have nothing to add beyond what I stated in my initial answer.
Jeg har egentlig ikke noget at tilføje til det, jeg sagde i mit indledende svar.
EnglishIf it were not to go beyond tobacco, then I would understand this approach.
Hvis det så endda blev ved tobakken, ville jeg såmænd have forståelse for det.
EnglishTherefore these two amendments extend beyond the scope of Article 105, paragraph 4.
Disse to ændringsforslag går derfor ud over anvendelsesområdet for artikel 105, stk.
EnglishSo it is a disaster which goes beyond personal damage, beyond family suffering.
Det er således en katastrofe, som går videre end personskader og familiernes lidelser.
EnglishIt seems to me completely unfeasible to go beyond the Gothenburg standard.
At gå endnu længere nu end Göteborg-standarden forekommer mig absolut urealistisk.