Engelsk-dansk oversættelse af "biofuel"

EN

"biofuel" dansk oversættelse

volume_up
biofuel {substantiv}
EN

biofuel {substantiv}

volume_up
1. biologi

Eksempelsætninger "biofuel" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishMaybe we operate more on biofuel, in accordance with the spirit of our time.
Måske kører vi mere på biobrændsel i overensstemmelse med tidsånden.
EnglishTwo: the same priority should be given to a directive on the promotion of biofuel-based heat production.
For det andet bør man prioritere et direktiv om fremme af biobrændselsbaseret kraft.
EnglishIn reality, only very small technical changes are required to increase the use of biofuel.
I virkeligheden er det kun nødvendigt med meget små tekniske ændringer for at øge anvendelsen af biobrændstof.
EnglishThe Commission currently contributes financially to the creation of European biofuel projects.
Vi ved jo alle, at en del af problemet, i sidste ende, også er raffinaderiernes kapacitet, der er for lille for øjeblikket.
EnglishIn my view, the term 'biofuel ' is regrettable.
Jeg mener, at termen biobrændstof kan kritiseres.
English   – The European biofuel strategy lays down objectives for the European Union and obligations incumbent upon the Member States.
- Den europæiske strategi for biobrændsel opstiller mål for EU og forpligtelser for medlemsstaterne.
EnglishIn my opinion, however, this is good quality biofuel, and there should be no sort of restriction on its use.
Her er der efter min mening tale om biologisk brændsel af god kvalitet, og brugen af det bør ikke på nogen måde begrænses.
EnglishWill he do what he can to encourage more petrol companies to have a biofuel pump in their stations?
Vil kommissæren gøre, hvad han kan, for at tilskynde flere benzinselskaber til at have en biobrændstofpumpe på deres tankstationer?
EnglishAlso, the EU cannot even produce enough biofuels to meet the targets set out in the biofuel directive.
Vi skal også tænke på, at EU ikke engang kan producere biobrændstoffer nok til at opfylde målsætningerne i biobrændstofdirektivet.
EnglishThis is currently at a rate of 98 % and would be reduced by using alternative biofuel-like fuels.
I øjeblikket er afhængigheden på 98 %, og dette tal kan nedbringes gennem anvendelsen af alternative biobrændstoflignende brændstoffer.
EnglishThe biofuel solution, then, is one possible way of achieving control of European production of arable crops.
Løsningen med biobrændstof er således tænkelig for at nå frem til en beherskelse af den europæiske produktion af agerafgrøder.
EnglishIt is very important that we promote the use of biofuel and the use of ecological fuels in the transport sector.
Og det er meget vigtigt at fremme anvendelsen af biobrændsel og anvende økologiske brændstoffer inden for transportsektoren.
EnglishWe are using a resource that is virtually comparable with a biofuel, and thereby helping to combat global warming.
Vi anvender en ressource, som næsten er sammenlignelig med biologisk brændsel, og dermed bidrager vi til kampen mod klimatrusselen.
EnglishIt is surely not enough simply to prefix the word 'fuel ' with 'bio ' and thus create a biofuel that is 100 % biological.
Det rækker sikkert ikke at sætte et " bio " foran ordet brændstof og så tro, at man har skabt et 100 % biologisk biobrændstof.
EnglishIndeed, within the Agenda 2000 framework, no specific measure to allow bio-fuel development is envisaged.
Man har således inden for rammerne af Agenda 2000 ikke overvejet nogen specifik foranstaltning, der gør det muligt at udvikle biobrændstoffer.
EnglishTherefore, we could end up being protective of our biofuel industry and replacing one form of agricultural policy with another one.
Vi kan derfor ende med at beskytte produktionen af biobrændstoffer og erstatte en form for landbrugspolitik med en anden.
EnglishEven a relatively environmentally-friendly biofuel can be used as a means of promoting and justifying the increase in car traffic.
Selv forholdsvis miljøvenlige biobrændstoffer kan anvendes som middel til at fremme og retfærdiggøre væksten i biltrafikken.
EnglishUndoubtedly greater investment in renewable energies and in the biofuel sector will also help to create a cleaner environment.
Større investeringer i vedvarende energikilder og i biobrændstofsektoren vil utvivlsomt også medvirke til at skabe et renere miljø.
EnglishI would like to take this opportunity to say, Commissioner, that fuel payments and biofuel production are of particular interest to Polish farmers.
Det vil endvidere mindske den daglige usikkerhed og bekymring på grund af de svingende priser på svinekød f.eks.
EnglishEuropean governments should radically change tax systems to encourage European industries to invest more in the biofuel industry.
Regeringerne skal ændre skattesystemerne radikalt for at anspore den europæiske industri til at investere mere i biobrændstofindustrien.