Engelsk-dansk oversættelse af "Board of Governors"

EN

"Board of Governors" dansk oversættelse

board of governors
DA
  • Styrelsesrådet
  • bestyrelsen

Eksempelsætninger "Board of Governors" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

Moreover, his flamboyant personal life, even in the swinging 60s, had alarmed some members of the board of governors.
The issue was dealt locally by the student judiciary council of the time and then by the board of governors.
Yet, he said, by the order of the board of governors, the pensioners were being given 33 per cent.
Barnard said he has consulted widely on campus with deans, senior administrators, the board of governors and the senate.
Rather than agreeing to an open process to investigate what happened, the board of governors and the faculty association agreed to a secret one.
When the door opened we walked in, and the board of governors gave us a standing ovation.
The students were accompanied by their teachers and board of governors.
I think that the concept of a board of governors is not a senate or open forum.
That's part of the reason the board of governors doesn't seem to be in a rush to make a decision.
The board of governors extends its continued heartfelt condolences to his parents and family.

Eksempelsætninger "Board of Governors" på dansk

Englishmeasures adopted by the Board of Governors of the European Investment Bank.
afgørelser truffet af Den Europæiske Investeringsbanks Styrelsesråd.
EnglishThe next meeting of the Board of Governors will take place at the end of April.
Deres spørgsmål om den italienske afdeling er blevet rejst mange gange, og andre er også berørte.
EnglishThe alternate directors shall be appointed by the Board of Governors for five years as shown below:
Suppleanterne udnævnes af Styrelsesrådet for et tidsrum af fem år således:
English The Board of Governors shall consist of the ministers designated by the Member States.
Styrelsesrådet består af ministre udpeget af medlemsstaterne.
EnglishThe Board of Governors, acting unanimously, may vary the number of members on the Management Committee.
Styrelsesrådet kan med enstemmighed ændre antallet af direktionens medlemmer.
English The Board of Governors may, acting unanimously, decide to increase the subscribed capital.4.
Styrelsesrådet kan med enstemmighed træffe beslutning om en forhøjelse af den tegnede kapital.4.
EnglishThe Bank shall be directed and managed by a Board of Governors, a Board of Directors and a Management Committee.
Banken administreres og ledes af et styrelsesråd, en bestyrelse og en direktion.
EnglishThe IAEA board of governors meets tomorrow to decide whether to report Iran to the Security Council.
IAEA ' s styrelsesråd mødes i morgen for at afgøre, om Iran skal indbringes for Sikkerhedsrådet.
English The Board of Governors shall determine the remuneration of members of the Board of Directors.
Styrelsesrådet fastsætter bestyrelsesmedlemmernes honorar.
EnglishAfter all, the decisive meeting of the Board of Governors is coming up in mid-April.
Hvis kommissæren blot slører processen yderligere, kan han ikke forvente en større tilfredshed i sprogsektionerne.
EnglishIn its annual meeting of 4 June, the Board of Governors decided to increase the capital by EUR 50 billion.
På det årlige møde den 4. juni besluttede Styrelsesrådet at forøge kapitalen med 50 milliarder euro.
EnglishIn this connection, the meeting of the IAEA Board of Governors on 25 November will be an important benchmark.
I denne forbindelse vil mødet i IAEA ' s bestyrelse den 25. november udgøre et vigtigt pejlemærke.
EnglishAt its meeting on 25 and 26 October, the Board of Governors adopted a list of criteria on how to deal with the language sections.
Igen gælder det, at Kommissionen deltager aktivt i gruppen, men vi er kun en partner.
EnglishThe final decision will be taken by the Board of Governors.
Jeg læste om kriterierne for dette i oplæggene.
EnglishThis is particularly evident in the Board of Governors.
Dette træder særligt tydeligt frem i bestyrelsen.
EnglishThe directors shall be appointed by the Board of Governors for five years, one nominated by each Member State.
Medlemmerne udnævnes af Styrelsesrådet for et tidsrum af fem år med et medlem udpeget af hver medlemsstat.
EnglishIt intervenes externally only on the basis of specific unanimous decisions of the Board of Governors.
Den griber kun ind i eksterne anliggender på grundlag af særlige enstemmige afgørelser, der træffes af Styrelsesrådet.
EnglishThe Board of Governors shall lay down what activities are incompatible with the duties of a director or an alternate.
Det fastslår, hvilke former for virksomhed der eventuelt er uforenelige med hvervet som bestyrelsesmedlem eller suppleant.
English Save as otherwise provided in this Statute, decisions of the Board of Governors shall be taken by a majority of its members.
Medmindre andet er fastsat i denne statut, træffes Styrelsesrådets beslutninger med et flertal af dets medlemmers stemmer.
English The Board of Governors shall in addition:

Lignende oversættelser "Board of Governors" på dansk

of præposition
Danish
of adverbium
Danish
board substantiv
board of appeal substantiv
Danish