EN

bottom {substantiv}

volume_up
The Commission’ s plan ‘ D’ is just that: propaganda, agitating and wheedling from top to bottom.
Kommissionens plan " D " drejer sig netop om dette: propaganda, agitation og sleskeri fra top til bund.
Prices have hit rock-bottom, and the monthly wages bill can no longer be covered from beef production.
Priserne er helt i bund, og månedslønningerne kan ikke længere tjenes ind gennem oksekødsproduktionen.
And when the bottom falls out of an economy there can be enormous knock-on effects.
Og når bunden falder ud af en økonomi, kan det have en fantastisk dominoeffekt.
This means that, at bottom, there is no culture of methodology.
Dette betyder, at der i grunden eksisterer en mangel på metodisk kultur.
There is every reason to get to the bottom of this problem.
Der er god grund til at analysere dette problem til bunds.
Democracy must be built from the bottom up, not the other way around.
Et demokrati skal bygges op fra grunden, ikke omvendt.

Eksempelsætninger "bottom" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishIt has taken six years to get to the bottom of this fraud that occurred in 1996.
Det har taget seks år at nå til bunds i denne svindel, som fandt sted i 1996.
EnglishAnd when the bottom falls out of an economy there can be enormous knock-on effects.
Og når bunden falder ud af en økonomi, kan det have en fantastisk dominoeffekt.
EnglishIt was proved to me that bottom gill-netting was equally predatory or even more so.
Jeg har fået påvist, at bundsatte hildingsgarn er lige så skadelige - om ikke mere.
EnglishInstead of simply denying their existence, we must get to the bottom of this matter.
Denne sag skal undersøges til bunds i stedet for simpelthen kun at blive benægtet.
EnglishBut when it comes to performance, the EU is the bottom of the class for efficiency.
Men når det handler om resultater og effektivitet, ligger EU helt i bunden.
EnglishIf we do not move in this direction, our credibility will hit rock-bottom.
Hvis vi ikke kommer videre i denne retning, vil vores troværdighed gå fløjten.
EnglishThe bottom line is that in this domain as in many others, Europe is not there.
På dette som på så mange andre områder er den egentlige årsag manglende harmonisering.
EnglishWe have to have a bottom-up approach which involves the Iraqi people first and foremost.
Vi må starte fra bunden, og det involverer først og fremmest det irakiske folk.
EnglishAustria and Italy are at the bottom of the league table as far as ODA is concerned.
- Hr. formand, sult og uretfærdighed i verden er emner af stor betydning.
EnglishSeveral Euroregion initiatives have come into being naturally, as bottom-up initiatives.
Adskillige euroregionale initiativer har udviklet sig helt naturligt nedefra.
EnglishSometimes it requires a bit of knowledge to get to the bottom of the problem.
Nogle gange kræver det teknisk indsigt at forstå problemerne til bunds.
EnglishTheoverview map (shown left here) appears in the bottom right corner of themap.
Oversigtskortet (til venstre) vises i kortets nederste højre hjørne.
EnglishNext time, the negotiations must be bottom-up instead of top-down.
Næste gang må forhandlingerne starte nedefra og op, i stedet for oppefra og ned.
EnglishTemporary agency working would become an ever-growing bottom tier in a two-tier labour force.
Vikaransatte bliver en stadigt voksende underklasse i en todelt arbejdsstyrke.
EnglishFor bottom and surface longliners, the fishing opportunities have been increased.
For bundgarnsfiskeri og langlinjefartøjer øges fangstmulighederne.
EnglishWe would rather see the control mechanisms from the bottom up, rather than from the top down.
Vi så hellere, at kontrolmekanismerne virker nedefra og op end oppefra og ned.
EnglishThis list of explanations can help you get to the bottom of any discrepancies you encounter.
Denne liste med forklaringer kan hjælpe dig med at afklare de forskelle, du oplever.
EnglishThese two issues were way down, if not off the bottom of the agenda.
Men disse to ting var ikke særligt fremtrædende - hvis overhovedet - på dagsordenen.
EnglishAt bottom is the threat of the hold-back of government grant from the colleges.
I sidste instans er truslen, at regeringen kan holde bevillingerne tilbage fra læreanstalterne.
EnglishIt is treated abominably in relation to translations, which are down at the bottom of the list.
Det behandles skandaløst med hensyn til oversættelser, som står nederst på listen.