Engelsk-dansk oversættelse af "briefly"

EN

"briefly" dansk oversættelse

EN

briefly {adverbium}

volume_up
Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, I should like, very briefly and concisely, to make three observations on the planned revision of the common fisheries policy.
Hr. formand, hr. kommissær, kære kolleger, meget kort og summarisk vil jeg gerne fremføre tre overvejelser om den kommende revision af den fælles fiskeripolitik.

Eksempelsætninger "briefly" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishAs the rapporteur, I am very pleased with this, and I shall explain briefly why.
Det er jeg som ordfører meget tilfreds med, og jeg vil kort gøre rede for hvorfor.
EnglishTo sum up, I would like to return briefly to the issue of intelligence gathering.
Afslutningsvis vil jeg ganske kort omtale spørgsmålet om efterretningsvirksomhed.
EnglishI therefore wish to comment briefly on the content of the proposal and the report.
Derfor vil jeg gerne kort sige noget om indholdet i forslaget og i betænkningen.
EnglishI turn briefly to the Council for the last quarter of this precious five minutes.
I sidste fjerdedel af de dyrebare fem minutter vil jeg henvende mig til Rådet.
EnglishI would like to respond very briefly to specific points made by honourable Members.
Jeg vil gerne ganske kort svare på de punkter, som de ærede medlemmer har rejst.
EnglishThere are two points in the motions on which I should like to comment briefly.
Beslutningsforslagene omtaler to punkter, som jeg gerne vil berøre ganske kort.
EnglishBefore I conclude, I would like to say something briefly about the EU-India Summit.
Før jeg slutter, vil jeg gerne kort sige noget om topmødet mellem EU og Indien.
EnglishThe second point that I must briefly mention concerns the institutional balance.
Det andet punkt, jeg gerne hurtigt vil nævne, vedrører den institutionelle ligevægt.
EnglishI just wish to refer briefly to the three main points I noted during the debate.
Jeg vil ganske kort omtale de tre ting, jeg bed mærke i under forhandlingen.
EnglishMr President, I will respond briefly to the few comments that have been made.
Hr. formand, jeg vil kort svare på nogle af de bemærkninger, der er fremkommet.
EnglishThis is very briefly what we are working on at the moment, ladies and gentlemen.
Det er meget kort, mine damer og herrer, det, vi arbejder med i øjeblikket.
EnglishIt is difficult to answer this very briefly without treading on anyone's toes.
Det er vanskeligt at svare derpå på ét minut uden at træde nogen over tæerne.
EnglishBriefly, the package consists of the following measures: minimum price undertakings.
Kort sagt består pakken af følgende foranstaltninger: tilsagn om mindstepriser.
EnglishLet me turn briefly to sugar, with which the Commissioner has been directly involved.
Lad mig kort gå over til sukker, som kommissæren har været direkte involveret i.
EnglishI would be pleased if the Commission could briefly comment on this again today.
Det ville glæde mig, hvis Kommissionen kort kunne udtale sig om dette i dag.
EnglishMr President, allow me to comment briefly on some of the speeches and amendments.
Hr. formand, tillad mig kort at kommentere nogle indlæg og ændringsforslag.
EnglishNonetheless, let me very briefly summarise the main events of recent weeks.
Jeg vil alligevel give et kort resumé af de seneste ugers vigtigste begivenheder.
EnglishMadam President, there is another serious matter which surfaced very briefly.
Fru formand, der er et andet alvorligt problem, som er blevet behandlet kort.
EnglishBriefly and to the point, the Luxembourg summit was a start, a very important start.
Kort og godt, topmødet i Luxembourg var en begyndelse, en meget vigtig begyndelse.
EnglishI should like to refer briefly to two or three comments made during the debate.
Jeg vil også gerne kort komme ind på to eller tre bemærkninger, som faldt i debatten.

Synonymer (engelsk) for "briefly":

briefly