Engelsk-dansk oversættelse af "to bring in"

EN

"to bring in" dansk oversættelse

EN

to bring in {transitivt verbum}

volume_up
to bring in
We shall, of course, bring our standpoint very clearly to bear in the overall debate.
Vi vil naturligvis også fremføre vores holdning meget tydeligt i hele denne debat.
I will bring the matter to the attention of the relevant Commissioner and make the point that you have addressed.
Jeg vil informere den pågældende kommissær om sagen og fremføre Deres synspunkt.
Whereas angels, which are greater in power and might, bring not railing accusation against them before the Lord.
hvor dog Engle som ere større i Styrke og Magt ikke fremføre bespottende Dom imod dem for Herren.
to bring in
If there is proof of that, he should bring it before the Irish presidency.
Hvis der er bevis for det, bør han indbringe det for det irske formandskab.
Let us put together a coalition to bring the matter before the Court of Justice.
Lad os skabe en koalition, som vil indbringe sagen for Domstolen.
If not, of course we must investigate whether we can bring the USA before the WTO on this issue.
Hvis ikke, må vi naturligvis undersøge, hvorvidt vi i denne sag kan indbringe USA for WTO.

Eksempelsætninger "to bring in" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishI am sure this will bring the citizens of Europe cheering out on to the streets.
Jeg er overbevist om, at det vil få Europas befolkning til at bryde ud i jubel.
EnglishThis could bring increased problems and lead to cash flow problems for companies.
Dette kunne føre til øgede problemer og likviditetsproblemer for virksomhederne.
EnglishThere is no need for us to bring Parliament into the discussion on the Commission.
Der er ingen grund til at bringe Parlamentet ind i diskussionen om Kommissionen.
EnglishA blame game of this kind will do nothing to bring about constructive solutions.
At skyde skylden på de andre fører helt klart ikke til konstruktive løsninger.
EnglishEurope needs a breath of fresh air to bring it greater transparency and democracy.
Europa har behov for et nyt pust, der er baseret på gennemsigtighed og demokrati.
EnglishThe Community wants to bring a portion of the system under supranational control.
Fællesskabet vil gerne have en del af systemet underlagt overstatslig kontrol.
EnglishThat is why we need a sensible European system to bring an end to these delays.
Derfor har vi behov for en fornuftig europæisk ordning, så forsinkelserne ophører.
EnglishOn the other hand, monetary policy cannot bring down long term interest rates.
Til gengæld kan den monetære politik ikke bringe den lange rente under kontrol.
EnglishThe European Central Bank does not even claim to bring this about in the euro zone.
Den Europæiske Centralbank hævder ikke engang, at dette er opnået i euroområdet.
EnglishWe have started it and we are determined to bring it to a successful conclusion.
Vi har påbegyndt det, og vi er fast besluttet på at afslutte det med succes.
EnglishPeople are being taken in just to win readers or votes and to bring Europe down.
Man snyder folk for at vinde læsere eller stemmer og for at ødelægge Europa.
EnglishWe intend to bring forward a special communication on this subject in the autumn.
Vi har til hensigt at fremlægge en særskilt meddelelse om dette emne til efteråret.
EnglishI fear, however, that the House will not be able to bring itself to take this step.
Jeg frygter kun, at Parlamentet igen ikke kan kæmpe sig igennem til dette skridt.
EnglishI think it is very fair to wait and see what developments the next few days bring.
Jeg finder det ganske rigtigt, at man afventer udviklingen i de kommende dage.
EnglishEurojust should bring real added value compared with the existing instruments.
Eurojust skal sikre en reel forbedring i forhold til de eksisterende instrumenter.
EnglishYe have feared the sword; and I will bring a sword upon you, saith the Lord GOD.
I frygter for Sværd og Sværd vil jeg bringe over eder lyder det fra den Herre HERREN.
EnglishPilate then went out unto them, and said, What accusation bring ye against this man?
Pilatus gik da ud til dem og han siger: "Hvad Klagemål føre I mod dette Menneske?
EnglishThese attacks bring a great deal of fear for all those threatened and their families.
Den frygt, som disse overfald medfører for de truede og deres familier, er stor.
EnglishI believe that the macroeconomic dialogue will make progress and will bring results.
Jeg tror, at den makroøkonomiske dialog skrider frem og også medfører resultater.
EnglishThis should encourage us to bring an end to the confrontation with the United States.
Det bør foranledige os til ikke at forblive fastlåst i en konfrontation med USA.

Lignende oversættelser "to bring in" på dansk

in præposition
Danish
in adverbium
Danish
to take in verbum
to fit in verbum
Danish
to plug in verbum
to have faith in verbum
to file in verbum
Danish
to go in verbum
Danish
to engage in verbum
Danish
to check in verbum
Danish
to chip in
to hand in verbum
Danish
to factor in verbum
Danish