Engelsk-dansk oversættelse af "bulk"

EN

"bulk" dansk oversættelse

volume_up
bulk {substantiv}
EN

bulk {substantiv}

volume_up
1. generel
The EU will provide the bulk of the mission, with 1 000 observers or even more.
EU vil med 1.000 eller endog endnu flere iagttagere stille med hovedparten af KVM.
Europæerne udfører hovedparten af dette arbejde.
The EU should now focus on the cross-border aspects and let the parliaments of the Member States adopt the bulk of the legislation.
EU bør nu fokusere på de grænseoverskridende aspekter og lade medlemslandenes parlamenter vedtage hovedparten af lovene.
2. psykologi
bulk

Eksempelsætninger "bulk" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishThe EU will provide the bulk of the mission, with 1 000 observers or even more.
EU vil med 1.000 eller endog endnu flere iagttagere stille med hovedparten af KVM.
EnglishOut of loyalty, we have decided to support the bulk of the PSE Group's proposals.
Af loyalitetshensyn har vi valgt hovedsageligt at støtte Socialdemokraternes forslag.
EnglishWe also have to take account of the way in which bulk carriers are loaded and unloaded.
Det skal også tages højde for den måde, hvorpå bulkskibene lastes og losses.
EnglishThe bulk of state aid goes to countries like France, Germany and Italy.
Størstedelen af den offentlige støtte går til lande som Frankrig, Tyskland og Italien.
EnglishBulk consignments which may contain genetically modified organisms are to be labelled.
Bulkladninger, som kan indeholde gensplejsede organismer, skal mærkes.
EnglishSo the overwhelming bulk of this proposal is about non-hazardous waste.
Så den altovervejende del af dette forslag handler om ufarligt affald.
EnglishWe are building quite a broad consensus on the bulk of the proposals contained in my report.
Vi er ved at opbygge en ganske bred enighed om de fleste af forslagene i min betænkning.
EnglishThese school drop-outs later make up the bulk of the long-term unemployed.
Disse unge udgør senere den store mængde langtidsarbejdsløse.
EnglishCurrently, service areas can only be modified via your online account and not via bulk uploads.
I øjeblikket kan tjenesteområder kun ændres via din onlinekonto og ikke via masseoverførsel.
EnglishAnd this, because it would contribute towards a substantial reduction of the bulk of waste fuels.
Dette vil nemlig bidrage til en væsentlig reduktion af affaldsmængden.
EnglishI am pleased to see that the committee has adopted the bulk of the amendment I tabled.
Det glæder mig, at udvalget har vedtaget et stort flertal af de ændringsforslag, som jeg har fremsat.
EnglishThe bulk of the debate was on the IGC, and I shall return to that.
Forhandlingen drejede sig hovedsagelig om regeringskonferencen, og den kommer jeg tilbage til.
EnglishIt was certainly not the end, for the bulk of the work will need to be done in our own communities.
Det var bestemt ikke slutningen, for det store arbejde skal vi gøre i vores egne samfund.
EnglishIn 10 years, almost 150 bulk carriers have sunk, causing 800 deaths.
I løbet af de sidste 10 år er næsten 150 bulkskibe forlist, og det har kostet 800 mennesker livet.
EnglishApart from that, the bulk of unemployment is structural in nature.
I øvrigt er hovedsagen i arbejdsløsheden af strukturel karakter.
EnglishConsequently, the bulk of the action must be taken beforehand.
Følgelig skal man nu hovedsageligt handle med henblik på fremtiden.
EnglishIn fact the bulk of the people in the United Kingdom are wholly opposed to further integration.
Faktisk er størsteparten af Det Forenede Kongeriges befolkning fuldstændig imod øget integration.
EnglishInstead, the resolution levels the bulk of its criticism at Iraq and bemoans the tension with the US.
Beslutningsforslaget kritiserer udelukkende Irak og beklager det anspændte forhold til USA.
EnglishI can support the bulk of the Commissions's proposal adapted to the new scientific knowledge.
Tilpasset de nye videnskabelige erkendelser kan jeg i det store og hele støtte Kommissionens forslag.
EnglishIt is equally absurd to concentrate the bulk of the available financial resources on military equipment.
Lige så absurd er det at koncentrere de økonomiske ressourcer primært om det militære udstyr.

Synonymer (engelsk) for "bulk":

bulk