Engelsk-dansk oversættelse af "to call for"

EN

"to call for" dansk oversættelse

EN

to call for {verbum}

volume_up
to call for
volume_up
tale for {vb.} (gøre tilrådeligt)
I therefore call on Parliament to state its support for an exceptional risk assessment procedure in Europe and to review the directives.
Jeg anmoder altså Europa-Parlamentet om at tale for en ekstraordinær procedure til vurdring af risiciene i Europa og om revisionen af direktiverne.

Eksempelsætninger "to call for" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishParliament is right to continue to call for Mr Öcalan to be given a fair trial.
Det er med rette, at Parlamentet fortsat insisterer på en korrekt proces for hr.
EnglishWhich is why I call on you and the Commission to evince an interest in his case.
Derfor opfordrer jeg både Dem og Kommissionen til at vise interesse for hans sag.
EnglishIn particular, we call on South Africa to sign Article 39 of the Lomé Convention.
Navnlig opfordrer vi Sydafrika til at undertegne artikel 39 i Lomé-konventionen.
EnglishThis is precisely why we have the right to call for human rights for Christians.
Det er grunden til, at vi har ret til at kræve menneskerettigheder for kristne.
EnglishI would therefore like to call on my group to refrain from voting on this report.
Jeg vil derfor opfordre min gruppe til at undlade at stemme om denne betænkning.
EnglishI believe we should call a halt to this general erosion of our rural communities.
Jeg mener, at vi bør standse denne generelle undergravning af landdistrikterne.
EnglishWe will be looking for a roll-call vote on this aspect of the report tomorrow.
Vi vil søge at få gennemført en afstemning ved navneopråb om denne sag i morgen.
EnglishI hope you will allow me, Madam President, to call your attention to that point.
Fru formand, jeg vil gerne tillade mig at henlede Deres opmærksomhed på dette.
EnglishI call on our Finnish President-in-Office to be brave and stand by his signature.
Jeg opfordrer vores finske formand til at fatte mod og stå ved sin underskrift.
EnglishThat is why we call on the Commission and the Council to act before it is too late.
Derfor opfordrer vi Kommissionen og Rådet til at handle nu, før det er for sent!
EnglishI now call upon the Commission to inform us of its position on the amendments.
Jeg vil nu anmode Kommissionen om at meddele sin holdning til ændringsforslagene.
EnglishThese matters call for more effective action than has hitherto been the case.
På dette område er det nødvendigt med en mere effektiv fremgangsmåde end hidtil.
EnglishI would like to call on the Spanish authorities to take another look at this case.
Jeg vil gerne opfordre de spanske myndigheder til at undersøge denne sag på ny.
EnglishI call upon the British Government to give up its current obstreperous behaviour.
Jeg opfordrer den britiske regering til at opgive sin nuværende trodsattitude.
EnglishIt sent out an unequivocal call for European Union involvement in rebuilding Iraq.
Det opfordrede i utvetydige vendinger EU til at deltage i genopbygningen af Irak.
EnglishIt is a technical assistance office, selected on the basis of a call for tenders.
Det er et kontor for teknisk bistand, som udvælges efter et offentligt udbud.
EnglishThey call for research and better practice in the care of age-related diseases.
De kræver forskning og forbedret praksis med hensyn til pleje af alderdomssygdomme.
EnglishThere were certain reasons for this as the roll call vote had been forgotten.
Der var visse grunde dertil, idet afstemningen ved navneopråb var blevet glemt.
EnglishLet us indeed persuade the Convention to call for an end to this mad situation.
Lad os virkelig benytte konventet til at bringe denne tåbelige situation til ophør.
EnglishI call on the Commission to stop biding its time and do the business at long last!
Jeg opfordrer Kommissionen til langt om længe at finde ud af det og ikke at vente!

Lignende oversættelser "to call for" på dansk

call substantiv
for præposition
Danish
for konjunktion
for adverbium
to watch out for verbum
Danish
to long for verbum
Danish
to care for verbum
Danish
in exchange for adverbium
Danish
to go for verbum
to make up for verbum
Danish
to account for verbum
to wait for verbum
Danish
to arrange for verbum
to apply for verbum
Danish
Andre ord i vores ordbog