Engelsk-dansk oversættelse af "cardinal"

EN

"cardinal" dansk oversættelse

volume_up
cardinal {substantiv}
EN

cardinal {substantiv}

volume_up
1. medicin
   – Finally, we shall hear from 'Cardinal ' Cohn-Bendit!
- Til slut skal vi nu høre fra " kardinal " Cohn-Bendit!
According to the Cardinal of Retz, in politics, you often end up with the opposite of what you were seeking.
Kardinal de Retz sagde engang, at man ofte i politik opnår de modsatte resultater af dem, man søgte.
Mr President, this quote is not from Karl Marx but from the Cardinal of Milan, Carlo Maria Martini, who has just retired.
Citatet, hr. formand, er ikke af Karl Marx, men af Milanos kardinal, Carlo Maria Martini, som lige er gået på pension.

Eksempelsætninger "cardinal" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishShe has set out budgetary discipline as being, for her, one of the cardinal virtues.
Hun har fremstillet budgetdisciplin som et af sine højest rangerende principper.
EnglishMr President, this own-initiative report commits various cardinal sins.
Hr. formand, denne initiativbetænkning lider under flere alvorlige mangler.
EnglishThe conclusions of the European Council in Göteborg do not really address this cardinal issue.
Konklusionerne fra Det Europæiske Råd i Göteborg kommer faktisk ikke ind på dette centrale spørgsmål.
EnglishWe are therefore trying to remedy two cardinal errors here today.
Vi forsøger derfor at afhjælpe to alvorlige fejl i dag.
English   – Finally, we shall hear from 'Cardinal ' Cohn-Bendit!
- Til slut skal vi nu høre fra " kardinal " Cohn-Bendit!
EnglishAccording to the Cardinal of Retz, in politics, you often end up with the opposite of what you were seeking.
Kardinal de Retz sagde engang, at man ofte i politik opnår de modsatte resultater af dem, man søgte.
EnglishI also agree with this network that the cardinal problem here is the definition of political priorities.
Jeg er også enig med dette netværk i, at det er den politiske prioritering, der er det centrale problem.
EnglishOn a number of cardinal points, she has commented on the European Commission's programme and put forward amendments.
På et par kardinalpunkter har hun kommenteret Kommissionens program og fremsat ændringsforslag.
EnglishThat is one of Ireland's and, I suspect, many countries ' cardinal sins in relation to the area we are discussing.
Det er en af Irlands og, er jeg bange for, mange landes værste synder på det område, vi her drøfter.
EnglishThese are cardinal amendments, to my mind.
Jeg mener, at det er meget væsentlige ændringsforslag.
EnglishAnother cardinal sin committed by the Commission is that its proposal contains no measures whatsoever for integration.
En anden kardinalfejl består i, at Kommissionens forslag ikke indeholder nogen initiativer til integration.
EnglishMr President, this quote is not from Karl Marx but from the Cardinal of Milan, Carlo Maria Martini, who has just retired.
Citatet, hr. formand, er ikke af Karl Marx, men af Milanos kardinal, Carlo Maria Martini, som lige er gået på pension.
EnglishIn the short time-frame available to me, I would like to continue by highlighting just three of the cardinal issues of the report.
I den korte tid, jeg har til rådighed, vil jeg gerne fortsætte med at sætte fokus på tre centrale temaer i betænkningen.
EnglishMany people use terms like adaptability, reactivity, flexibility, cardinal values for the European salaried worker in the year 2000.
Mange har ord som tilpasningsevne, genaktivering, fleksibilitet og kerneværdier for EU ' s lønmodtagere i år 2000 på tungen.
EnglishBut it also gained massive support from the Catholic hierarchy and clergy, by admission of Cardinal de Courtray himself, on 5 January 1990.
Men den fandt også bred opbakning i det katolske hierarki og præsteskab ifølge en tilståelse fremsat af kardinal de Courtray den 5. januar 1990.
EnglishThe Commission treats the participatory approach and the quest for adherence of the beneficiaries as one of the cardinal principles of its development policy.
Kommissionen gør den participatoriske tilgang og forskningen i modtagernes deltagelse til et af de vigtigste principper i sin udviklingspolitik.
EnglishLack of transparency is the real cardinal sin, though this does not mean that we can afford to be complacent about nepotism, mismanagement and fraud.
For manglende gennemsigtighed er virkelig en kardinalsynd, selvom vi ikke af den grund må være storsindede over for nepotisme, dårlig embedsførelse og svindel.
EnglishThe Lisbon Strategy is a delightful set of intentions, yet commits the cardinal sin of not being a Community strategy, as you correctly pointed out.
Lissabon-strategien er en vidunderlig samling hensigter, der imidlertid har den grundfejl, at de ikke er et fællesskabsanliggende, som De så rigtigt har sagt det.
EnglishIt is because the Lisbon Strategy committed the cardinal sin of not giving the Commission the responsibility for implementing, and being the focal point for, this strategy.
Især fordi Lissabon-strategien lider af den arvesynd, at Kommissionen ikke har fået ansvaret og tildelt rollen som den udfarende kraft for denne strategi.
EnglishI believe we should add our voice to the letter sent in November to the President of Sudan by His Eminence Cardinal Daneels, the President of Pax Christi International.
Jeg mener, at vi må tilslutte os det brev, som Hans Eminence Kardinal Danneels, formand for Pax Christi International, i november fremsendte til Sudans præsident.