EN

concrete {kun ental}

volume_up
concrete
Locally, we can stop covering flood plain and water meadows with concrete.
På lokalt plan kan vi holde op med at fylde flodsletter og vandingsenge med beton.
At some point they have poured 200 metres of concrete and there are still leaks.
Et sted har man hældt 200 m beton på, og der er stadig udslip.
We keep being told that Berlin is set in concrete.
Vi får hele tiden at vide, at det, man enedes om i Berlin, er støbt i beton.

Eksempelsætninger "concrete" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishSo far, no concrete proposals for such additional measures have been presented.
Indtil nu er der ikke fremsat noget forslag til kompensatoriske foranstaltninger.
EnglishPersonally, I am still doubtful about what we should do in concrete situations.
Personligt er jeg stadig i tvivl om, hvad vi skal gøre i de konkrete situationer.
EnglishThat whole process should lead to the adoption of specific and concrete decisions.
Hele processen skal resultere i vedtagelsen af specifikke og konkrete afgørelser.
EnglishI therefore urge Turkey to continue to take concrete steps in that direction.
Jeg opfordrer derfor Tyrkiet til forsat at tage konkrete skridt i denne retning.
EnglishMy group will certainly be making concrete proposals to him in the weeks ahead.
Min gruppe vil ikke undlade at fremsætte konkrete forslag i de kommende uger.
EnglishAs far as this concrete agreement is concerned, we have adopted a balanced approach.
Vi har med hensyn til den konkrete aftale vedtaget en afbalanceret fremgangsmåde.
EnglishConsequently I must ask to be allowed to come back to you with more concrete news.
Derfor må jeg bede om lov til at vende tilbage med mere konkrete oplysninger.
EnglishWhen Parliament proposes completely realistic concrete measures, they are rejected.
Når Parlamentet stiller fuldstændig realistiske konkrete forslag, så forkastes de.
EnglishWe have a right to expect proper policies and concrete European guarantees.
Vi har ret til at forvente behørige politikker og konkrete europæiske garantier.
EnglishParliament has once again taken the initiative and put forward a concrete proposal.
Parlamentet har endnu en gang taget initiativet og fremsat et konkret forslag.
EnglishMr President, concrete actions seem to be the leitmotif of British presidencies.
Hr. formand, konkrete aktioner synes at være den røde tråd i det britiske formandskab.
EnglishThe TACIS fund has not yet been used to serve concrete environmental projects.
TACIS-finansiering har ikke for nuværende kunnet rettes mod konkrete miljøprojekter.
EnglishIn addition money absolutely must be allocated to support concrete women's projects.
Derudover skal der absolut sættes penge af til støtte af konkrete kvindeprojekter.
EnglishThe essential political and economic institutions are now assuming concrete form.
De væsentligste politiske og også de økonomiske institutioner antager nu konkret form.
EnglishIt is important to avoid thresholds which do not take the concrete facts into account.
Det er vigtigt, at vi undgår tærskler, som ikke tager hensyn til virkeligheden.
EnglishWe are now told that concrete decisions will be taken on 12 and 13 December.
For at hjælpe formandskabet foreslår vi, at det ser på Jacques Delors ' idéer igen.
EnglishWe shall present the concrete proposals for the negotiating positions in April.
De konkrete forslag til forhandlingspositionerne vil vi fremlægge i april.
EnglishWe feel sure that the Commission will continue to present concrete proposals.
Vi går ud fra, at Kommissionen vil fortsætte med at stille konkrete forslag.
EnglishThere are several concrete proposals on security in the Constitutional Treaty.
Der findes adskillige konkrete forslag om sikkerhed i forfatningstraktaten.
EnglishI should like to deal with one concrete point, the question of the electronic counter.
Jeg vil gerne komme ind på et konkret punkt, punktet om elektronisk behandling.

Synonymer (engelsk) for "concretion":

concretion