Engelsk-dansk oversættelse af "to confer"

EN

"to confer" dansk oversættelse

volume_up
conference {substantiv}
EN

to confer [conferred|conferred] {verbum}

volume_up
to confer
As far as the necessary expenditure for Afghanistan and the Global Health Fund is concerned, I believe we should use the flexibility instrument and confer with the Council.
For så vidt angår de nødvendige udgifter til Afghanistan og Den Globale Sundhedsfond, mener jeg, at vi bør gøre brug af fleksibilitetsinstrumentet og konferere med Rådet.
to confer (også: to consult)

Eksempelsætninger "to confer" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishI cannot, however, accept the attempt to confer evaluation tasks on the EMCDDA.
Jeg mener tværtimod, at staterne burde kræve selv at kunne udøve bedre kontrol.
EnglishHowever, these articles do not confer this responsibility for combating racism.
Men disse artikler giver ikke beføjelser til dette i forbindelse med bekæmpelse af racisme.
EnglishBut it is quite another thing to confer sovereignty on private interests.
Noget andet er at indvilge i suverænitetsafgivelser til private interesser.
EnglishIf affected, it will confer immediately on the EDU powers to combat this form of activity.
Hvis det gennemføres, vil EDU øjeblikkeligt få beføjelser til at bekæmpe denne form for aktivitet.
EnglishThe directive does not confer any comitology powers on the Commission.
Direktivet tillægger ikke Kommissionen komitologibeføjelser.
EnglishThe introduction of economic and monetary union will confer enormous power on the Community's institutions.
Den Økonomiske og Monetære Union vil give en enorm magt til institutionerne i Fællesskabet.
EnglishIt is wrong to confer privileged status on certain languages, without other factors being taken into account.
Det er dog uacceptabelt at tildele visse sprog en privilegeret status uden klare kriterier.
EnglishIt is therefore indeed the European Parliament that should confer new legitimacy on the European Commission.
Det er altså fra Europa-Parlamentet, at Europa-Kommissionen vil kunne trække sin nye legitimitet.
EnglishA central role for the United Nations would confer real legitimacy on whatever interim arrangements are put in place in Iraq.
FN skal som en vigtig del af sin rolle give berettigelse til eventuelle overgangsordninger i Irak.
EnglishAs you know, utility models are registered rights which confer exclusive protection for technological inventions.
Som De ved, er brugsmodeller registrerede rettigheder, der sikrer beskyttelse af eneret til tekniske opfindelser.
EnglishBut, in our opinion, it goes in the wrong direction by trying to confer the majority of executive power on the Commission.
Men efter vores opfattelse er det uheldigt, at det tillægger Kommissionen hovedparten af den udøvende magt.
EnglishThese events confer real opportunities and of course serious responsibilities, too, upon the European social partners.
Disse begivenheder giver de europæiske arbejdsmarkedsparter reelle muligheder og naturligvis også et alvorligt ansvar.
EnglishThis is the philosophy of the broad guidelines, which is designed to confer on them an operational nature.
Det var, hvad jeg ville sige om tankegangen i de overordnede retningslinjer, der tager sigte på at give disse en operativ karakter.
EnglishIt has also made it possible to confer greater powers on EU inspectors in the field of monitoring and control.
Enhver juridisk ramme er kun så god, som overholdelsen af de fastsatte regler kan kontrolleres effektivt og uden store omkostninger.
EnglishMy concern, personally, is that this incorporation would confer first-rung status on the Charter in the hierarchy of European texts.
For mit vedkommende er det vigtigt, at denne gennemførelse giver chartret en førerposition i hierarkiet af europæiske tekster.
EnglishMr President, the shadow rapporteur needs a little more time to confer with the shadow rapporteurs and the rapporteurs of the different groups.
Hr. formand, skyggeordføreren har stadig behov for drøftelser med skyggeordførerne og ordførerne fra de forskellige grupper.
EnglishThat fact alone gives us the mettle to champion it, and to convince the citizens to confer on it the title 'Constitution for Europe '.
Det er for os nok til, at vi kæmper for den og vil søge at overbevise borgerne om, at de skal ophøje den til en forfatning for Europa.
EnglishThe legal basis laid down in the Commission proposal allows Members to confer on their assistants the status of auxiliary staff.
Kommissionens forslag skaber det retsgrundlag, der giver Dem som parlamentsmedlemmer mulighed for at give Deres assistenter status som hjælpeansatte.
EnglishAs matters stand, there are no provisions in the Treaty establishing the European Community which confer such powers upon the Community.
Der findes for øjeblikket ingen bestemmelser i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, som giver Fællesskabet en sådan kompetence.
English‘ Free trade, one of the greatest blessings that a government can confer on a people, is in almost every country unpopular’, said Thomas Babington as long ago as 1824.
" Frihandel, en af de største velsignelser, en regering kan give sit folk, er upopulær i næsten alle lande ", sagde Thomas Babington allerede i 1824.

"conference game" dansk oversættelse

conference game
Danish
  • konference spil
Mere chevron_right

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

Synonymer (engelsk) for "conference":

conference
press conference