Engelsk-dansk oversættelse af "consciousness"

EN

"consciousness" dansk oversættelse

DA

EN consciousness
volume_up
{substantiv}

consciousness (også: awareness)

Synonymer (engelsk) for "consciousness":

consciousness
conscious
English

Eksempelsætninger "consciousness" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishIt has been especially important to increase public consciousness of the need to protect minors.
Man har især lagt vægt på at øge bevidstheden om, at det er nødvendigt at beskytte mindreårige.
EnglishThis debate will further strengthen the citizens ' consciousness of their identity as European citizens.
Denne debat vil bidrage til at styrke en europæisk borgerbevidsthed.
EnglishThere is not enough European consciousness in the Member States, which use a double strategy to weaken it.
- Hr. formand, hr. formand for Kommissionen, jeg har nogle få kommentarer til udenrigspolitikken.
EnglishAll too often, weight-consciousness turns into anorexia.
Alt for ofte går ønsket om at være slank over i anoreksi.
EnglishLifelong learning is now more important than ever and we must continue to impress this on the national consciousness.
Livslang uddannelse er i dag vigtigere end nogensinde, og den tankegang skal styrkes yderligere hos befolkningen.
EnglishWhat we need, though, and what we must bring to light, is the awareness of a common European identity, Europe-consciousness.
Men det, vi har brug for, og som vi skal blotlægge, er bevidstheden om den fælles europæiske identitet, om Europa.
EnglishDo you have any consciousness of the gravity of repeating such words which cast suspicion on all the officials of the European Parliament?
Er De virkeligt klar over, hvor alvorlige Deres udtalelser er, og at de vil kaste mistanke på samtlige ansatte i Europa-Parlamentet.
EnglishToday, the idea of a Constitution for Europe has entered the consciousness of the European: Europe's citizens are now ready for the Constitution.
I dag er tanken om en forfatning for Europa ikke fremmed for offentligheden, idet Europas borgere nu er parate til at få en forfatning.
EnglishThis trap does not succeed in eliminating suffering: mink take on average two and a half minutes before they lose consciousness and beavers nine and a half minutes.
Derudover mener jeg, at det er vigtigt at tilskynde folk til at gå ind for logikken bag mærkning og sporing af våben.
EnglishWe have a rapidly growing level of environmental consciousness leading to much composting and much landfill geared specifically to the production of biogas.
Vi har en hastigt voksende miljøbevidsthed, hvilket resulterer i megen biogasproduktion i forbindelse med kompostering og deponering.
EnglishWe need a concerted campaign to give real protection to our young people, to change our consciousness, to make real progress in reducing subsidies.
Vi har brug for en samordnet indsats for virkelig at beskytte vores ungdom, for at ændre vores indstilling og for virkelig at fremme fjernelsen af støtten.
EnglishWe believe that one of the measures of the consciousness of the depth of that historic challenge will be found in the reformist appetite of the states in the IGC.
Vi mener, at en målestok for bevidstheden om dybden af denne historiske udfordring vil være landenes appetit på reformer ved regeringskonferencen.
EnglishThe EU should insist that its own experts ' view prevails so that the maximum time between trapping and the animal losing consciousness is 30 seconds.
EU bør holde fast på, at deres egne eksperters synpunkter skal anvendes, så der går højst 30 sekunder, fra dyret fanges i fælden, og til det mister bevidstheden.
EnglishSo we shall fight to establish the concept of equal opportunities in people's consciousness, and to get it incorporated into all policy areas and all regulations.
Vi vil kæmpe for, at ligestillingen mellem mænd og kvinder stadfæstes i vores hoveder, kommer til udtryk på alle politiske områder, i alle forordninger.
EnglishEach government must incorporate the euro into its functions and must ensure that the new currency becomes part of daily life, and hence part of the national consciousness, as quickly as possible.
Den skal tage euroen med i sine transaktioner og integrere den i dagliglivet og dermed i bevidstheden så hurtigt som muligt.
EnglishI believe that this very change in consciousness shows that adults in all walks of life really do consider lifelong learning of this kind to be more and more important.
Jeg tror, at netop denne ændrede erkendelse viser, at voksne i alle livets forhold egentlig anser livslang uddannelse for at blive mere og mere vigtigt.
EnglishIt has been a remarkable achievement by the previous Ombudsman to have placed the role so firmly in the consciousness and on the map of administration.
Med en beundringsværdig indsats er det lykkedes den tidligere ombudsmand at skabe stor opmærksomhed omkring embedet og placere det på landkortet med hensyn til forvaltning.
EnglishThis reorientation also means - and even that was not so simple - that a change of consciousness has taken place, at least in some Member States such as Germany, Greece and Ireland.
Denne nytænkning betyder - heller ikke det var helt let - i det mindste i nogle medlemsstater som Tyskland, Grækenland og Irland, at bevidstheden herom også har ændret sig.
EnglishIn Western civilisation, there is a persistent tendency to suppress and to block out of our consciousness the existence of any weakness, especially mental weakness.
Imidlertid kunne vi spare penge på lægekonsultationer for behandling af kroppen og udgifter til sundhedspleje som helhed, hvis vi afsatte flere midler til psykologers arbejde og psykiatrien.
EnglishTogether, these activities contribute towards the further strengthening of safety consciousness and the safety of all bodies involved in the safe operation of nuclear plants.
Tilsammen bidrager disse aktiviteter til den fortsatte styrkelse af sikkerhedsbevidstheden og sikkerhedskulturen i alle organer, som har at gøre med sikker drift af nukleare anlæg.