EN

determining {adjektiv}

volume_up
TACs and quotas are the determining factor in managing fish stocks.
TAC ' er og kvoter er den afgørende faktor ved forvaltningen af fiskebestanden.
The army is still the determining factor in political life.
Militæret spiller fortsat en afgørende rolle i det politiske liv.
From the outset, the political issue has been the determining factor.
Men det er netop den politiske udgang, der siden begyndelsen har været det afgørende spørgsmål.
determining (også: determinative)
What the toy is used for cannot in itself be a determining factor in deciding which phthalates can be used and which cannot.
Alene legetøjets anvendelsesformål må ikke være en bestemmende faktor i beslutningen om, hvilke phthalater der må anvendes, og hvilke der ikke må.

Eksempelsætninger "determining" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishHowever, we are at a very early stage in the process of determining the Charter.
Men vi befinder os meget tidligt i processen med fastlæggelse af charteret.
EnglishThe agreements changed the method of determining import duties on certain goods.
Disse aftaler ændrede de metoder, hvorefter man bestemte importafgifterne på visse varer.
EnglishA sense of moderation will have to be observed when determining their pension benefits.
Man må holde sig anstændigheden for øje, når man definerer deres pensionsgodtgørelse.
EnglishThis problem should be taken on board when determining eligibility.
Der bør også tages højde for dette problem, når man diskuterer støttekriterier.
EnglishTACs and quotas are the determining factor in managing fish stocks.
TAC ' er og kvoter er den afgørende faktor ved forvaltningen af fiskebestanden.
Englisha system for determining pollutants in water is urgently needed;
der bør straks indføres et system til bestemmelse af forurenende stoffer i vand;
English The Council shall adopt European regulations and decisions determining:
Rådet vedtager europæiske forordninger og afgørelser om fastsættelse af:
EnglishThe problem is determining whether a matter is grounds for a procedural motion or not.
Problemet er, om der er tale om et forslag til proceduren eller ikke.
EnglishA constitution is, in principle, a fundamental law determining a country's form of government.
En forfatning er principielt en grundlov, der fastlægger et lands styreform.
EnglishThe UN showed what the future could hold in determining a safer world.
FN viste, hvad fremtiden kunne byde på med hensyn til en sikrere verden.
EnglishThis criterion also comes into play in determining our line of conduct.
Dette bedømmelseskriterium trækkes ekstra frem med hensyn til den måde, vi forholder os på.
EnglishThe impact of our actions is a determining factor in whether or not those actions are worthwhile.
I politik er gode intentioner ikke kun for lidt; de kan også være for meget.
EnglishThis means that the Commission will have a louder voice in determining the fund's objectives.
Det betyder, at Kommissionens stemme ved bestemmelsen af fondenes formål vil veje tungere.
EnglishIn a real democracy Parliament would have been determining the legislation.
I et ægte demokrati er det Parlamentet, der udarbejder loven.
EnglishIn that decision security policy played a determining role.
I den forbindelse har det sikkerhedspolitiske aspekt spillet en betydningsfuld rolle.
EnglishFrom the outset, the political issue has been the determining factor.
Men det er netop den politiske udgang, der siden begyndelsen har været det afgørende spørgsmål.
EnglishThis is an example to draw on when it comes to determining the strategy for other countries!
Et eksempel, der bør følges i forbindelse med fastlæggelsen af en strategi over for andre lande!
EnglishThe problem we faced there was determining how much of the chemical gets into people's bodies.
Problemet var dengang at afgøre, hvor store mængder af disse kemikalier der optages i kroppen.
EnglishGNP alone is inadequate as a criterion in determining eligible areas.
Bruttonationalproduktet alene er ikke tilstrækkeligt som kriterium ved definition af støtteområder.
EnglishDiscussions were held for 18 months in the Convention and your participation was a determining factor.
Forhandlingerne havde stået på i 18 måneder, og Deres deltagelse var en afgørende faktor.