Engelsk-dansk oversættelse af "for"

EN

"for" dansk oversættelse

DA
DA

"for" engelsk oversættelse

EN
EN
EN

for {konjunktion}

volume_up
1. generel
Secondly: this statute is very important for Parliament because it serves as its charter.
For det andet: fordi statutten er meget vigtig for Parlamentet, fordi den er dets grundlov.
But blessed are your eyes, for they see: and your ears, for they hear.
Men salige ere eders Øjne fordi de se og eders Øren fordi de høre.
It is not that you hope for our cooperation, but that you need it.
Det er ikke, fordi De ønsker det, men fordi De behøver det.
2. gammeldags
for
For many, Europe is too top heavy, too complicated, too unfathomable, too cold.
Europa er for akademisk, for kompliceret, for uigennemsigtig, for kold for mange.
We need to work for EMU, but also for employment, the environment and equal opportunities.
Indsats for ØMU, men også for arbejde, også for natur, også for lige muligheder.
I thank all my colleagues for their cooperation, and especially for their input.
Jeg takker alle kolleger for det gode samarbejde og frem for alt for deres bidrag.
for
volume_up
thi {konj.} [gl.dags]
For every one that useth milk is unskilful in the word of righteousness: for he is a babe.
Thi hver som får Mælk er ukyndig i den rette Tale thi han er spæd;
For he wist not what to say; for they were sore afraid.
Thi han vidste ikke hvad han skulde sige; thi de vare blevne helt forfærdede.
For thou shalt worship no other god: for the LORD, whose name is Jealous, is a jealous God:
Thi du må ikke tilbede nogen anden Gud thi "Nidkær" er HERRENs Navn nidkær Gud er han.
DA

for {adverbium}

volume_up
for
Hjemstedet for Fødevaresikkerhedsmyndigheden er for øvrigt endnu ikke fastlagt.
The location in which the authority should be based is still to be indicated, in fact.
Vi skærer ned på markederne for mælk, fjerkræ og korn for ikke at nævne oksekød.
We are retracting from milk, poultry and grain markets, not to mention beef.
Der er brug for omtanke og forsigtighed, men også for at stå fast på vores principper.
We must be cautious and prudent, but must also stick resolutely to our principles.
for (også: af, om, omkring, siden, ved)
Lad os ikke vente, for historiske lejligheder forpasses alt for hurtigt.
We should not delay because historic opportunities can pass by all too quickly.
For første gang bliver hver af de tre institutioner repræsenteret af en kvinde her.
For the first time, each of the three institutions is represented here by a woman.
For det andet er Korea det sidste land i verden, som stadig er delt af en mur.
Secondly, Korea is the last nation in the world that is still divided by a wall.
for (også: henne)
EU vil ganske vist åbne det indre marked for postvæsenet, men ikke for enhver pris.
The EU wants to open up the internal market for postal services, but not at any price.
Fuldstændig afvæbning af Irak for masseødelæggelsesvåben står ikke til diskussion.
The removal of all weapons of mass destruction from Iraq is not at issue.
Værdien burde mindst ligge under det halve, for det kan lade sig gøre analytisk.
The level ought to be at least as low as half, as this is possible to analyse.
for (også: ligeså, også)
Europa er for akademisk, for kompliceret, for uigennemsigtig, for kold for mange.
For many, Europe is too top heavy, too complicated, too unfathomable, too cold.
Der er for mange rettigheder, for mange regler, og der er for lidt plads til ledelse.
There are too many rights, too many regulations and too little room for leadership.
Jeg mener, at den foreliggende beslutning er for vag, for afventende, for forsigtig.
I believe that the current resolution is too vague, too 'wait and see ', too cautious.
For 12, 11 eller 10 måneder siden var De den eneste, der argumenterede for det.
One year ago, 11 months ago, 10 months ago - yours was an isolated voice.
Vi oplevede det i Europa for to år siden og for halvandet år siden i Kosovo.
We saw this happen in Europe two years ago, and in Kosovo a year and a half ago.
For fem år siden var fru Bloch von Blottnitz ordfører for levnedsmiddelbestråling.
Five years ago, Mrs Bloch von Blottnitz was the rapporteur for food irradiation.
for (også: eftersom, siden)
Vi har for længe siden passeret det stadium, når vi taler om sikkerhedsspørgsmål.
We have long since passed that stage when we are talking about security issues.
Spørgsmålet om Afghanistan er opstået for lang tid siden, uden at nogen har interveneret.
The issue of Afghanistan emerged long since without anyone intervening.
Det er ikke noget nyt forslag, for siden hvidbogen i 1993 har vi uophørligt gentaget det.
It is not a new proposal, for we have repeated it endlessly since the White Paper in 1993.
for (også: for meget)
Nogle gange er der for meget bureaukrati og for meget tøven, når bistanden skal bevilges.
Sometimes there is too much bureaucracy, too much red tape, and too much vacillation when the aid is granted.
Ordføreren mener, at fartøjsejerne betaler for meget for disse aftaler.
The rapporteur believes that shipowners pay too much for these agreements.
NATO-krigen ødelagde for meget og efterlod for stor lidelse.
The NATO war destroyed too much and left too much suffering in its wake.

"force a government" dansk oversættelse

force a government
Danish
  • tvinge en regering
Mere chevron_right

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

"force of gravity" dansk oversættelse

force of gravity
Danish
  • tyngdekraft
  • tyngdekraften
Mere chevron_right

"forces of globalization" dansk oversættelse

forces of globalization
Danish
  • globaliseringskræfter
Mere chevron_right