Engelsk-dansk oversættelse af "from"

EN

"from" dansk oversættelse

DA
DA
DA
DA

"from" engelsk oversættelse

EN

from {præposition}

volume_up
from
From the Community budget, from the private sector, or from national budgets?
Fra fællesskabsbudgettet, fra den private sektor eller fra de nationale budgetter?
Many of them are escaping from terror, from torture, from other experiences.
Mange af dem flygter fra terror, fra tortur og fra andre oplevelser.
It is a notion from the good old days, from the Club of Rome, from zero growth.
Det er en mindelse fra de gode gamle dage, fra Rom-klubben, fra nulvækst.
from (også: a, to, in, on, of, at, by, into, within, since)
A balance must be achieved, both from the revenue side and from the expenditure side.
Og dette skal finde et afbalanceret udtryk såvel indtægts- som udgiftssiden.
We know from the grassroots organisations on the ground that this is far from the truth.
Vi ved fra græsrodsorganisationer stedet, at det ingen måde er tilfældet.
In my own country, revenue from excise duties is greater than that from recording rights.
I mit land kommer der flere penge ind afgifter end registreringsafgifter.
DA

from {adjektiv}

volume_up
en from Mand der frygtede Gud tillige med hele sit Hus og gav Folket mange Almisser og altid bad til Gud
A devout man, and one that feared God with all his house, which gave much alms to the people, and prayed to God alway.

Eksempelsætninger "from" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishAnd he went from thence to mount Carmel, and from thence he returned to Samaria.
Derfra begav han sig til Karmels Bjerg og derfra vendte han tilbage til Samaria.
EnglishEducation is increasingly important, not least from an employment point of view.
Uddannelse bliver stadig vigtigere, ikke mindst af beskæftigelsesmæssige grunde.
EnglishDenmark will no doubt benefit from a successful start to the third stage of EMU.
Danmark vil uden tvivl få glæde af en succesfuld start på ØMU ' ens tredje fase.
EnglishSpain stands to benefit particularly from the agreement to open up regional aid.
Spanien står til at få særlig gavn af aftalen om at lukke op for regionalstøtte.
EnglishIt will take a long time to recover from this crisis, but we must not ignore it.
Det vil tage lang tid at komme over denne krise, men vi må ikke se bort fra den.
EnglishHerein thou hast done foolishly: therefore from henceforth thou shalt have wars!
I denne Sag har du handlet som en Dåre; thi fra nu af skal du altid ligge i Krig!
EnglishDepending on your location, you can get directions from one location to another.
Afhængig af din placering kan du få rutevejledning fra en placering til en anden.
EnglishI hope the Socialists will refrain from making this deal with the Conservatives.
Jeg håber ikke, socialdemokraterne vil slå denne handel af med de konservative!
EnglishI put to the vote the request from the Group of the Party of European Socialists
Jeg sætter forslaget fra De Europæiske Socialdemokraters Gruppe til afstemning.
EnglishNot surprisingly - looking at the clock - no one from the Council is to be seen.
Jeg ser her ingen fra Rådet, hvilket ikke kan undre på dette tidspunkt af døgnet.
EnglishWhy, for instance, did the Commission consult SMEs from only seven Member States?
Hvorfor holdt Kommissionen f.eks. kun samråd med SMV ' er fra syv medlemsstater?
EnglishConsequently, it is also a very serious problem from a political point of view.
Det er således også et meget alvorligt problem set ud fra et politisk synspunkt.
EnglishContinental Europe could from time to time take a lesson from Nordic pragmatism.
Centraleuropa kan sommetider uddrage en lære af pragmatikken i de nordlige lande.
EnglishThe proposal from Mr Cunha, however, will be almost impossible to carry through.
Hr. Cunhas forslag forekommer mig dog at være nærmest umuligt at få gennemført.
EnglishApparently, we should not expect much from Washington in the short term either.
Vi skal tilsyneladende heller ikke forvente os meget af Washington på kort sigt.
EnglishIt also urges all installations to comply with the same rules from 2007 onwards.
Det opfordrer endvidere til, at alle anlæg overholder de samme regler fra 2007.
EnglishSpecifically, we need to identify current expenditure resulting from enlargement.
De udgifter, som udvidelsen allerede nu betinger, må udtrykkeligt identificeres.
EnglishIt is evident from the responses to it that it enjoys very widespread approval.
Det fremgår tydeligt af reaktionerne på den, at der er bred tilslutning til den.
EnglishWe do not understand what Frontex did this summer to prevent people from dying.
Vi forstår ikke, hvad Frontex gjorde her i sommer for at forhindre folk i at dø.
EnglishThe main amendments submitted in the report from Harald Ettl, is Amendment No 4.
Det væsentligste ændringsforslag i Harald Ettls betænkning er ændringsforslag nr.