EN

to get [got|got] {verbum}

volume_up
Instead of simply denying their existence, we must get to the bottom of this matter.
Denne sag skal undersøges til bunds i stedet for simpelthen kun at blive benægtet.
Disabled people are becoming angry at the lack of attention that they get.
De handicappede er ved at blive vrede over den manglende opmærksomhed.
Perhaps that is how to get the Constitution accepted in France.
Det er måske muligheden for, at forfatningen stadig kan blive vedtaget i Frankrig.
Sometimes it requires a bit of knowledge to get to the bottom of the problem.
Nogle gange kræver det teknisk indsigt at forstå problemerne til bunds.
It allows us to get to know neighbouring countries, and to understand and trust them.
Det giver os mulighed for at lære vores nabolande at kende og for at forstå dem og have tillid til dem.
We have to get this message understood by Ankara, but at the moment they do not want to understand.
Og vi må sørge for, at det budskab bliver forstået af Ankara, som i øjeblikket ikke ønsker at forstå det.
But we must get this done and get it through as soon as we possibly can.
Men vi må dette gjort og det igennem så hurtigt, som vi overhovedet kan.
Information is difficult to obtain and only the wellconnected few can get hold of it.
Det er vanskeligt at fat i oplysninger, og kun udvalgte har adgang til dem.
Very few football fans from outside France will get tickets to the matches.
Kun fodboldfans uden for Frankrig vil kunne billetter til kampene.
There is an issue that I think the Finnish Presidency should get to grips with.
Der findes et spørgsmål, som jeg mener, at det finske formandskab skal tage fat på.
There is much to tackle in the future; it will not get any easier, but we will get through it.
Der er meget at tage fat på i fremtiden, det bliver ikke lettere, men vi skal igennem det.
However, if it is going to, then it will have to get its act together very fast.
Men hvis det vil gøre det, må det se at tage sig sammen meget hurtigt.
President Moi will have to get the message, given that the IMF and the World Bank have already suspended aid.
Præsident Moi er nødt til at fatte budskabet, da IMF og Verdensbanken allerede har indstillet hjælpen.
Mr President, we need to get used to the idea in the 21st century that we have to show water a completely new respect.
Hr. formand, i det 21. århundrede bliver vi nødt til at fatte den grundtanke, at vi skal have en helt anden holdning til vand.
Indeed so many committees have been set up that the name comitology was invented to describe a system that was so difficult to fathom and so difficult to get to grips with.
Der er rent faktisk oprettet så mange udvalg og komitéer, at man opfandt betegnelsen komitologi for at beskrive et system, der var så vanskeligt af fatte og håndtere.
Information is difficult to obtain and only the wellconnected few can get hold of it.
Det er vanskeligt at fat i oplysninger, og kun få udvalgte har adgang til dem.
The Commission and the Council have all the information we cannot get.
Kommissionen og Rådet har alle de informationer, vi ikke kan fat i.
Last night one of your boys tried to get Nurhachi without paying for him.
I går forsøgte en af Deres drenge at fat i Nurhachi uden at betale.
It is simple: when there is nothing left to be shared out, we will get nothing.
Det vil nemlig være forkert at gribe sagen anderledes an.
We also have to address that in a serious way if we are to get to the root of this problem.
For at kunne gribe om nældens rod er det nødendigt, at vi tager dette alvorligt.
I am very anxious to know how the Commission will get to grips with the task.
Jeg er meget spændt på, hvordan Kommissionen vil gribe opgaven an.
Lest thou learn his ways, and get a snare to thy soul.
at du ikke skal lære hans Stier og hente en Snare for din Sjæl.
The Commission wants to get no less than 75 % of the budget for these European parties out of the EU budget!
Kommissionen vil hente hele 75 % af sådanne europæiske partiers budget fra EU-budgettet!
I saw children aged eight walking eight kilometres out and eight kilometres back to get water.
Jeg så otteårige børn gå otte kilometer ud og otte kilometer hjem for at hente vand.
I believe this report will get majority support here in plenary.
Jeg tror, at denne betænkning vil modtage støtte fra flertallet her i plenum.
And, Mr Krahmer, it is a contradiction to say they must not get state funding as well.
Krahmer, det er selvmodsigende at sige, at de ikke også må modtage statslige midler.
But of course it is human nature not to opt in to get them.
Men det er naturligvis menneskets natur ikke at vælge at modtage dem.
In this area, the Commission has a number of tasks with which it must get to grips.
På dette område har Kommissionen en række opgaver, som den bør tage op.
This is therefore an incredibly important issue for us to get to grips with.
Det er altså et utroligt vigtigt spørgsmål at tage op for os.
We will have to get to grips with this and take steps to improve the health of our colleagues in the institutions in question.
Det kommer vi til at tage op, så vi kan træffe forholdsregler for at sikre, at den sundhedsmæssige situation hos vores medarbejdere i de enkelte institutioner bliver forbedret.

Eksempelsætninger "to get" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishDepending on your location, you can get directions from one location to another.
Afhængig af din placering kan du få rutevejledning fra en placering til en anden.
EnglishThere are two main issues with which we in this House will have to get to grips.
Det første, som allerede har været nævnt, er processen med at ændre forfatningen.
EnglishParliament fought for many years to get it and it is now enshrined in the Treaty.
Parlamentet kæmpede i mange år for at få det, og nu er det fastlagt i traktaten.
EnglishOr should we go so far as to get rid of mobile phones and emergency telephones?
Eller skal vi måske gå så vidt, at vi afskaffer mobiltelefoner og nødtelefoner?
EnglishWe hope that, together, we will be able to get the peace process back on track.
Vi håber, at det vil lykkes os i fællesskab at få fredsprocessen på ret køl igen.
EnglishWe have a compromise here and in any compromise we do not all get what we want.
Vi har her et kompromis, og som i ethvert kompromis får ikke alle det, de ønsker.
EnglishParliament was very keen to get an agreement and the Commission helped in this.
Parlamentet var meget opsat på at få en aftale, og Kommissionen bidrog til dette.
EnglishSecondly, Member States with a large population get more than their fair share.
For det andet sikrer de befolkningsrige medlemsstater sig en god del af kagen.
EnglishWe have to get out of the culture of commitment and into the culture of delivering.
Vi skal bevæge os bort fra forpligtelseskulturen og over til en leveringskultur.
EnglishWhen I read the report and hear the discussions, I get a strong feeling of déjà vu.
Når jeg læser betænkningen og lytter til diskussionen herom, får jeg et deja-vu.
EnglishI am sorry that an application for research on disarmament did not get through.
Det gør mig ondt, at en ansøgning om nedrustningsforskning ikke er kommet igennem.
EnglishMy conclusion from that is that equal treatment alone cannot get rid of inequality.
Herudfra kan jeg så konkludere, at ligebehandling alene ikke kan fjerne ulighed.
EnglishMany think that India is a strange country which is difficult to get to know.
Mange mener, at Indien er et mærkeligt land, som det er svært at få forstand på.
EnglishIt has taken six years to get to the bottom of this fraud that occurred in 1996.
Det har taget seks år at nå til bunds i denne svindel, som fandt sted i 1996.
EnglishHow are we to get to grips with the issue if you simply refuse to do anything?
Hvordan skal vi gå i gang med tingene, når De ganske enkelt nægter at gøre noget?
EnglishIt obliges us to get away from our usual responses and I am very glad of that.
Vi bryder dermed det traditionelle mønster, hvilket jeg er særdeles tilfreds med.
EnglishThe sooner we get started, the farther we shall be able to go with our voting.
Hør nu her, jo hurtigere vi kommer i gang, jo længere kommer vi med afstemningen.
EnglishIt has to be conditional until we get answers to all the questions raised here.
Den skal være betinget, indtil vi får svar på alle de spørgsmål, der her er rejst.
EnglishI have to say that I am amazed too that we cannot get any answer from the Council.
Jeg må sige, at også jeg er forbavset over, at man ikke får noget svar fra rådet.
EnglishConsumers must have rights, but they must also be able to get political redress.
Forbrugere skal have rettigheder, men skal også kunne få politisk oprejsning.

"get a bed" dansk oversættelse

get a bed
Danish
  • få en seng
Mere chevron_right

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

"get a bonus" dansk oversættelse

get a bonus
Danish
  • få en bonus
Mere chevron_right

"get a boost" dansk oversættelse

get a boost
Danish
  • få et boost
Mere chevron_right

Synonymer (engelsk) for "get it":

get it
get well