EN

to grow [grew|grown] {verbum}

volume_up
1. generel
This large and continuously increasing disparity must not be allowed to grow larger.
Denne store og stadigt voksende forskel må ikke blive endnu større.
I will stop there or the list of examples will grow too long.
Jeg vil stoppe her, da listen af eksempler ellers ville blive for lang.
If nothing is done about it, it will grow into a very, very big border dispute.
Hvis der ikke gøres noget ved det, vil det vokse og blive en meget, meget stor grænsekonflikt.
The population of 127 million is likely to grow to over 200 million by 2030.
Befolkningstallet på 127 millioner forventes at vokse til over 200 millioner i 2030.
Furthermore, there is no dispute that the problem will continue to grow.
Der er heller ikke uenighed om, at problemet fortsat vil vokse.
Its population is predicted to grow to one and a half billion quite soon.
Befolkningstallet i Kina forventes hurtigt at vokse til 1, 5 milliarder.
European agriculture would not, for example, be able to grow bread grain with a high enough protein content for it to be used for making bread.
Landbruget i Europa vil f.eks. ikke kunne avle brødkorn med et højt proteinindhold, således at kornet kan bruges til brød.
These four countries have proved that when they grow, the whole European Union grows too.
Det glæder mig, at der sker fremskridt i forbindelse med forenklingen af administrationen.
The Union's political role must grow and, if and as this role grows, the Union must uphold the law with increasing determination.
Denne politiske rolle skal være større, og når vi gør den større, skal det ske med sikkerhed for, at rettighederne beskyttes.
If this happens, confidence among people will grow more than could ever be achieved by many a fine declaration or charter.
Hvis det sker, vil folks tillid vokse mere, end der nogen sinde kan opnås gennem mange flotte erklæringer eller chartre.
2. botanik
Of course in a drought the farmers cannot grow alternative crops.
Når der er tørke, kan landmændene naturligvis ikke dyrke alternative afgrøder.
Tens of thousands of producers have started to grow strawberries in expectation of the decision.
Mange tusinde producenter er begyndt at dyrke jordbær i forventning om denne beslutning.
But the one thing we prevent them from doing is to grow food that they can export to us.
Men den ene ting, som vi forhindrer dem i, er at dyrke flere landbrugsvarer, som de kan eksportere til os.

Eksempelsætninger "to grow" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishIf REACH is undermined, all that will grow are cancerous tumours in our citizens.
Vi ønsker, at et tydeligt ansvar skal ligge hos virksomhederne for deres produkter.
EnglishThe rapporteur has referred to this, but e-commerce is an area which is set to grow.
Ordføreren har nævnt dette, men den elektroniske handel er et område i vækst.
EnglishMr President, world energy production is predicted to grow at a rate of 1.6 % a year.
Hr. formand, prognoserne spår verdens energiproduktion en vækst på 1, 6 % om året.
EnglishNow, however, perhaps we need to feed it in order to help it to grow stronger.
Nu er vi imidlertid nødt til at give den mad for at hjælpe den med at blive stærkere.
EnglishConsider the lilies of the field, how they grow; they toil not, neither do they spin:.
Betragter Lillierne på Marken hvorledes de vokse; de arbejde ikke og spinde ikke;.
EnglishI would stress that ports grow up in a particular culture and are characterised by this.
Jeg vil fremhæve, at havne er opstået i en specifik kultur og også præget deraf.
EnglishThe population of 127 million is likely to grow to over 200 million by 2030.
Befolkningstallet på 127 millioner forventes at vokse til over 200 millioner i 2030.
EnglishThis situation must be rectified so that the region can grow harmoniously.
Også det må hurtigst muligt ændres, så denne region sikres en harmonisk udvikling.
EnglishNot enough European small and medium-sized enterprises grow into world-beaters.
For få europæiske små og mellemstore virksomheder bliver uovervindelige.
EnglishWhy should we want animals to grow more quickly when we have meat surpluses?
Hvorfor fremskynde dyrenes vækst, når vi har en overskudsproduktion af kød?
EnglishAll of us in this House – if we are lucky enough to live long enough – will grow old.
Alle os i Parlamentet bliver gamle, hvis vi er så heldige at leve længe nok.
EnglishHow can people have so little interest in a market likely to grow so rapidly?
Kan man være så lidt interesseret i et marked, der vil vokse så hurtigt?
EnglishResearch expenditure is also permitted to grow next year to EUR 4.8 billion.
Også forskningsudgifterne kan til næste år stige til 4,8 milliarder euro.
EnglishIt deals with the psychological effects that has on those children as they grow older.
Det vedrører de psykologiske virkninger, som det har på de børn, når de bliver ældre.
EnglishWhen the European citizens grow old, all the governments abuse them.
Når de europæiske borgere bliver gamle, behandler alle regeringerne dem dårligt.
EnglishMr President, ladies and gentlemen, as Europe grows its responsibilities grow.
Hr. formand, mine damer og herrer, efterhånden som Europa vokser, vokser også dets ansvar.
EnglishWhen we see how European children grow up, we have to think about these African children.
Når vi ser, hvordan europæiske børn vokser op, må vi tænke på disse afrikanske børn.
EnglishPeat bogs grow peat at the same rate annually as forests grow wood.
I moser vokser der årligt den samme mængde tørv, som der vokser træer i skovene.
EnglishIt must grow and be rooted in the genuine fears and perceptions of our citizens.
Den skal vokse og være rodfæstet i borgernes opfattelser og de ting, de nærer ægte frygt for.
EnglishFrom one year to the next, the gap between commitments and payments is allowed to grow.
År for år tillader man vækst i forskellen mellem betalingsforpligtelser og bevillinger.

"grow a beard" dansk oversættelse

grow a beard
Danish
  • vokse et skæg
Mere chevron_right

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

"grow a crop" dansk oversættelse

grow a crop
Danish
  • dyrke en afgrøde
Mere chevron_right

"grow a garden" dansk oversættelse

grow a garden
Danish
  • vokse en have
Mere chevron_right

Synonymer (engelsk) for "growing":

growing