Engelsk-dansk oversættelse af "high"

EN

"high" dansk oversættelse

DA

EN high
volume_up
{adjektiv}

high (også: lofty, loud, tall)
volume_up
høj {adj.}
The Roma population is young: they have a high birth rate and a high mortality rate.
Romaerne er unge, idet de har en høj fødselshyppighed og en høj dødelighed.
This presupposes high-quality production and a high degree of ecologically sound farming.
Det kræver høj kvalitet i produktionen og en høj grad af naturnær drift.
The essential condition is clearly to guarantee a high level of employment.
En ufravigelig betingelse er naturligvis en garanti for høj beskæftigelse.

Eksempelsætninger "high" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishThe High Representative Javier Solana and Commissioner Chris Patten participated.
Den højtstående repræsentant Javier Solana og kommissær Chris Patten deltog også.
EnglishIt is high time we broke with an ideological vision of woman's place in society.
Det er på tide at bryde med en ideologisk opfattelse af kvindens plads i samfundet.
EnglishThis region suffers from high unemployment, as high as 25 % in certain areas.
Denne region er hårdt ramt af arbejdsløshed, der på visse steder når op på 25 %.
EnglishIn a way, it is a continuation of the debate we had on high oil prices last year.
Det havde også konsekvenser for EU, idet mindre gasmængder nåede frem til EU.
EnglishIn addition, we had a hearing in this Parliament about the high-level working group.
Herudover har vi en høring her i Parlamentet om den højtplacerede arbejdsgruppe.
Englishsetting up more high-profile committees on European issues in national parliaments,
En virkeliggørelse af de nationale parlamenters udvalg om europæiske anliggender,
EnglishYet they tempted and provoked the most high God, and kept not his testimonies:
Dog fristed og trodsede de Gud den Allerhøjeste og overholdt ikke hans Vidnesbyrd;
EnglishIn its report the high level group recommended the creation of an observatory.
I rapporten anbefalede ekspertgruppen, at der blev oprettet et observationscenter.
EnglishI only say this in order to keep pre-Christmas high spirits within reasonable limits.
Jeg ville blot nævne det, så man ikke kommer til at glæde sig for meget til jul.
EnglishWithout a high price policy, energy saving measures will just be so much hot air.
Uden en højprispolitik bliver spareforanstaltninger kun tomme slag i luften.
EnglishIt is not the establishments but the instruments which should have a high rating.
Det er ikke institutterne, men instrumenterne, der vil nyde godt af højere notering.
EnglishAccording to the documents, cooperation with the High Representative was fruitful.
I dokumenterne tales der om godt samarbejde med den højtstående repræsentant.
EnglishIn my opinion, this question should be high up on the agenda of the Ecofin Council.
Jeg mener, at dette aspekt skal tages meget alvorligt i ØKOFIN-Rådets arbejdsplan.
English'But no, ' continues the Englishman, 'my pension is quite high, actually
" Jamen dog ", fortsætter englænderen, " min pension er til gengæld meget stor. "
EnglishUnder high-pressure conditions, that is the sort of thing that can happen.
I millioner af år har naturen således produceret de mest vidunderlige diamanter.
EnglishFarming is a difficult life: long hours, hard work, high investment and many risks.
Det fortjener beskyttelse mod de risici, som ordføreren beskriver i sin betænkning.
EnglishThese aid rates may be as high as 45 % and, in disadvantaged areas, as much as 55 %.
Denne støtte udgør op til 45 % og i de dårligt stillede områder endda op til 55 %.
EnglishHowever, I have to say to them that we have high expectations of the Observatory.
Men jeg må sige til dem, at vi nærer store forventninger til observatoriet.
EnglishToday we have high-quality production, but without the same number of workers.
Vi har i dag en højkvalitativ produktion, men slet ikke med det samme antal ansatte.
EnglishSafety for the crew is generally minimal, and the environmental risks high.
Sikkerheden for personalet er for det meste ringe, og miljørisiciene er store.