Engelsk-dansk oversættelse af "identification"

EN

"identification" dansk oversættelse

EN

identification {substantiv}

volume_up
identification
Copyright is a personality right, a right to recognition and identification.
Ophavsret, det er en personlighedsret, en ret til anerkendelse og identificering.
The mere identification of the third parties is often lengthy and time-consuming.
Den blotte identificering af tredjeparter er ofte en langtrukken og tidskrævende proces.
I urge sensible handling of transport and the individual identification of animals.
Jeg opfordrer indtrængende til en forsvarlig håndtering af transportspørgsmålet og individuel identificering af dyr.
identification
Bovine animals and beef: identification, registration and labelling
Oksekød og oksekødsprodukter: identifikation, registrering og mærkning
It is absolutely essential that we insist on this compulsory identification.
Vi skal ubetinget gå ind for denne obligatoriske identifikation.
We cannot ensure individual identification of sheep and pigs in all instances.
Vi kan ikke garantere individuel identifikation af får og svin i alle tilfælde.
identification

Synonymer (engelsk) for "identification":

identification
personal identification number

Eksempelsætninger "identification" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishWe cannot ensure individual identification of sheep and pigs in all instances.
Vi kan ikke garantere individuel identifikation af får og svin i alle tilfælde.
EnglishCopyright is a personality right, a right to recognition and identification.
Ophavsret, det er en personlighedsret, en ret til anerkendelse og identificering.
EnglishThis identification is based in part on guidelines set by StopBadware.org.
Denne identifikation er delvist baseret på retningslinjerne fra StopBadware.org.
EnglishWe are also concerned by the problem of identification during incoming calls.
Vi er også bekymrede over problemet med identifikation af indkommende opkald.
EnglishThe mere identification of the third parties is often lengthy and time-consuming.
Den blotte identificering af tredjeparter er ofte en langtrukken og tidskrævende proces.
EnglishIt concerns the word 'identity ', which is wrong, and should be 'identification '.
Det drejer sig om ordet identitet, hvilket er forkert, idet det skal være identifikation.
EnglishThe Commission should therefore introduce a new identification system as soon as possible.
Derfor skal Kommissionen hurtigst muligt gennemføre et nyt identifikationssystem.
EnglishAmendments Nos 19 and 20 deal with identification requirements for casino customers.
Ændringsforslag 19 og 20 omhandler identifikationskrav for kasinokunder.
EnglishThe first move is identification and registration, and labelling is the logical next step.
Alt starter ved identifikation og registrering, mærkning er en logisk følge deraf.
EnglishMy group has submitted new amendments which relate to the identification of the animals.
Min gruppe har stillet nye ændringsforslag, som vedrører identificeringen af dyrene.
EnglishA European Union-wide identification system for cattle is long overdue.
Et fælles EU-system til identifikation af kvæg skulle for længst have været indført.
EnglishSubject: Cost-benefit analysis of the identification and registration of sheep and goats
Om: Cost-benefit-analyse af identifikation og registrering af får og geder
EnglishSo the identification and labelling of beef are significant initiatives.
Af den grund er identifikation og mærkning af oksekød vigtige initiativer.
EnglishWe are therefore talking about setting up identification and traceability systems;
Oplysningerne er af betydning for indførelsen af en ordning for identifikation og sporbarhed.
EnglishCurrent Swedish ID cards do not meet identification requirements under the Schengen provisions.
Et nyt nationalt identitetskort i Sverige kan erstatte det svenske pas næste år.
EnglishFirstly, exactly what is wrong with the identification system in Britain?
For det første, hvad er det så præcis, der er galt med mærkningssystemet i Storbritannien?
EnglishIn my home region, a dialogue was begun prior to identification of the FFH sites.
I min hjemstavnsregion er der indledt en dialogprocedure forud for indberetningen af FFH-områder.
EnglishWe already have a system in the EU for the identification and traceability of each individual cow.
I EU har vi allerede et system til identificering og sporing af de enkelte køer.
EnglishIn my amendments I point to the ISBT 128 system for the identification of donated blood.
I mine ændringsforslag henviser jeg til ISBT 128-systemet for identificering af donorblod.
EnglishIt is absolutely essential that we insist on this compulsory identification.
Vi skal ubetinget gå ind for denne obligatoriske identifikation.