Engelsk-dansk oversættelse af "in addition to"

EN

"in addition to" dansk oversættelse

DA
DA
EN

in addition to {adverbium}

volume_up
in addition to (også: on top of)
And in addition to that there was a six-year transition period.
Og her vil jeg så også gerne lægge en overgangsperiode på seks år oveni.
In addition, companies which work well are under enormous pressure from non-EU steel imports, which are made easier by this.
Oveni kommer de virksomheder, der arbejder godt, ud for et enormt pres fra importen af stål fra tredjelande, som jo derved lettes.
This is in addition to the hundreds of millions of US dollars pledged nationally by European Union Member States at the Brussels donors conference.
Og det er oveni de hundreder af millioner af amerikanske dollar, som EUmedlemsstaterne individuelt gav tilsagn om ved donorkonferencen i Bruxelles.

Eksempelsætninger "in addition to" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishIn addition, the incorporation of laws in the Member States has greatly improved.
Desuden er integrationen af medlemsstaternes lovgivning blevet betydeligt bedre.
EnglishGalicia cannot pay the physical price, in addition to the damage it is suffering.
Galicien kan ikke både betale den fysiske faktura og de skader, der har ramt det.
EnglishIn addition, we took the new collective steps I described in my opening statement.
Desuden traf vi de kollektive foranstaltninger, jeg beskrev i mit åbningsindlæg.
EnglishFirst of all extending it to include other water sports in addition to bathing.
Allerførst udvidelsen til at dække andre, der dyrker vandsport, end de badende.
EnglishIn addition, it is necessary to ascertain how countries can take prisoners back.
Desuden skal det undersøges, hvordan de forskellige lande kan tage fanger tilbage.
EnglishIn addition, the proceeds of the wavebands should never be seen as a stealth tax.
Endvidere må indtægterne fra frekvenser aldrig betragtes som en skjult beskatning.
EnglishIn addition, all the names on the list are easily identifiable as Arabic/ Muslim.
Desuden er samtlige navne på listen let identificerbare som arabisk-muslimske.
EnglishIn addition, in this way we can see the material progress made within a year.
På denne måde kan vi også se de vigtige fremskridt, der er sket inden for et år.
EnglishIn addition, modern catalytic converter technology takes care of the aromatics.
Desuden er det jo sådan, at moderne katalysatorteknik tager sig af aromaterne.
EnglishIn addition, we ask for a report on the operation of this method for December 2002.
Ligeledes anmoder vi om en rapport om, hvordan metoden fungerer, i december 2002.
EnglishIn addition, Europe must, in my view, also be cautious when it provides food aid.
Jeg mener endvidere, at Europa skal være forsigtig med at give fødevarehjælp.
EnglishIn addition, we all know that a part of the appropriations still remains unspent.
Desuden ved vi alle, at en del af bevillingerne fortsat forbliver uudnyttede.
EnglishIf, in addition, these regions are remote, this importance becomes strategic.
Hvis disse områder tillige ligger langt væk, bliver denne vigtighed strategisk.
EnglishIn addition, there are some fields of research that are not even covered in Europe.
Desuden findes der nogle forskningsområder, som ikke engang er dækket i Europa.
EnglishIn addition, we had a hearing in this Parliament about the high-level working group.
Herudover har vi en høring her i Parlamentet om den højtplacerede arbejdsgruppe.
EnglishHowever, in addition to economic reasons there are important political ones.
Men der er grunde, der går ud over det økonomiske, som er politisk tungtvejende.
EnglishIt is women and girls who, in addition, are exposed to special forms of atrocity.
Det er kvinder og piger, som tilmed udsættes for særlige former for overgreb.
EnglishLet me just make two brief comments in addition to what the rapporteur has said.
Lad mig komme med to korte bemærkninger som supplement til det, ordføreren har sagt.
EnglishIn addition, 20% of those visitors also make a purchase, for which your CPA is $10.
Derudover foretager 20 % af de besøgende et køb, for hvilket din CPA er 50,00 DKK.
EnglishThis needs to be acknowledged as a tool and resource in addition to the EU criteria.
Det må man anerkende som et redskab og en ressource i tilgift til EU-kriterierne.

Lignende oversættelser "in addition to" på dansk

addition substantiv
to præposition
Danish
to partikel
Danish
to adverbium
Danish
to konjunktion
Danish
in præposition
Danish
in adverbium
Danish
in proportion to
in relation to
in order to
Danish
in reply to