Engelsk-dansk oversættelse af "itself"

EN

"itself" dansk oversættelse

DA
EN

itself {pronomen}

volume_up
itself (også: himself, herself)
These fishing agreements should be primarily negotiated by the industry itself.
Disse fiskeriaftaler bør først og fremmest forhandles af erhvervet selv.
The Commission itself says that the proposal can be implemented cost effectively.
Kommissionen selv siger, at dette forslag skal gennemføres omkostningseffektivt.
The report itself was worthy of discussion, but was not controversial.
Betænkningen selv var værdig til at blive diskuteret, men den var ikke omstridt.
The Commission has already involved itself here and will continue to involve itself.
Kommisionen har allerede engageret sig i dette spørgsmål og vil fortsat gøre det.
In effect, Europe's vocation is to develop itself, unite itself.
Det er nemlig Europas kald at udvikle sig og at forene sig.
This is what the European Council in Luxembourg committed itself to in November.
Det var det, Det Europæiske Råd forpligtede sig til i Luxembourg i november måned.

Eksempelsætninger "itself" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishThe Commission must take a hard look at itself and think about who we represent.
Kommissionen skal foretage en selvransagelse og tænke på, hvem vi repræsenterer.
EnglishNo national constitutional court can set itself up as ruling over Community law.
Ingen national forfatningsdomstol kan gøre sig til herre over fællesskabsretten.
EnglishThe Commission itself says that the proposal can be implemented cost effectively.
Kommissionen selv siger, at dette forslag skal gennemføres omkostningseffektivt.
EnglishBut it all compares most unfavourably with the attention the Council gave itself.
Men det hele står i skarp kontrast til den vægt, som Rådet har tillagt sig selv.
EnglishThe earlier draft for the Regulation itself was to a large extent satisfactory.
Udkastet til forordningens ordlyd var i sin tid i vidt omfang tilfredsstillende.
EnglishOf course, the end of Mobutu is not in itself a solution to the Zairean crisis.
Men Mobutus fald ville i sig selv ikke betyde en løsning på den zairiske krise.
EnglishSanctions by the Union itself would appear here to be the most effective measure.
Sanktioner fra EU ' s side synes her at være den mest effektive foranstaltning.
EnglishThis is what the European Council in Luxembourg committed itself to in November.
Det var det, Det Europæiske Råd forpligtede sig til i Luxembourg i november måned.
EnglishThough quality has a price, a fixed price does not in itself guarantee quality.
Selv om kvalitet koster, er en fast pris ikke i sig selv en garanti for kvalitet.
EnglishThe European Union is itself incapable of preparing effectively for enlargement.
EU er heller ikke selv i stand til at forberede sig ordentligt på udvidelsen.
EnglishWhy should not environmental law be enforceable within the Commission itself?
Hvorfor skal gennemførelsen af miljølovgivningen ikke også gælde i Kommissionen?
EnglishWe ask only one thing and that is that this House should set things right itself.
Vi beder om én enkelt ting, og det er, at Parlamentet selv skaber orden i tingene.
EnglishThe first is the question of the reforms needed in the European Union itself.
Det første er spørgsmålet om de nødvendige reformer i Den Europæiske Union selv.
EnglishMadam President, ladies and gentlemen, 84 % voter turn-out speaks for itself.
Fru formand, mine damer og herrer, en valgdeltagelse på 84 % taler for sig selv.
EnglishLet these issues be handled at national level and by the sporting community itself.
Lad de enkelte lande og idrætsbevægelsen selv beskæftige sig med disse spørgsmål.
EnglishIt made grand speeches at the end of last year setting itself high standards.
Det satte i slutningen af sidste år i store taler en høj standard for sig selv.
EnglishThis is a formidable document that should commend itself to the people of Europe.
Det er et fantastisk dokument, der bør tale for sig selv til Europas borgere.
EnglishFurthermore, the Court of Auditors must realise that it is not above the law itself.
Revisionsretten skal endvidere være klar over, at den ikke selv står over loven.
EnglishIn my view, it is not only a matter for the authorities in Great Britain itself.
Det er efter min mening ikke blot myndighedernes sag i selve Storbritannien.
EnglishIt is regrettable in itself that the natural environment is used for economic gain.
Det er egentlig trist, at de naturlige omgivelser er gjort til en økonomisk vare.