Engelsk-dansk oversættelse af "ongoing"

EN

"ongoing" dansk oversættelse

EN ongoing
volume_up
{adjektiv}

ongoing (også: continuing, serial)
It is making an ongoing assessment of the economic impact of procedures used.
Kommissionen vurderer løbende de anvendte procedurers økonomiske effekt.
Ladies and gentlemen, this is an historic phase in the ongoing development of Europe.
Mine damer og herrer, dette er en historisk fase i den løbende udvikling af Europa.
I am well aware that there is an ongoing and lively debate on the subject in this House.
Jeg ved, at De i Parlamentet fører en løbende og væsentlig debat om dette emne.
ongoing (også: continuing)
It is not possible to comment further on these ongoing investigations.
Det er ikke muligt at kommentere disse igangværende undersøgelser yderligere.
The ongoing restructuring processes and mergers involve new redundancy plans.
De igangværende omlægninger og fusioner fører til nye afskedigelsesplaner.
We now have a window of opportunity with the ongoing Intergovernmental Conference.
Vi har nu en mulighed i forbindelse med den igangværende regeringskonference.

Synonymer (engelsk) for "ongoing":

ongoing
English

Eksempelsætninger "ongoing" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishWe support the ongoing development of multifunctional efforts to promote peace.
Vi støtter den pågående udvikling af multifunktionelle fredsfremmende indsatser.
EnglishThis is a cause to which he has demonstrated his ongoing and productive commitment.
Det er en sag, som han fortløbende og konsekvent, har viet en engageret indsats.
EnglishCan you indicate how we can resolve this on-going conflict as soon as possible?
Kan De angive, hvordan vi hurtigst muligt kan rydde denne fortsatte konflikt af vejen?
EnglishThere are opportunities already in place: ongoing programmes such as LEADER and URBAN.
Der findes allerede flere muligheder i dag, eksisterende programmer som f.eks.
EnglishHowever, we should not overlook the fact that the order to adapt is ongoing.
Vi bør dog ikke forbigå den kendsgerning, at kravet om tilpasning står fast.
EnglishWe salute the ongoing commitment of Commissioner Papoutsis to renewable energy.
Vi hylder kommissær Papoutsis ' fortsatte engagement i vedvarende energi.
EnglishThis will not be the last time that we discuss this issue: it is an on-going process.
Det vil ikke være sidste gang, vi drøfter dette spørgsmål: Det er en fortsat proces.
EnglishThe EU has a responsibility to make Darfur an ongoing priority for the UN.
EU har ansvar for at gøre Darfur til et vedvarende prioriteret område for FN.
EnglishLastly, we shall be monitoring energy efficiency progress on an ongoing basis.
Endelig vil vi hele tiden overvåge den fremgang, der sker på energieffektivitetsområdet.
EnglishIt is an on-going debate and certainly we are going to hear more about it.
Det er en fortsat forhandling, og vi kommer bestemt til at høre mere om den.
EnglishYou are well aware that there are on-going difficulties with the Pashtuns.
De ved, der i denne sammenhæng er fortsatte vanskeligheder med pashtunerne.
EnglishWork on public health indicators is ongoing within the European Commission.
Der er arbejde i gang med folkesundhedsindikatorer i Europa-Kommissionen.
EnglishUnfortunately it is another incident in the ongoing saga of accessing Strasbourg.
Det er desværre endnu et afsnit i sagaen om adgangen til Strasbourg.
EnglishHe referred to an ongoing court case of which the Commission is aware.
Det er kun logisk og normalt, at der gælder tilsvarende regler for kandidatlandene.
EnglishThe vote will take place immediately following the ongoing debates.
Hvorfor rejser jeg så spørgsmålet om situationen i Togo her i Europa-Parlamentet?
EnglishIn Europe we also have on-going political conflicts which result from cultural differences.
I Europa har vi også politiske konflikter, som skyldes kulturelle forskelle.
EnglishI welcome ongoing efforts to speed up procedures and cut red tape.
Jeg bifalder den stadige forenkling og fremskyndelse af de bureaukratiske forløb.
EnglishOne of the central points is of course life-long on-going and vocational training.
Et af de centrale punkter er imidlertid den livslange videreuddannelse og erhvervsuddannelse.
EnglishThis has been an ongoing debate since 1994 and we need a resolution to it.
Dette har været en vedvarende debat siden 1994, og vi har behov for en beslutning om den.
EnglishInstead, we see a complete lack of press freedom and ongoing political oppression.
I stedet for ser vi fuldstændig mangel på pressefrihed og vedvarende politisk undertrykkelse.