Engelsk-dansk oversættelse af "per"

EN

"per" dansk oversættelse

volume_up
per {prp.}
DA

EN per
volume_up
{præposition}

per (også: during, in, inside, on)
volume_up
i {prp.}
Waste in Europe has been generated at a rate of over 1kg per person per day.
I Europa er der blevet genereret affald i en størrelsesorden af over 1 kg pr. person pr. dag.
We could manage to calculate eight per cent instead of ten per cent.
Det er ikke noget problem at lave beregninger med 8 % i stedet for 10 %.
Women represent 50 per cent of our Government and 44 per cent of the Swedish Parliament.
Vi har 50 % kvinder i regeringen og 44 % kvinder i Rigsdagen.
per (også: an)
volume_up
pr. {prp.}
That means approximately EUR 7 600 per hectare, approximately EUR 7 600 per farmer.
Det betyder omkring 7.600 EUR pr. hektar, omkring 7.600 EUR pr. dyrker.
The amount of subsidy has been around ECU 1 billion per year, or ECU 7 500 per grower.
Støttebeløbet har ligget på omkring ECU 1 milliard pr. år, eller ECU 7.500 pr. dyrker.
The figures circulating are in the order of $15 000 per year per patient.
De tal, man har hørt, er 15.000 USD pr. år pr. patient.
per (også: at, by, from, in)
volume_up
{prp.}
The amount of subsidy has been around ECU 1 billion per year, or ECU 7 500 per grower.
Støttebeløbet har ligget omkring ECU 1 milliard pr. år, eller ECU 7.500 pr. dyrker.
It is not an attack on the Commission per se - let us get that straight.
Det er ikke som sådan et angreb Kommissionen - lad os få det det rene.
indicates that the visitor clicked on a cost-per-clicklink on the Google search engine.
Angiver, at den besøgende har klikket et pris pr. klik-link Google-søgemaskinen.

Eksempelsætninger "per" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishSixty per cent of smokers start smoking at 13 and 90 % start before they are 18.
60 % af rygerne begynder at ryge, når de er 13, og 90 % begynder, før de er 18.
EnglishThe proposal will help reduce dioxin emissions from incineration by 90 per cent.
Forslaget vil bidrage til, at dioxinemissionerne fra forbrænding mindskes med 90 %.
EnglishIt also means clearer demands for a harmonised five to ten per cent VAT band.
De indebærer også mere præcise krav til at ensrette satserne inden for 5-10 %.
EnglishWith a little more than 40 % of the vote, he improved his 1992 score by 4 per cent.
Med lidt over 40 % af stemmerne forbedrede han sit resultat fra 1992 med 4 points.
EnglishA large quantity of this product, 58 per cent, is imported in the European Union.
En stor andel af dette produkt, nemlig 58 %, importeres af Det Europæiske Fællesskab.
EnglishThe number of flights, which was originally three per day, has been cut down to two.
Antallet af afgange er reduceret fra tidligere tre til nu to daglige afgange.
EnglishThe budget has been cut from 6.8 MECU per year to the current budget of 3.5 MECU p. a.
Der er foretaget en nedskæring fra 6, 8 mio ECU om året til 3, 5 mio ECU om året.
EnglishSecondly, the Commission proposal does not touch the ecopoint system per se.
For det andet berøres selve økopointsystemet ikke af kommissionsforslaget.
EnglishSeventy per cent of the Swedish people insist that this neutrality be preserved.
70 % af det svenske folk kræver, at denne neutralitet skal bibeholdes.
EnglishBecause in this way on average you will need more coins per transaction!
For herved har man ved hver transaktion gennemsnitligt brug for flere mønter!
EnglishMinimum standards of animal protection – as per Amendment 11 – are necessary.
Minimumsnormer for dyrebeskyttelse - ændringsforslag 11 - er nødvendige.
EnglishIn a single step we removed the need for 60 million VAT documents per year.
Med ét slag afskaffede vi behovet for 60 millioner momsdokumenter årligt.
EnglishOnly two per cent of the population of Germany still trust political parties.
Kun 2 % af de tyske borgere har stadig tillid til de politiske partier.
EnglishPer annum we are now paying as much as£600 -£700 million pounds into this fund.
Hver år indbetaler vi nu hele 600-700 millioner pund til denne fond.
EnglishThe Commission writes that 800 interest groups have been set up, 80 per year.
Kommissionen skriver, at der er oprettet 800 firmagrupper, 80 om året.
EnglishI understand that petrol prices have now reached USD 55 per barrel.
Flertallet af EU ' s tillidsvalgte og tjenestemænd ønsker at skabe en superstat.
EnglishAccording to the World Bank, this increases aid effectiveness by between 12 and 20 per cent.
Ifølge Verdensbanken øger dette bistandens effektivitet med mellem 12 og 20 %.
EnglishMr Khanbhai has agreed to over 75 per cent of the amendments that have been tabled.
Hr. Khanbhai har accepteret over 75 % af de stillede ændringsforslag.
EnglishThe peat harvest accounts for less than one per mil of the total area of northern peatlands.
Af de nordlige totalarealer anvendes under en promille til indvinding af tørv.
EnglishThe PPE Group is not opposed to a ban on research per se, but we wish to see strict rules.
PPE-Gruppen er ikke imod et generelt forskningsforbud, men vi ønsker strenge regler.