EN

per {præposition}

volume_up
per (også: in, on, within, during, inside)
Waste in Europe has been generated at a rate of over 1kg per person per day.
I Europa er der blevet genereret affald i en størrelsesorden af over 1 kg pr. person pr. dag.
We could manage to calculate eight per cent instead of ten per cent.
Det er ikke noget problem at lave beregninger med 8 % i stedet for 10 %.
Women represent 50 per cent of our Government and 44 per cent of the Swedish Parliament.
Vi har 50 % kvinder i regeringen og 44 % kvinder i Rigsdagen.
per (også: an)
That means approximately EUR 7 600 per hectare, approximately EUR 7 600 per farmer.
Det betyder omkring 7.600 EUR pr. hektar, omkring 7.600 EUR pr. dyrker.
The amount of subsidy has been around ECU 1 billion per year, or ECU 7 500 per grower.
Støttebeløbet har ligget på omkring ECU 1 milliard pr. år, eller ECU 7.500 pr. dyrker.
The figures circulating are in the order of $15 000 per year per patient.
De tal, man har hørt, er 15.000 USD pr. år pr. patient.
per (også: a, to, in, on, of, at, by, from, into, within)
The amount of subsidy has been around ECU 1 billion per year, or ECU 7 500 per grower.
Støttebeløbet har ligget omkring ECU 1 milliard pr. år, eller ECU 7.500 pr. dyrker.
It is not an attack on the Commission per se - let us get that straight.
Det er ikke som sådan et angreb Kommissionen - lad os få det det rene.
indicates that the visitor clicked on a cost-per-clicklink on the Google search engine.
Angiver, at den besøgende har klikket et pris pr. klik-link Google-søgemaskinen.
DA

per definition [eksempel]

volume_up
per definition

Eksempelsætninger "per" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishIn my own country, more than 60 per cent of Swedes save with a variety of funds.
I mit eget hjemland har over 60 % af svenskerne opsparinger i forskellig fonde.
EnglishSixty per cent of smokers start smoking at 13 and 90 % start before they are 18.
60 % af rygerne begynder at ryge, når de er 13, og 90 % begynder, før de er 18.
EnglishEighty-eight per cent of its population lives on an income of under USD 4 a day.
88 % af befolkningen lever af en indkomst på under 4 amerikanske dollars om dagen.
EnglishThe proposal will help reduce dioxin emissions from incineration by 90 per cent.
Forslaget vil bidrage til, at dioxinemissionerne fra forbrænding mindskes med 90 %.
EnglishWe are spending development assistance money at the level of EUR 2.5 bn per year.
Vi bruger udviklingsbistandsmidler i et omfang af 2,5 milliarder euro om året.
EnglishFurthermore, a scheme with subsidies per pupil would be much easier to administer.
Derudover bliver ordningen med støtte pr. skoleelev meget lettere at administrere.
EnglishThe UN per se and its services will be more important than ever in post-war Iraq.
FN som sådan og dets tjenestegrene er vigtigere end nogensinde i Irak efter krigen.
EnglishIt is important to say that the issue of coexistence is not one of risk per se.
Det er vigtigt at sige, at spørgsmålet om sameksistens ikke i sig selv er en risiko.
EnglishIt also means clearer demands for a harmonised five to ten per cent VAT band.
De indebærer også mere præcise krav til at ensrette satserne inden for 5-10 %.
EnglishSwedish defence spending per capita has been higher than in many other countries.
De svenske forsvarsudgifter per capita har været højere end i de fleste andre lande.
EnglishWith a little more than 40 % of the vote, he improved his 1992 score by 4 per cent.
Med lidt over 40 % af stemmerne forbedrede han sit resultat fra 1992 med 4 points.
EnglishAdding values to goals allows you to see metrics such as Per Visit Goal Value.
Når du angiver værdier på mål, kan du se data som f.eks. målværdi pr. besøg.
EnglishYou can place up to three ad units per page (in addition to three link units).
Du kan anbringe op til tre annonceenheder pr. side (udover tre linkenheder).
EnglishIn the Member State where I come from, you are talking about 150 Guilders per car.
Det drejer sig i den medlemsstat, som jeg kommer fra, om 150 gylden pr. bil.
EnglishToday, the flow of trade between us is a fantastical EUR 1 billion per day.
I dag ligger handelsudbyttet helt oppe på fantastiske 1 milliard euro om dagen.
EnglishThe result is 548 000 tobacco-related deaths per year including 654 in Luxembourg.
Konsekvensen er 548.000 dødsfald om året på grund af tobak, heraf 654 luxembourgere.
EnglishA large quantity of this product, 58 per cent, is imported in the European Union.
En stor andel af dette produkt, nemlig 58 %, importeres af Det Europæiske Fællesskab.
EnglishThis dispute is costing the Irish economy£10 million per day in loss of trade.
Arbejdskonflikten koster den irske økonomi 10 millioner pund om dagen i tabt handel.
EnglishPer capita income in these regions has moved closer to the Community average.
Indkomsten pr. indbygger i disse regioner har nærmet sig gennemsnittet i EU.
EnglishIn Belarus, 18 per cent of the total population live in a heavily polluted environment.
I Hviderusland lever 18 % af den samlede befolkning i et stærkt forurenet miljø.

"per capita gross domestic" dansk oversættelse

per capita gross domestic
Danish
  • Bruttonationalproduktet pr. indbygger
  • bruttonationalprodukt pr. indbygger
Mere chevron_right

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

"per capita growth" dansk oversættelse

per capita growth
Danish
  • Vækst pr. indbygger
Mere chevron_right

"perceived gap" dansk oversættelse

perceived gap
Danish
  • opfattet hul
Mere chevron_right

Synonymer (engelsk) for "per annum":

per annum
per capita