Engelsk-dansk oversættelse af "to pertain"

EN

"to pertain" dansk oversættelse

EN to pertain
volume_up
[pertained|pertained] {verbum}

to pertain (også: to concern)
to pertain (også: to belong)
To whom also he shewed himself alive after his passion by many infallible proofs, being seen of them forty days, and speaking of the things pertaining to the kingdom of God:
for hvem han også efter at han havde lidt fremstillede sig levende ved mange Beviser idet han viste sig for dem i fyrretyve Dage og talte om de Ting der høre til Guds Rige.

Eksempelsætninger "to pertain" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishAll our amendments pertain to Article 20, which deals with the exceptions to the rule.
Alle vores ændringsforslag vedrører artikel 20, som omfatter undtagelserne fra regelen.
EnglishAll the amendments I have listed so far pertain to the first proposal.
Alle ændringsforslag, som jeg hidtil har nævnt, vedrører det første forslag.
EnglishThese daughter directives pertain to motorways, air traffic, railways and factories.
Datterdirektiver om motorveje, flytrafik, jernbaner og fabrikker.
EnglishI have therefore whereof I may glory through Jesus Christ in those things which pertain to God.
Således har jeg min Ros i Kristus Jesus af min Tjeneste for Gud.
EnglishWe should state in no uncertain terms that this agreement will only pertain to the Moroccan coastal waters.
Vi bør klart og tydeligt sige, at denne aftale kun vedrører de marokkanske kystfarvande.
EnglishAs usual, most irregularities pertain to expenditure in the Member States and vary in nature.
De fleste uregelmæssigheder vedrører også som sædvanlig de udgifter, som er afholdt i medlemsstaterne, og de er af forskellig art.
English   – Mrs Stenzel, what you are saying does not pertain to observations on the Minutes of yesterday’ s, that is the previous, sitting.
Denne holdning er efter vores mening ubegrundet, og det håber jeg, fru kommissær, at De er enig i.
Englishhow much more things that pertain to this life?!
EnglishThe objections my group has in this connection pertain to the idea that such competitions should be organised and funded by the Commission.
Hvad min gruppe er betænkelig ved, er, at en sådan konkurrence skal arrangeres og finansieres af Kommissionen.
EnglishIn other words, these pertain much more to measures of social security that are payable to all citizens within the territory.
Disse vedrører med andre ord i langt højere grad sociale sikringsforanstaltninger, som udbetales til alle borgere i området.
EnglishSo and more also do God unto the enemies of David, if I leave of all that pertain to him by the morning light any that pisseth against the wall!
Gud ramme David både med det ene og det andet om jeg levner noget mandligt Væsen af alt hvad hans er til Morgenens Frembrud!
EnglishBut the soul that eateth of the flesh of the sacrifice of peace offerings, that pertain unto the LORD, having his uncleanness upon him, even that soul shall be cut off from his people.
men enhver som i uren Tilstand spiser Kød af HERRENs Takoffer skal udryddes af sin Slægt;
EnglishThere is now a weighty authorisation procedure for claims directed at children and claims that pertain to reduced health risks.
For anprisninger, der er beregnet til børn, og for anprisninger, som vedrører formindsket sygdomsrisiko, gælder en besværlig godkendelsesprocedure.
EnglishIn October 1999, the Council adopted an action plan which provides for measures that pertain, inter alia, to the fight against illegal immigration.
I oktober 1999 vedtog Rådet en handlingsplan, som omfatter foranstaltninger, som bl.a. vedrører bekæmpelsen af illegal indvandring.
EnglishThe amendments tabled by us, fortunately by a number of groups together, pertain to very specific cases which often affect frontier workers.
De ændringsforslag, som vi, heldigvis sammen med en række andre grupper, har stillet, gælder for ganske særlige tilfælde, som ofte rammer grænsearbejdere.
EnglishAccording as his divine power hath given unto us all things that pertain unto life and godliness, through the knowledge of him that hath called us to glory and virtue:
Såsom hans guddommelige Magt har skænket os alt hvad der hører til Liv og Gudfrygtighed ved Erkendelsen af ham som kaldte os ved sin Herlighed og Kraft
EnglishAs others have already mentioned, this Article does not only pertain to combating discrimination based on racial or ethnic origin, but also based on other grounds.
Som andre allerede har sagt, drejer det sig ikke kun om bekæmpelse af diskrimination på grund af racemæssig og etnisk oprindelse, men også af andre grunde.
EnglishIn this connection, I would therefore ask my fellow MEPs to back amendments which pertain to the self-employed without staff, so as to open the debate with the Council in any case.
Jeg anmoder hermed mine kolleger om at støtte de ændringsforslag, som vedrører selvstændige uden personale, og i hvert fald åbne debatten med Rådet.
EnglishThat does not just pertain to the topic that was under discussion earlier this evening, namely the coordination of taxes and tax legislation regarding pension contributions.
Det gælder ikke kun for det emne, der blev behandlet tidligere i aften, nemlig koordinationen af skatterne, af skattelovgivningen med hensyn til pensionsbidragene.