Engelsk-dansk oversættelse af "to reject"

EN

"to reject" dansk oversættelse

volume_up
rejection {substantiv}
EN

to reject [rejected|rejected] {verbum}

volume_up
I think it is extremely important to preserve the Member States ' ability to reject an application, even if the ethics committee has said yes.
Jeg mener, at det er fantastisk vigtigt at fastholde, at medlemsstaterne kan afslå en ansøgning, selvom den etiske komité har sagt ja.
Let me add to that the fact that we are currently rejecting an unacceptable number of excellent proposals purely because of the lack of financial resources.
Lad mig hertil føje, at vi i øjeblikket er ved at afslå et alt for stort antal udmærkede forslag ene og alene på grund af manglen på finansielle ressourcer.
Portugal is becoming increasingly concerned to see the Commission ignoring this situation, rejecting inspections and continuing blindly to ask all Member States to make the same sacrifices.
Det er med stigende bekymring, at Portugal ser Kommissionen se bort fra disse forhold, afslå inspektion og blindt fastholde, at alle skal yde de samme ofre.
It is for that reason that we should reject this request for urgent procedure.
Derfor bør vi afvise denne anmodning om uopsættelig forhandling.
But to reject the budget at this stage, at first reading, is totally wrong.
Men at afvise budgettet på nuværende tidspunkt, ved førstebehandlingen er helt forkert.
Rule by secret cliques is called bureaucracy, and we must reject that unequivocally.
Hemmelige cirklers styre betyder bureaukrati, og det må vi kategorisk afvise.
Germany in particular wanted to reject its adoption right up to the last minute.
Navnlig Tyskland ville lige til det sidste nægte at godkende det.
There is no point in us harbouring lofty ambitions if we reject the financial resources needed to fulfil them.
Det er inkonsekvent at opvise store ambitioner og samtidig nægte at afsætte de finansielle midler til virkeliggørelsen heraf.
Immigration must not constitute an obstacle to European cooperation programmes, but for all that we cannot refuse positive immigration, nor can we reject agreements with third countries.
Immigration må ikke blive en hindring for de europæiske samarbejdsprogrammer, men vi kan dog ikke nægte en positiv immigration eller nægte aftaler med tredjelande.
to reject (også: to refuse)
to reject (også: to refuse)
to reject (også: to decline)

Eksempelsætninger "to reject" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishIt would not make sense to accept one of the requests and to reject the others.
Det ville ikke være logisk at acceptere et af forslagene og forkaste de to andre.
EnglishOnly three years ago Parliament had the courage to reject this very same report.
Endnu for tre år siden havde Parlamentet mod til at forkaste den samme betænkning.
EnglishWe cannot support Mr Pimenta's motion to reject the proposed accord with the USA.
Vi kan ikke støtte Pimentas forslag om at forkaste forslaget til aftalen med USA.
EnglishBut now Parliament is saying instead that it should elect or reject the Commission.
Men nu siger Parlamentet i stedet, at vi skal vælge eller forkaste Kommissionen.
EnglishUnfortunately, I could not therefore support this proposal to reject the budget.
Derfor kunne jeg desværre ikke støtte dette forslag om at forkaste budgettet.
EnglishWhat we must firmly reject, however, is what assails our ears from Europe's left.
Det, vi imidlertid resolut må forkaste, er det, der runger fra Europas venstrefløj.
EnglishHence, the European Parliament must now also reject the Directive in its entirety.
At liberalisere eller ikke liberalisere, det er efter min mening ikke spørgsmålet.
EnglishThe French Government successfully petitioned the Council to reject the draft.
Den franske regering opfordrede til og opnåede Rådets forkastelse af udkastet.
EnglishThis, for France, is one of the many reasons why we reject the Amsterdam Treaty.
Det er en af begrundelserne for, at Frankrig bør afvise Amsterdam-traktaten.
EnglishAs we need to devise a general system, I reject the principle of cofinancing.
Da vi bør finde et generelt system, afviser jeg princippet om samfinansiering.
EnglishMadam President, I should like to ask that we reject the request for urgent debate.
Fru formand, jeg vil gerne anmode om, at den uopsættelige forhandling afvises.
EnglishFurthermore, the rail workers reject the ultra-liberal orientation of the Commission.
Desuden forkaster jernbanearbejderne Kommissionens ultraliberale retningslinjer.
EnglishWe firmly reject reproductive cloning, not only of human beings but also of animals.
Vi forkaster klart reproduktiv kloning, ikke kun af mennesker, men også af dyr.
EnglishHowever, we reject a European-wide standardisation of criminal law provisions.
Alligevel forkaster vi fælles strafferetlige bestemmelser på europæisk plan.
EnglishThere is a huge moral question about how we reject the rest, but take the best.
Det er et meget alvorligt moralsk spørgsmål, at vi tager de bedste og afviser resten.
EnglishLet us reject outright this pervasive and unhealthy preoccupation with failure.
Lad os direkte forkaste denne omsiggribende og usunde optagethed af fiasko.
EnglishOn behalf of the Greens, I reject this attempt at defamation most emphatically.
På vegne af gruppen De Grønne protesterer jeg i høj grad mod forsøget på bagvaskelse!
EnglishI personally believe that this House should reject what the Council has come up with.
Personligt mener jeg, at Parlamentet bør tilbagevise det, som Rådet har fremlagt.
EnglishFurthermore we are opposed to a 'high-tech ' army for the EU, just as we reject NATO.
Vi er i øvrigt modstandere af en " spydspidshær " for EU, ligesom vi afviser NATO.
EnglishIf these conditions are met I see no reason to reject the common position.
Hr. formand, det, som er sket for fru Müller, burde egentlig have et efterspil.