Engelsk-dansk oversættelse af "seamless"

EN

"seamless" dansk oversættelse

EN seamless
volume_up
{adjektiv}

seamless
It is right that there should be fresh measures in our counter-terrorist inventory in order to deal with an ever-changing threat and that these measures should be part of a seamless strategy.
Det er rigtigt, at der bør være friske tiltag i vores portefølje af antiterrorforanstaltninger, så vi kan imødegå konstant skiftende trusler, og at disse tiltag bør være en del af en sømløs strategi.

Synonymer (engelsk) for "seamless":

seamless

Eksempelsætninger "seamless" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishFace with these challenges we will need seamless interinstitutional cooperation.
Over for disse udfordringer har vi brug for et helstøbt samarbejde mellem institutionerne.
EnglishFor these solutions to be successful, seamless cooperation is required on all sides.
En succesrig gennemførelse af bygningsarrangementerne forudsætter dog et smidigt samarbejde.
EnglishThis allows us to provide seamless transitions between various levels of imagery and different map views.
Det gør os i stand til at lave glidende overgange mellem forskellige billedniveauer og kortvisninger.
EnglishWhat we want to see is a new Russia, not a seamless transition from the Soviet Union, but a new Russia.
Vi ønsker imidlertid et Rusland, som ikke er en direkte efterfølger af Sovjetunionen, men et nyt Rusland.
EnglishIt is also an important precondition for the seamless continuation of structural policy as from 1 January 2000.
Den er endvidere en vigtig forudsætning for en ubrudt videreførelse af strukturpoltikken fra den 1. januar 2000.
EnglishThere needs to be a seamless thread, and I am delighted that Mrs Schreyer is here to address that issue today.
Der er behov for en helt glat overgang, og det glæder mig meget, at fru Schreyer er her for at tage fat på dette spørgsmål i dag.
EnglishAt the same time I wish to thank the main rapporteur, Jean-Louis Bourlanges, with whom I have enjoyed seamless and smooth cooperation.
Ligeledes vil jeg takke ordfører Jean-Louis Bourlanges, med hvem jeg har haft et nært og kontinuerligt samarbejde.
EnglishThe annual report goes into great detail about the seamless way in which the crucial transition to 1999 was effected, a very important moment.
Årsberetningen kommer udførligt ind på det pletfrie forløb af den afgørende overgang til 1999, et meget vigtigt tidspunkt.
EnglishWe need to ensure seamless consumer protection but without regulating the same things more than once or even in contradictory ways.
Det skal sikres, at vi yder forbrugerbeskyttelse uden mangler, uden dog at dobbeltregulere eller - hvor det er muligt - regulere selvmodsigende.
EnglishNaturally, we must comply with the Copenhagen criteria, but we must count on enlargement's not being as seamless as we perhaps might have hoped.
Selvfølgelig skal vi leve op til Københavnskriterierne, men vi skal regne med, at det ikke bliver så smukt, som vi måske kunne håbe på.
EnglishAlthough systems of labelling for traceability may vary from one EU Member State to another, they all guarantee a seamless picture of the production chain.
I EU-landene er der forskellige mærkninger for sporbarhed, men de garanterer alle en komplet præsentation af produktionskæden.
EnglishFinally, I would like to say that there has been a seamless bond of cooperation among the Members of the European Parliament on the question of East Timor.
Til sidst vil jeg gerne konstatere, at samarbejdet mellem medlemmerne af Europa-Parlamentet i Østtimor-spørgsmålet har været upåklageligt.
EnglishBut in that case the military element is one strand in what must be a seamless and integrated European policy towards the country or region in question.
Men i så fald er det militære element en streng i noget, der må være en helstøbt og integreret europæisk politik over for det pågældende land eller den pågældende region.
EnglishI would urge him, if possible, to have at least one member of the Petitions Committee attend that conference, so that there is continuity - a seamless approach.
Jeg vil gerne opfordre ham til sørge for, at mindst ét medlem af Udvalget for Andragender deltager i konferencen, hvis det er muligt, så der er en form for kontinuitet - en lige linje.
EnglishI would therefore highlight the responsibility of all the institutions to rapidly conclude an interinstitutional agreement that will allow a seamless transition to the codecision procedure.
Jeg anmoder altså om alle institutionernes ansvarlighed for hurtigt at få etableret en interinstitutionel aftale, som gør det muligt at sikre denne direkte overgang til medbestemmelsen.
EnglishIf we are to achieve seamless traceability of production, it is essential to optimise the way we link the scientific facilities of this Authority with the control authorities in the Member States.
Det optimale net af denne myndigheds videnskabelige institutioner med kontrolorganer i medlemsstaterne er en nødvendig forudsætning for at sikre en komplet produktionsoprindelse.
EnglishIn particular, we believe it is right that the directive and regulation line up to provide as seamless as possible a regime for the protection of industrial design across the Union as a whole.
I særdeleshed mener vi, at det er rigtigt, at direktivet og forordningen kommer på linje for at give en så strømlinjet ordning for beskyttelse af industrielt design i hele Unionen som muligt.
English, rather than starting a new operation, we shall need to work closely with the alliance in order to ensure there is a seamless takeover and continuity.
På samme måde skal vi, når vi tager over efter NATO, arbejde tæt sammen med Alliancen med henblik på at sikre gnidningsløs overtagelse og kontinuitet i stedet for at indlede en helt ny mission.